3 VSOL 165/2011-A-20
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 27 INS 571/2011 Naše spis.zn.: 3 VSOL 165/2011-A-20 Krajský soud v Brně Vyřizuje Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 Husova 15 e-mail: 602 01 Brno Datum: 29. dubna 2011

Vrácení spisu bez věcného vyřízení věci

Po poradě odvolacího senátu vracíme Váš sp. zn. KSBR 27 INS 571/2011, pod kterým probíhá insolvenční řízení dlužníka TSMONT CZ s.r.o., IČ: 28318781, bez věcného vyřízení, neboť před rozhodnutím odvolacího soudu je třeba provést potřebné úkony vyplývající z obsahu spisu (§ 7 odst. 1 IZ a § § 210 odst. o.s.ř.).

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání navrhovatele VALTECH-Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, Maďarská republika, reg. č. 08-09-01616 proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 571/2011-A-7 ze dne 2.2.2011, kterým byl navrhovateli ustanoven opatrovník pro řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že navrhovatel podal proti uvedenému rozhodnutí odvolání písemným podáním ze dne 19.2.2011 prostřednictvím provozovatele poštovní služby, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 2.3.2011. Toto podání navrhovatele však není podepsáno. Odvolání navrhovatele tudíž nemá náležitosti dle ust. § 42 odst. 4 věty prvé o.s.ř., a proto je nutno odvolatele vyzvat k doplnění odvolání postupem podle ust. § 43 o.s.ř. (s poučením o možnosti odmítnutí odvolání podle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř.). Při doručování této výzvy nechť je dodržen postup podle ust. § 75 IZ, potažmo ust. § 80 IZ.

Teprve poté bude možné spis opětovně předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu