3 VSOL 166/2012-A-11
KSOS 31 INS 24548/2011 3 VSOL 166/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Vladany anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov, E. Urxe 285, PSČ: 736 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.2.2012, č.j. KSOS 31 INS 24548/2011-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice Vladany anonymizovano . V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4, § 103 odst. 1, § 392 odst. 2 a § 128 odst. 2 insolvenčního zákona a uvedl, že usnesením ze dne 10.1.2012, č.j. KSOS 31 INS 24548/2011-A-3, dlužnici vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů doplnila svůj insolvenční návrh mimo jiné o seznam závazků se současným poučením o tom, jak má být insolvenční návrh doplněn. Soud prvního stupně vyšel ze závěru, že dlužnice na tuto výzvu reagovala pouze částečně, a to podáním doručeným soudu dne 27.1.2012, kterým však ani přes uvedenou výzvu nepředložila soudu řádný seznam závazků. Soud prvního stupně konstatoval, že v tomto podání dlužnice pouze uvedla, že veškeré závazky jsou označeny v insolvenčním návrhu pod položkami 18, 19 a 20 včetně označení příslušných rozhodnutí a dále v podání uvedla, že tento seznam je správný a úplný. Soud prvního stupně tedy uzavřel, že dlužnice přes výzvu soudu nepředložila řádný seznam závazků, a proto byl insolvenční návrh v souladu s ustanovením § 128 odst.

2 poslední věta insolvenčního zákona odmítnut. V rámci odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně dlužnici dále poučil o podmínkách, za nichž lze povolit oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Uvedla, že soudem prvního stupně namítané nepředložení řádného seznamu závazků je pouze formalistickým přístupem. Namítala, že již v rámci podaného návrhu uvedla všechny své závazky, které doložila připojenými materiály a v doplnění návrhu ze dne 25.1.2012 pak potvrdila, že tento seznam je správný a úplný. Dlužnice k odvolání připojila seznam závazků, v němž vyjmenovala celkem 11 věřitelů s nezajištěnými závazky (aniž by však v seznamu uvedla výši závazků či splatnost) a dále v seznamu uvedla jednoho zajištěného věřitele s popisem předmětu zajištění (aniž by uvedla výši závazku a jeho splatnost). Seznam závazků dlužnice opatřila prohlášením, že je správný a úplný a podpisem. V odvolání dlužnice dále uvedla, že ke dni 1.3.2012 dojde na její straně ke změně příjmových poměrů (zvýšení příjmů) a v doplnění odvolání ze dne 8.3.2012 soudu zaslala kopii dohody o provedení práce ze dne 01.03.2012.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že dlužnice se návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 29.12.2011 domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení formou oddlužení plněním splátkového kalendáře s odůvodněním, že není schopna splácet své závazky a nebylo možno vykonat již povolené výkony rozhodnutí. V kolonce 18 návrhu (závazky nevykonatelné) dlužnice uvedla dva závazky vůči dvěma věřitelům s uvedením jejich výše (aniž by uvedla splatnost těchto závazků). V kolonce 19 návrhu (závazky nevykonatelné, zajištěné) uvedla dalšího jednoho věřitele s jedním závazkem, který popsala jeho výší (aniž by uvedla jeho splatnost). V kolonce 20 návrhu (závazky nezajištěné, vykonatelné) dlužnice uvedla dalších 10 věřitelů s 11 závazky, které uvedla jejich výší a označením rozhodnutí, aniž by však uvedla data vydání soudních rozhodnutí či data splatnosti jednotlivých závazků. K návrhu dlužnice připojila soupis majetku, a to bez prohlášení, že je správný a úplný a bez podpisu dlužnice. Seznam závazků ani seznam zaměstnanců dlužnice k návrhu nepřipojila. Soud prvního stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 10.1.2012, č.j. KSOS 31 INS 24548/2011-A-3, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, aby mimo jiné doložila seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Soud prvního stupně dlužnici podrobně poučil o tom, jaké obsahové náležitosti mají tyto seznamy mít a dlužnice byla současně poučena, že nepředloží-li v určené lhůtě uvedené přílohy, soud insolvenční návrh odmítne. Ve vztahu k seznamu závazků byla dlužnice mimo jiné poučena, že musí v seznamu označit všechny osoby, o kterých je jí známo, že vůči ní mají pohledávky, a to v souladu s ustanovením § 103 insolvenčního zákona, tedy fyzické osoby jménem, příjmením a bydlištěm (jde-li o podnikatele, také identifikačním číslem) a právnické osoby obchodní firmou (názvem), sídlem a identifikačním číslem. Je-li věřitelem osoba dlužníku blízká, uvede to dlužnice výslovně. Má-li dlužnice věřitele, o kterých je jí známo, že proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva a pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění. Dlužnice byla dále poučena, že seznam musí být opatřen prohlášením, že je správný a úplný a musí být dlužnicí podepsán. Výzva byla dlužnici doručena dne 12.1.2012 vhozením do domovní schránky. Na tuto výzvu dlužnice reagovala podáním doručeným soudu prvního stupně dne 27.1.2012 tak, že připojila opakovaně soupis majetku s uvedením údaje o tom, že je správný a úplný, opatřený svým podpisem. Seznam závazků dlužnice ani k doplnění návrhu nepřipojila. Pouze uvedla, že veškeré závazky jsou označeny v insolvenčním návrhu pod položkami 18, 19 a 20, a to včetně označení příslušných rozhodnutí a prohlásila, že tento seznam je správný a úplný.

Podle ustanovení § 103 odst. 3 věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužnice přes výzvu soudu prvního stupně učiněnou v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ usnesením ze dne 10.1.2012, č.j. KSOS 31 INS 24548/2011-A-3, v soudem určené lhůtě nepřipojila k insolvenčnímu návrhu řádnou povinnou přílohu, a to seznam závazků, ačkoliv byla soudem prvního stupně o náležitostech tohoto seznamu řádně poučena. Dlužnice insolvenční návrh podala bez povinných příloh (bez seznamu závazků a seznamu zaměstnanců-ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá, § 104 odst. 1, písm. b/ a c/ IZ), připojený seznam majetku pak neobsahoval údaj dle ustanovení § 104 odst. 4 věty třetí o tom, že je správný a úplný a podpis dlužnice. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ a shora citovaným usnesením vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu o tyto povinné přílohy s podrobným poučením o tom, jak má být návrh doplněn a o následcích nesplnění této výzvy soudu. Na tuto výzvu soudu prvního stupně však dlužnice reagovala neúplně, když insolvenční návrh doplnila pouze o řádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců však přes tuto výzvu soudu prvního stupně nepředložila. Seznam závazků i seznam zaměstnanců je povinnou přílohou insolvenčního návrhu dle ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá insolvenčního zákona a nelze jej nahradit pouhým odkazem na obsah insolvenčního návrhu, jak učinila dlužnice v doplnění návrhu ze dne 25.1.2012. Dlužnice tím, že uvede závazky v rámci insolvenčního návrhu, splňuje svou povinnost tvrzení (ustanovení § 101 odst. 1, písm. a) o.s.ř. a ustanovení § 103 odst. 2 IZ), těmito tvrzeními však nelze nahrazovat povinnou přílohu insolvenčního návrhu, tj. seznam závazků (ustanovení § 103 odst. 3 věta druhá, § 104 odst. 1 písm. a) IZ) (srovnej závěry vyjádřené v usnesení NSČR ze dne 31.3.2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2009 zveřejněného pod číslem 111/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužnice dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Je třeba uvést, že vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh nelze odstraňovat až v odvolacím řízení, k odstranění takových nedostatků až v odvolacím řízení nelze přihlížet (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, senátní značka 1 VSPH 5/2008, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009).

Nad rámec shora uvedeného je třeba dodat, že nebyl řádný ani samotný insolvenční návrh dlužnice, neboť neobsahoval rozhodující tvrzení osvědčující úpadek dlužnice (§ 103 odst. 2, § 3 odst. 1 IZ). Dlužnice totiž u žádného ze závazků tvrzených v insolvenčním návrhu neuvedla splatnost ani jiný údaj, z něhož by bylo možné učinit závěr, že dlužnice má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, což je jedním ze tří znaků úpadku (§ 3 odst. 1, písm. b) IZ). S ohledem na uvedené proto byly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice již dle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu