3 VSOL 168/2016-P6-10
KSBR 38 INS 12257/2013 3 VSOL 168/2016-P6-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Kotlářská 266/3, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 6 Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5-Stodůlky, Sluneční nám. 2583/10, PSČ 158 00 (číslo přihlášky P6), zastoupené Mgr. Markétou Medřickou, advokátkou se sídlem Praha 5, Kopanina 464/10, PSČ 155 00, o odvolání věřitelky č. 6 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 12257/2013-P-6-3 ze dne 27.10.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 6 ve výši 15.862.672 Kč věřitelky č. 6 Hany anonymizovano (výrok I.) a uvědomil věřitelku, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitelka č. 6 uplatnila v insolvenčním řízení dlužníka dne 27.10.2014 přihláškou pohledávku z titulu půjčky ve výši 15.862.672 Kč. Na přezkumném jednání dne 20.11.2014 insolvenční správce nevykonatelnou pohledávku věřitelky popřel co do pravosti z důvodu promlčení. Insolvenční správce vyrozuměl věřitelku o popření její pohledávky podáním ze dne 25.11.2014, ve kterém byla současně poučena o právu podat žalobu o určení pohledávky a o následcích nepodání této žaloby. Toto vyrozumění bylo věřitelce doručeno dne 6.12.2014, posledním dnem lhůty k podání žaloby byl den 31.12.2014, avšak žaloba nebyla u insolvenčního soudu podána. Soud proto podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášenou pohledávku věřitelky odmítl a současně ji uvědomil o ukončení její účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání. Poukázala na to, že pohledávku ve výši 15.862.672 Kč přihlásila na základě notářského zápisu (sepsaného dne 26.1.2010 jménem notáře JUDr. Romana Bláhy notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, sp. zn. NZ 84/2010, N 982/2009), který obsahoval doložku přímé vykonatelnosti. Domnívá se proto, že její pohledávka měla být v insolvenčním řízení vedena jako vykonatelná. Podle jejího názoru se tak neuplatní postup podle ustanovení § 198 IZ, nýbrž postup podle ustanovení § 199 IZ, a proto žalobu proti ní jako věřitelce měl podat insolvenční správce, což však neučinil. V další části svého odvolání rozporovala popření její pohledávky insolvenčním správcem z důvodu promlčení. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitelka č. 6 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka dne 27.10.2014 nezajištěnou pohledávku v celkové výši 15.862.672 Kč představující jistinu ve výši 4.932.423 Kč a smluvní pokutu 0,2 % z této částky od 1.10.2011 do 15.10.2014, tj. za 1.108 dnů, ve výši 10.930.249 Kč. Jako důvod vzniku uvedla: Notářský zápis NZ 84/2010 ze dne 26.1.2010, sepsaný notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě . Jako další okolnosti v přihlášce (bod 07) uvedla: V případě, že dlužník nevrátí částku 4.932.423 Kč do 30.9.2011, uhradí věřiteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky . Vykonatelnost pohledávky v přihlášce pohledávky (bod 08) nevyznačila. Na přezkumném jednání dne 20.11.2014 insolvenční správce zařadil pohledávku věřitelky (číslo přihlášky P6) jako pohledávku nevykonatelnou, pohledávku popřel co do pravosti z důvodu, že je zcela promlčena. Věřitelka nebyla na přezkumném jednání přítomna. Podáním insolvenčního správce ze dne 25.11.2014, označeným jako Výzva insolvenčního správce k podání žaloby na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení , doručeným věřitelce Haně anonymizovano dne 16.2.2014, byla věřitelka vyrozuměna o popření její nevykonatelné pohledávky a poučena o tom, že pokud věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, nepodá proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky, nebude se k pohledávce popřené insolvenčním správcem co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlížet, pohledávka popřená co do výše se bude pokládat za zjištěnou pouze ve výši, která nebyla insolvenčním správcem popřena, a pohledávka popřená co do pořadí bude mít pořadí uvedené insolvenčním správcem, a dále o tom, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může dovolávat jako důvodu vzniku jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Součástí poučení je i poučení, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve než 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění a že lhůta k podání žaloby je dodržena, jen je-li poslední den lhůty žaloba doručena insolvenčnímu soudu. Usnesením č. j. KSBR 38 INS 12257/2013-B-7 ze dne 26.11.2014 soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, přihláška pohledávky obsahuje jako náležitost údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Jak vyplývá z ustanovení § 198 odst. 1 IZ, k popřené nevykonatelné pohledávce se v insolvenčním řízení dále nepřihlíží, pokud marně uplynula lhůta 30 dnů od přezkumného jednání, která však věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, neskončí dříve než 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky. Námitka odvolatelky, že jí přihlášená pohledávka měla být vedena jako vykonatelná, důvodná není.

Věřitelka v přihlášce údaj o tom, že jí tvrzená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, neuvedla (byť se jedná o podstatnou náležitost přihlášky pohledávky-srov. § 21 odst. 1 písm. f/ vyhlášky). Z uvedení pouze té skutečnosti, že pohledávka je uplatněna na základě notářského zápisu (blíže označeného spisovou značkou a notářem, který jej sepsal), přitom nelze dovodit, že se jedná o notářský zápis se svolením k vykonatelnosti a že proto přihlášená pohledávka je vykonatelná (§ 274 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.). Bez významu je to, že uvedená listina byla k přihlášce pohledávky připojena, neboť není vyloučeno, aby i vykonatelnou pohledávku věřitel do insolvenčního řízení přihlásil jako pohledávku nevykonatelnou.

Za tohoto stavu insolvenční správce správně zařadil na přezkumné jednání přihlášenou pohledávku věřitelky jako pohledávku nevykonatelnou, a správně věřitelku, která se nezúčastnila přezkumného jednání, podle ustanovení § 198 IZ vyrozuměl o popření její nevykonatelné pohledávky a poučil ji o možnosti uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě. Toto vyrozumění bylo věřitelce doručeno dne 16.12.2014, patnáctidenní lhůta k podání žaloby uplynula dne 31.12.2014 (ve středu), jak správně uzavřel soud prvního stupně. Pokud věřitelka nepodala v této lhůtě žalobu, byl dán důvod pro postup podle ustanovení § 185 IZ, to je odmítnutí přihlášky pohledávky a uvědomění věřitelky o tom, že právní mocí rozhodnutí její účast v insolvenčním řízení končí.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení Nejvyššímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřitelce, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 16. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu