3 VSOL 164/2012-A-13
KSBR 32 INS 23365/2011 3 VSOL 164/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Korytná 340, PSČ 687 52, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2012, č.j. KSBR 32 INS 23365/2011-A-7

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, protože dlužník ve lhůtě stanovené soudem nesplnil svou povinnost a návrh řádně nedoplnil o zákonem vyžadované přílohy.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání ve kterém namítal, že svou povinnost na výzvu soudu předložit zákonem požadované přílohy splnil.

Podáním ze dne 11.3.2012, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 12.3.2012, vzal dlužník své odvolání ze dne 2.2.2012 v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato dlužníkem zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného zákonného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu