3 VSOL 172/2011-A-9
KSBR 44 INS 3295/2011 3 VSOL 172/2011-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Kelčany 32, PSČ 696 49, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.3.2011, č.j. KSBR 44 INS 3295/2011-A-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem ze dne 23.2.2011, spojeným s návrhem na povolení oddlužení se navrhovatelka-dlužnice domáhá, aby soud rozhodl o jejím úpadku a povolení oddlužení. Dlužnicí podaný insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti podle insolvenčního zákona, protože v něm nejsou úplně popsány okolnosti osvědčující úpadek dlužnice (údaje uvedené zejména v bodě 21 formuláře). Dlužnice v návrhu sice označila několik věřitelů, a z insolvenčního návrhu pak dále vyplývá jejich pluralita, přestože v bodě 21 formuláře neoznačila žádného konkrétního věřitele. Při popisu rozhodujících skutečností pouze obecně dlužnice uvádí, že není schopna závazky splácet po dobu delší než tři měsíce bez bližších konkrétních údajů o lhůtě jejich splatnosti (uvedení data nebo označení doby, po kterou závazky neplní, ačkoliv je tomu povinna). Ke své neschopnosti hradit závazky neuvedla ani žádné jiné údaje či bližší popis své zadluženosti. Obecné uvedení znaků úpadku dle dikce zákona bez popisu reálných okolností konkrétního případu způsobuje vadnost návrhu, neboť bez vytknutých tvrzení nelze učinit závěr o skutečné ekonomické situaci dlužnice a o jejím úpadku (především o její objektivní neschopnosti hradit splatné závazky). Předložením důkazu insolvenční navrhovatel plní jen svou povinnost důkazní, přičemž insolvenční soud není povinen v předkládaných důkazech (v tomto případě seznamu závazků) hledat skutečnosti, jež měl insolvenční navrhovatel uvést přímo v insolvenčním návrhu. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužnice nebo její hrozící úpadek není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání ve kterém uvedla, že si není vědoma procesních chyb. Tvrdí, že uvedla všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují její úpadek, uvedla, že má více věřitelů, její peněžité závazky jsou více jak 30 dní po lhůtě splatnosti a není schopna tyto závazky plnit, protože zastavila platby podstatné části svým věřitelům a neplní je více jak tři měsíce. Poukazuje na to, že uvedení všech jejich věřitelů se jí nevešlo do kolonky 21 návrhu, a proto všechny své věřitele označila formou přílohy k bodu 21 kde uvedla i konkrétní údaje o lhůtě splatnosti, bližší popis své zadluženosti včetně skutečné ekonomické situace, čímž formálně vyhověla požadavku insolvenčního zákona. Má za to, že ze skutečností, které uvedla ve svém návrhu lze dovodit, že je v úpadku a z těchto důvodů proto navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 103 odst. 1, věty první a odst. 2 IZ insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužnicí podaný insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti podle insolvenčního zákona, když v něm nejsou úplně popsány okolnosti osvědčující její úpadek.

V projednávané věci podala dlužnice insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, a to za využití formuláře návrhu na povolení oddlužení, kde v bodě 21 uvedla, že insolvenční návrh podává z důvodu svého úpadku a vylíčila popis rozhodujících skutečností osvědčující její úpadek, když uvedla na základě jakých skutečností se dostala do dluhové situace, poukázala na své osobní a majetkové poměry, uvedla, že v současné době není schopna již splácet své závazky, tvrdila, že má více věřitelů, když její závazky jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopna je hradit v plné výši, když má za to, že z toho vyplývá její objektivní platební neschopnost, protože zastavila platby svým věřitelům a neplní je více jak tři měsíce po lhůtě splatnosti. Vzhledem k tomu, že bod 21 formuláře pro vylíčení rozhodujících skutečností nebyl dostatečný, dlužnice ve vylíčení rozhodujících skutečností pokračovala formou přílohy k bodu 21, kde zcela konkrétně označila své jednotlivé věřitele, uvedla výši dlužné částky a uvedla konkrétní datum splatnosti závazků, respektive uvedla, kdy naposledy na jednotlivé závazky byla zaplacena poslední splátka. Vylíčení rozhodujících skutečností v bodě 21 společně s údaji uvedenými v příloze k bodu 21 ke které nutno přihlédnout, protože se jedná ve skutečnosti o pokračování insolvenčního návrhu, je naprosto dostatečné pro to, aby na jejich podkladě bylo možno uzavřít, že dlužnice má více věřitelů (v projednávané věci dlužnice označila celkem 12 věřitelů), téměř všechny závazky dlužnice jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (což lze dovodit z konkrétního data splatnosti, respektive z toho, kdy byla naposledy zaplacena poslední splátka) s tím, že tyto závazky dlužnice není schopna plnit, protože zastavila platby podstatné části peněžitých závazků (v projednávané věci z přílohy bodu 21 vyplývá, že dlužnice zastavila platby všech svých závazků) přičemž současně je možné uzavřít, že své závazky dlužnice s ohledem na data splatnosti neplní po dobu delší tří měsíců. Na rozdíl od soudu prvního stupně odvolací soud posouzením obsahu insolvenčního návrhu dospěl k závěru, že dlužnice ve svém návrhu uvedla zcela konkrétní okolnosti, ze kterých lze usuzovat, že jsou splněny podmínky úpadku dle § 3 insolvenčního zákona, tedy že dlužnice se nachází v platební neschopnosti.

K závěru soudu prvního stupně, že soud není povinen v předložených důkazech (v tomto případě seznamu závazků) hledat skutečnosti, jež měl insolvenční navrhovatel uvést přímo v insolvenčním návrhu odvolací soud odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011, ve kterém se Nejvyšší soud vyslovil k povaze listin, které tvoří povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčnímu návrhu dlužníka a jejichž obsah je současně definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka. Ze závěrů uvedených v tomto rozhodnutí lze dovodit, že v případě, že dlužník předložené seznamy opatří svým podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, bylo by zřejmě možno při zkoumání, zda dlužník splnil svou povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek, přihlédnout i k těmto seznamům. V projednávané věci dlužnice seznam závazků ve kterém uvedla data splatnosti svých závazků, respektive to, kdy byla zaplacena poslední splátka, opatřila podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, takže při absenci skutkových tvrzení podle názoru odvolacího soudu by bylo možno přihlédnout i k tomuto seznamu.

Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh dlužnice netrpí vadami vytýkanými mu soudem prvního stupně a odvolací soud neshledal jiné vady, pro které by bylo nutné insolvenční návrh odmítnout, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu