3 VSOL 159/2010-B-243
KSBR 39 INS 4769/2008 3 VSOL 159/2010-B-243

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka KORFIL a.s., se sídlem Brno, Uzbecká 32, PSČ 625 00, IČ: 26899701, zastoupeného advokátem JUDr. Dušanem Dvořákem, se sídlem Brno, Hlinky 118, PSČ 603 00, o odvolání věřitele Alreo, a.s., se sídlem Brno, Jandáskova 24, PSČ 621 00, IČ: 26233291, zastoupeného zmocněncem Mgr. Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Heleny Malířové 5, PSČ 638 00, a Ondřejovické strojírny, a.s., se sídlem Zlaté Hory, Salisov 49, PSČ 793 76, IČ: 29026008, zastoupené JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-154 ze dne 4.3.2010,

takto:

I. Odvolání společnosti Odřejovické strojírny, a.s., se sídlem Zlaté Hory, Salisov 49, IČ: 29026008, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-154 ze dne 4.3.2010 se o d m í t á.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-154 ze dne 4.3.2010 se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odvolal z funkce člena věřitelského výboru současné členy věřitelského výboru Ondřejovickou strojírnu, spol. s r.o., IČ: 42766982 a Alreo, a.s., IČ: 26233291 (výrok -243

I. písm. a/ a písm. b/), jmenoval členy věřitelského výboru současné náhradníky členů věřitelského výboru Skanska CZ a.s., IČ: 26209535 a IDS SLOVMONT LEVICE, a.s., IČ: 36537047, (výrok II. písm. a/ a písm. b/) a uložil členům věřitelského výboru označeným ve výroku II. usnesení, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení sdělili soudu jména osob, které za ně budou jednat ve věřitelském výboru, a uvedli jejich korespondenční adresu (výrok III.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že z obchodního rejstříku soud zjistil, že člen věřitelského výboru Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., IČ: 42766982, byl ke dni 1.2.2010 vymazán v důsledku fúze splynutím společnosti Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., IČ: 42766982, se společností Fagonia Consulting a.s., IČ: 28375696, s přechodem jmění zanikajících společností na nově vzniklou společnost Ondřejovická strojírna, a.s., IČ: 29026008, s tím, že tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 1.2.2010. Ustanovení § 63 odst. 2 insolvenčního zákona nelze vyložit tak, že v případě zániku původního insolvenčního věřitele se jeho právní nástupce stane současně členem věřitelského výboru, k přechodu funkce člena věřitelského výboru na právního nástupce původního věřitele dochází automaticky pouze tam, kde insolvenční soud rozhodl podle § 18 insolvenčního zákona. V případě věřitele Ondřejovická strojírna, s.r.o., IČ: 42760982, nebylo a nebude insolvenčním soudem o vstupu právního nástupce, tj. obchodní společnosti Ondřejovická strojírna, a.s., IČ: 29026008, samostatně rozhodováno. Soud dospěl k závěru, že schůze věřitelů na svém jednání dne 4.3.2009 za člena věřitelského výboru Ondřejovická strojírna, s.r.o. zvolila řádného náhradníka (IDS SLOVMONT LEVICE, a.s., IČ: 36537047). Z tohoto důvodu je na místě respektovat na prvním místě stanovisko insolvenčních věřitelů, a proto soud rozhodl odvoláním původního člena věřitelského výboru Ondřejovická strojírna, spol. s r.o. a současně na jeho místo jmenoval jako člena věřitelského výboru dosavadního náhradníka za tohoto člena věřitelského výboru, a to společnost IDS SLOVMONT LEVICE, a.s. Z reorganizačního plánu a zprávy o reorganizačním plánu, které dlužník předložil insolvenčnímu soudu dne 24.2.2010, vyplynulo, že člen věřitelského výboru, společnost Alreo, a.s., IČ: 26233291, je s dlužníkem propojen. Na tento závěr lze usuzovat také z faktu, že v předloženém reorganizačním plánu byl tento člen věřitelského výboru zařazen mezi tzv. juniorní věřitele, obdobně jako například předseda představenstva dlužníka JUDr. Filla. Na tuto skutečnost upozornil soud další člen věřitelského výboru, společnost VHS Břeclav, s.r.o., IČ: 42324149, ve svém podání ze dne 2.3.2010. Soud musel znovu vyhodnotit členství společnosti Alreo, a.s. s ohledem na skutečnost, že bylo rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka konkursem. Tento věřitel byl původně insolvenčním soudem potvrzen jako řádně zvolený člen věřitelského výboru, avšak v situaci, kdy dlužník reálně usiloval o řešení svého úpadku sanačním způsobem, tj. reorganizací. K řešení úpadku dlužníka reorganizací však nedošlo, v současné době je úpadek dlužníka řešen konkursem, kdy zcela nepochybně bude docházet ke zpeněžování majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty. V takovém případě bude povinností členů věřitelského výboru schvalovat zpeněžování majetku, a proto již nelze akceptovat, aby otázky zpeněžování majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty (a tím i o celkovém -243 výsledku insolvenčního řízení) spolurozhodoval z pozice člena věřitelského výboru subjekt, který je s dlužníkem (podle jeho vyjádření) úzce personálně propojen. Tímto způsobem by dlužník mohl získat faktický výrazný vliv na zpeněžování majetku v průběhu insolvenčního řízení. Právní úprava řešení úpadku konkursem v průběhu insolvenčního řízení naopak počítá s tím, že dlužník a osoby jemu blízké nebudou mít možnost zpeněžování majetku v průběhu konkursu ovlivňovat (§ 59 odst. 2 insolvenčního zákona). Soud proto rozhodl o odvolání tohoto člena věřitelského výboru a jmenování náhradníka za tohoto člena věřitelského výboru, který byl řádně zvolen a soudem potvrzen na schůzi věřitelů konané dne 4.3.2009, tj. Skanska CZ a.s., IČ: 26209535 (§ 63 odst. 3 IZ). V souladu s ust. § 11 IZ soud vyzval nově jmenované členy věřitelského výboru, aby insolvenčnímu soudu sdělili aktuální informace o osobách, které za ně budou jednat ve věřitelském výboru a aktuální korespondenční adresy.

Proti tomuto usnesení si podali odvolání věřitel Alreo, a.s. podáním ze dne 16.3.2010 doplněným podáním ze dne 10.5.2010 a společnost Ondřejovická strojírna, a.s. podáním ze dne 5.3.2010.

Věřitel Alreo, a.s. v odvolání uvedl, že napadá své odvolání z funkce člena věřitelského výboru a jmenování svého náhradníka-společnost Skanska CZ a.s., IČ: 26209535. Namítl, že návrh věřitele VHS Břeclav s.r.o. na odvolání věřitele Alreo, a.s. z funkce člena věřitelského výboru je chybný, neboť reorganizační plán pouze označuje osoby juniorních věřitelů, uspokojení jejichž pohledávek by mělo být podřízeno další osobě, tj. nedotčeným věřitelům. Domnívá se, že z reorganizačního plánu nelze dovozovat, že by všichni juniorní věřitelé měli mít ve všech ohledech a za všech okolností stejné zájmy, stejné poměry k ostatním účastníkům řízení. Podle jeho názoru skupina juniorních věřitelů je poměrně různorodá a z prostého statusu věřitele jako juniorního věřitele nelze dovozovat jeho poměr k dlužníkovi a zájem věřitele na koordinaci postupu či existence podjatosti. Poukázal na to, že z celkové výše pohledávek pohledávky juniorních věřitelů představující 34 % a dle ust. § 57 insolvenčního zákona mají být ve věřitelském výboru zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy jejich pohledávek. Zdůraznil, že vliv společnosti Alreo, a.s. ve věřitelském výboru je jen pětinový, všichni věřitelé se zajištěnými pohledávkami představují dvě pětiny a jejich podíl na úhrnu všech pohledávek činí přibližně 4 %. Poukázal na to, že zpráva k reorganizačnímu plán definuje dopady reorganizačního plánu na osoby propojené s dlužníkem v minulosti a současnosti. Namítl, že historické propojení je vedeno prostřednictvím Ing. Jaroslava Kokolouse, jehož členství v představenstvu dlužníka zaniklo dne 14.12.2007 a v létě roku 2008 přestal být akcionářem dlužníka, a proto nelze dovozovat propojení aktuální. Tyto skutečnosti nemohly být soudem zjištěny jako nové skutečnosti s ohledem na jejich zápis v obchodním rejstříku. Podle jeho názoru soud ve vztahu k propojení mezi ním a dlužníkem soud nezkoumal jeho kvalitu, tedy míru, v jaké zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti věřitele Alreo, a.s. (s poukazem na ust. § 59 odst. 3 insolvenčního zákona) s tím, že toto je důsledek podjatosti soudce Mgr. Jana Kozáka. K tomu dále uvedl stejné skutečnosti uvedené v samostatném podání, -243 kterým vznesl námitku podjatosti soudce Mgr. Jana Kozáka (o této námitce podjatosti již bylo Vrchním soudem v Olomouci rozhodnuto usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008, 3 VSOL 147/2010-B-211 ze dne 24.5.2010). Poukázal na to, že stejné informace ohledně juniorních věřitelů a historického propojení věřitele Alreo, a.s. a dlužníka byly poskytnuty i v reorganizačním plánu a zprávě k reorganizačnímu plánu ze dne 18.3.2009. Namítl, že současný faktický stav je takový, že věřitelský výbor nemá prakticky žádnou podporu ostatních věřitelů, což vyplývá z návrhu věřitelů na svolání schůze věřitelů předloženého soudu dne 16.3.2010. V insolvenčním řízení úzká skupina věřitelů prosazuje své vlastní zájmy na úkor ostatních věřitelů za současné absence mandátu k jednání jménem věřitelského výboru. Zdůraznil, že se i nadále cítí být členem věřitelského výboru a nesouhlasí se závěry věřitelského výboru dle zápisu ze dne 4.5.2010, zejména pokud jde o stanovisko k osobě správce a způsobu řešení úpadku dlužníka. Domáhá se proto zrušení napadeného rozhodnutí v části, ve které byl odvolán z funkce člena věřitelského výboru a na jeho místo dosazen náhradník Skanska CZ a.s., IČ: 26209535.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-P25-4 ze dne 3.2.2010 bylo rozhodnuto o procesním nástupnictví věřitele Skanska a.s., IČ: 26271303 na místo původního věřitele Skanska CZ a.s., IČ: 26209535. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.3.2010. Podle výpisu z obchodního rejstříku společnost Skanska CZ a.s., IČ: 2620953 ke dni 1.1.2010 zanikla bez likvidace na základě Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 24.6.2009, NZ 230/2009, N 262/2009 z 19.8.2009, fúzí sloučením se společností Skanska DS a.s., IČ: 26271303 (nyní Skanska a.s.), která se jako nástupnická stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti Skanska CZ a.s., IČ: 26209535. Přihlášeným věřitelem pod č. 50 je společnost Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., IČ: 42766982. Podle výpisu z obchodního rejstříku tato společnost ke dni 1.2.2010 zanikla v důsledku fúze splynutím se společností Fagonia Consulting a.s., IČ: 28375696, s přechodem jmění na nově vzniklou společnost Ondřejovická strojírna, a.s., IČ: 29026008. O procesním nástupnictví tohoto věřitele nebylo dosud rozhodnuto. Dne 4.3.2009 se konala schůze věřitelů, na které byli do věřitelského výboru zvoleni věřitelé, mimo jiné Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., IČ: 42766982, a její náhradní člen věřitelského výboru-IDS SLOVMONT LEVICE, a.s., IČ: 36537047, a Alreo, a.s., IČ: 26233291 a její náhradní člen věřitelského výboru-Skanska CZ a.s., IČ: 26209535. Podle reorganizačního plánu ze dne 15.2.2010 do skupiny juniorních věřitelů byli zařazeni Ing. Jaroslav Kokolus, CSc., JUDr. Ivo Filla, Incanto, a.s., Alreo, a.s., MIXON, a.s., Green Bear Corporation CR, a.s., přičemž věřitelé dlužníka pro účely dle ust. § 347 -243 insolvenčního zákona jsou rozděleni do skupin na věřitele-společníky, nedotčené věřitele, juniorní věřitele, zajištěné věřitele, obecné věřitele. Podle reorganizačního plánu a zprávy k reorganizačnímu plánu pohledávky juniorních věřitelů budou do výše 100 % jistiny kapitalizovány, za účelem zvýšení základního kapitálu dlužníka budou konvertovány do akciových podílů na základním kapitálu dlužníka a příslušenství pohledávky bude dlužníkovi prominuto. Tímto se sníží celkový objem závazků dlužníka a dojde k navýšení uspokojení obecných věřitelů dlužníka. Podle výpisů z obchodního rejstříku Ing. Jaroslav Kokolus, CSc. byl místopředsedou představenstva dlužníka od 27.6.2006 do 14.12.2007, předsedou představenstva dlužníka je od 30.6.2003 JUDr. Ivo Filla. Předsedou představenstva věřitele Alreo, a.s. je od 13.12.2000 Ing. Jaroslav Kokolus, CSc. Podle zprávy k reorganizačnímu plánu Ing. Jaroslav Kokolus, CSc. o ledna 2008 není ani akcionářem dlužníka, rovněž tak společnost Alreo, a.s.

Podle § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují svoje právo proti dlužníku.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 107 odst. 3 o.s.ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání Ondřejovické strojírny, a.s. je nutno odmítnout, neboť tato společnost není účastníkem insolvenčního řízení, jelikož doposud nebylo rozhodnuto o procesním nástupnictví tohoto věřitele, ke kterému došlo v důsledku univerzální sukcese dne 1.2.2010. K tomuto dni věřitel Ondřejovická strojírna, spol. s r.o. ztratil právní subjektivitu, tj. i procesní způsobilost. Dokud soud nerozhodne o procesním nástupnictví společnosti Ondřejovická strojírna, a.s., není tato společnost účastníkem insolvenčního řízení.

Nad rámec považuje odvolací soud za nutné uvést, že v případě procesního nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, jež se řeší podle ust. § 107 o.s.ř., insolvenční zákon nespojuje přenositelnost členství (nebo náhradnictví) původního (zaniklého) věřitele na nabyvatele (i jeho pohledávky). Nejedná se tedy o oprávnění, které by bylo nerozlučně spojeno s postavením původního věřitele jako člena (náhradníka) věřitelského výboru. Proto ani není třeba takového člena věřitelského výboru (který ztratil procesní způsobilost a v důsledku toho jeho funkce člena věřitelského výboru zanikla) odvolávat a postačí, aby insolvenční soud deklaroval tuto skutečnost a sdělil věřitelům, že místo dosavadního člena -243 věřitelského výboru nastoupil náhradník a provedl doplňující volbu nového náhradníka (ust. § 65 odst. 2 IZ).

Odvolací soud po zjištění, že věřitel Alreo, a.s. odvolání podal včas a jako osoba oprávněná, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné.

Podle § 63 odst. 3 IZ z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví, je-li návrh v souladu se zákonem.

Podle § 59 odst. 2 IZ členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnanci dlužníka podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníci dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern.

Důležitými důvody, pro které může soud i bez návrhu odvolat kteréhokoliv člena věřitelského výboru, jsou kromě porušování nebo zanedbávání povinností i důvody, pro které by soud již dříve nepotvrdil zvoleného věřitele do funkce člena (náhradníka) věřitelského výboru.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně odůvodňuje odvolání věřitele Alreo, a.s. z funkce člena věřitelského výboru jeho propojením s dlužníkem, které dovozuje ze skutečnosti, že tento člen věřitelského výboru byl stejně jako předseda představenstva dlužníka JUDr. Ivo Filla zařazen mezi juniorní věřitele. Dále soud prvního stupně k tomu uzavřel, že je nutno tuto skutečnost vyhodnotit i s ohledem na to, že v době potvrzení volby věřitele Alreo, a.s. insolvenčním soudem bylo dlužníkem usilováno o řešení úpadku reorganizací, avšak v současné době bylo rozhodnuto o řešení úpadku dlužníka konkursem. Není proto možné, aby tento úzce personálně propojený člen věřitelského výboru spolurozhodoval o otázkách zpeněžování majetku dlužníka.

Odvolací soud neshledává tento závěr soudu prvního stupně správným. Skutečnost, že předseda představenstva dlužníka JUDr. Ivo Filla a věřitel Alreo, a.s. jsou zahrnuti v reorganizačním plánu do stejné skupiny věřitelů (jako juniorní věřitelé) podle ust. § 337 IZ (tj. pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu) sama o sobě nezakládá takový vztah věřitele Alreo, a.s. k dlužníkovi, který by odůvodňoval pochybnost o jeho nepodjatosti. Dlužník ve zprávě k reorganizačnímu plánu netvrdí žádné současné -243 propojení osob dlužníka a věřitele Alreo, a.s. a taková skutečnost ani nevyplývá z obsahu spisu. Jakým způsobem bude řešen úpadek dlužníka je pro posouzení postupu podle ust. § 63 odst. 3 IZ (v návaznosti na ust. § 59 odst. 3 IZ) zcela irelevantní, neboť nemá zákonnou oporu v žádném ustanovení insolvenčního zákona. Rozhodnutí soudu prvního stupně je proto ve vztahu k odvolání věřitele Alreo, a.s. z funkce člena věřitelského výboru nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Rozhodnutí soudu prvního stupně je dále postiženo vadou spočívající v tom, že soud prvního stupně odvolal jako člena věřitelského výboru společnost Ondřejovická strojírna, spol. s r.o., která však ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně již ztratila právní subjektivitu, tedy neměla procesní způsobilost, a to dnem 1.2.2010, (aniž by rozhodl o procesním nástupnictví tohoto věřitele podle § 107 o.s.ř.) a jmenoval jako náhradníka člena věřitelského výboru společnost Skanska CZ a.s., která rovněž ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně ztratila procesní způsobilost v důsledku ztráty právní subjektivity, a to dne 1.1.2010. Navíc o procesním nástupnictví tohoto věřitele bylo již pravomocně rozhodnuto dne 3.2.2010, tj. před vydáním napadeného rozhodnutí.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. zrušil, jakož i v závislém výroku III. podle ust. § 219a odst. 1, písm. a) a písm. b) o.s.ř. a podle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně rozhodne o procesním nástupnictví věřitele Ondřejovická strojírna, a.s. postupem podle § 107 o.s.ř. a ve vztahu k rozhodování o členství ve věřitelském výboru zváží svůj procesní postup s ohledem na zákonnou úpravu danou ust. § 63 odst. 3 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli, o jehož odvolání bylo rozhodnuto, se doručuji i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. června 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu