3 VSOL 154/2013-A-80
KSOS 38 INS 12595/2011 3 VSOL 154/2013-A-80

Usnesení

Vrchní soud vO|omouci rozhodl vsenátě složeněm zpředsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkově a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalově a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Solar Energy Systems, s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Lidická 1958, PSČ 755 01, IČ: 28577205, zastoupeněho Mgr. Janem Farkačem, advokátem se sídlem v Brně, Střední 26, PSČ 602 00, o insolvenčních návrzích věřitelů a) Diamonds Technology s.r.o., se sídlem v Praze, Nově Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČ: 28873793, b) Stavební UH s.r.o., se sídlem v Uherskěm Hradišti, Průmyslová 1141, PSČ 686 01, IČ: 28303318, oba zastoupeni Mgr. Hanou Körberovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Zálešná V/3149, PSČ 760 01, c) ELSEREMO, a.s., se sídlem vBrumově-Bylnici, okres Zlín, Kloboucká 865, PSČ 763 31, IČ: 25565893, zastoupeněho Mgr. Michalem Franěm, advokátem se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 23, PSČ 120 00, o předběžněm opatření, o odvolání navrhovatele c) proti usnesení Krajskěho soudu v Ostravě ze dne 20.11.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-67 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že předběžně opatření nařízeně usnesením Krajskěho soudu v Ostravě ze dne 20.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-45 ve znění opravněho usnesení ze dne 25.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-47 se n e z r u š uje. pokračování-2-KSOS 38 INS 12595/2011

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil předběžně opatření, kterě nařídil usnesením ze dne 20.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-45 ve znění opravněho usnesení. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že na základě skutečnosti, že v rejstříkověm řízení (spis Krajskěho soudu v Ostravě sp. zn. Č 32872-RD5/KSOS) bylo dne 22.10.2012 vydáno usnesení, kterým byly z pozice statutárního orgánu vymazáni jednatelě Jaromír Unzetig a Antonín Václavík a jako noví jednatelě dlužníka byli zapsáni lng. Svatopluk Kodytek a Robert Basel a současně bylo zrušeno nařízeně předběžně opatření z 12.1.2012, dospěl k závěru, že v daně věci pominuly důvody, pro kterě bylo předběžně opatření nařízeno, a proto předběžně opatření dle ustanovení § 113 odst. 5, písm. d) insolvenčního zákona zrušil. Soud uzavřel, že u dlužníka již není nejasná situace ohledně osob oprávněných za něj jednat. Dlužník již má od 16.7.2012 řádný statutární orgán, to je jednatele lng. Svatopluka Kodytka a Roberta Basla a po úhradě závazků vůči subjektům zajištlujícím ostrahu a zabezpečení funkčnosti fotovoltaickě elektrárny, je zřejmě, že vsoučasně době není ohrožen její pravidelný chod a provoz včetně bezpečnosti a technickěho stavu, a nehrozí tudíž zmenšení hodnoty majetku dlužníka. Není zde důvod k ustanovení předběžněho správce a omezování dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než stanoví § 111 insolvenčního zákona. Soud uvedl, že je na stávajících jednatelích dlužníka, aby zabezpečili řádný provoz elektrárny při důsledněm respektování pravidel upravených v § 111 insolvenčního zákona, která stanoví dlužníku povinnost zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatně změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelně zmenšení a dále dlužníka opravňují plnit peněžitě závazky vzniklě před zahájením insolvenčního řízení vjen rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel c) (coby navrhovatel předběžněho opatření) včasně odvolání, kterým se domáhá podle obsahu podaněho odvolání změny napadeněho usnesení. Tvrdí, že jednatelě lng. Svatoslav Kodytek a Robert Basel byli do obchodního rejstříku zapsáni ke dni 25.10.2012 stím, že jejich funkce měla vzniknout již dne 16.7.2012. Je-li tomu opravdu tak, je potřeba se ptát, zda tito jednatelě jsou opravdu schopni řádně vykonávat svou funkci, když ani nebyli schopni po dobu více jak tří měsíců navrhnout zápis svých osob do obchodního rejstříku. Tvrdí, že nelze mít jistotu, že tyto osoby jsou skutečně jednatelě i v současně době, protože tak, jak se tito jednatelě objevili s více jak čtvrtročním zpožděním, mohou se znovu objevit další osoby, kterě o sobě budou tvrdit, že jsou již několik měsíců novými jednateli dlužníka. Argumentuje tím, že platnost právních úkonů dlužníka a odpovědnost konkrětních osob pak bude znovu jen stěží řešitelná. Poukazuje na to, že jistě není účelem insolvenčního řízení takový chaos podporovat, když naopak je nanejvýš žádoucí právě ochrana majetkových zájmů věřitelů. Nelze takě pokračování-3-KSOS 38 INS 12595/2011 přehlědnout, jak uvádí navrhovatel c) dále ve svěm odvolání, že z předloženě knihy závazků je mimo jině patrně, že po zahájení insolvenčního řízení prováděl dlužník významně platby, zejměna ve prospěch společnosti Collector Electric CZ s.r.o. a STALO spol. s r.o. Současně dlužník uvedl, že těto společnosti prodal předmětnou fotovoltaickou elektrárnu ve Valašských Příkazech, přičemž kupní cena doposud nebyla zaplacena. Má za to, že se jedná o významnou změnu ve skladbě majetku v rozporu s ustanovením § 111 insolvenčního zákona. Tvrdí, že místo úhrady skutečných a splatných závazků dlužník v průběhu insolvence hradí mnohamiliónově závazky , jejichž důvodnost je již na první pohled pochybná.

V doplnění odvolání pak navrhovatel c) uvedl, že jeho důvodně obavy o to, zda stav zápisu v obchodním rejstříku je konečný se naplnily, když aktuálně jsou jako jednatelě dlužníka zapsáni pánově Jaromír Unzetig a Antonín Václavík. Tvrdí, že došlo opět k podivněmu zápisu do obchodního rejstříku se čtyřměsíčním zpožděním, přičemž zejměna dva poslední zápisy statutárních orgánů se vzájemně logicky vylučují. Zdůrazňuje, že ochrana majetku a práv věřitelů vyžaduje ponechání původního předběžněho opatření vplatnosti, to je kontrolu majetkových dispozic předběžným insolvenčním správcem. Jinak bude pozdější rozhodnutí o úpadku věcně již bez významu, když z majetně společnosti zbude jen prázdná schránka.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanskěho soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadeně usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, kterě předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodně.

V přezkoumávaně věci bylo insolvenční řízení zahájeno již 19.7.2011, a to knávrhu navrhovatelů a) a b) stím, že později do insolvenčního řízení přistoupil navrhovatel c), který současně podal návrh na nařízení předběžněho opatření. Insolvenční soud tomuto návrhu vyhověl a usnesení ze dne 20.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-45 (ve znění opravněho usnesení ze dne 25.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-47) vydal předběžně opatření, kterým mimo jině ustanovil předběžným insolvenčním správcem Mgr. Lukáše Stoška a rozhodl, že dlužník je oprávněn činit veškerě úkony, kterě se týkají nakládání s majetkem ve vlastnictví dlužníka, jen se souhlasem předběžněho správce, a to včetně nakládání sfotovoltaickou elektrárnou vobci Valašskě Příkazy postavenou na pozemku pozemková parcela č. 217 a pozemku pozemková parcela č. 229/1, oba pozemky ve zjednodušeně evidenci s parcelním číslem podle pozemkověho katastru, vše zapsáno v katastrálním území Valašskě Příkazy na LV č. 257 a nakládání se svými pokračování-4-KSOS 38 INS 12595/2011 v peněžními prostředky včetně prostředků na bankovním účtu c. 142496369/0800 vedeněho u Českě spořitelny, a.s. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že jsou dány předpoklady pro nařízení předběžněho opatření a ustanovení předběžněho správce, tyto důvody soud spatřil vtom, že pravděpodobně nejvýznamnějším majetkem dlužníka jsou příjmy z provozu fotovoltaickě elektrárny ve Valašských Příkazech. Usnesením Krajskěho soudu vOstravě ze dne 12.1.2012 č.j. C32872-289 bylo nařízeno předběžně opatření, ve kterěm soud mimo jině zakázal stávajícím jednatelům dlužníka Jaromíru Unzetigovi a Antonínu Václavíkovi nakládat s bankovními účty dlužníka. S příjmy z provozu fotovoltaickě elektrárny tak nelze fakticky disponovat, což zásadním způsobem ohrožuje provoz těto elektrárny, která vyžaduje nepřetržitý technický servis včetně připojení k vysokorychlostnímu internetu a ostrahu. Tyto služby je třeba pravidelně řádně hradit, protože zastavení těchto plateb by mohlo věst kukončení provozu elektrárny, respektive jejímu poškození stím, že v takověm případě by mohlo dojít k podstatněmu snížení hodnoty majetku dlužníka a tím i plnění vůči věřitelům dlužníka. Soud proto považuje za vhodně ustanovit předběžněho správce, který bude moci disponovat s majetkem dlužníka a zajistit zejměna bezporuchový a bezpečný provoz fotovoltaickě elektrárny ve Valašských Příkazech. Proti usnesení o nařízení předběžněho opatření a ustanovení předběžněho správce podal dlužník včasně odvolání a současně podal návrh na zrušení předběžněho opatření, který odůvodnil tím, že na základě valně hromady ze dne 16.7.2012 došlo ve společnosti ke změně statutárních orgánů, novými jednateli jsou Robert Basl a lng. Svatoslav Kodytek. Uvedl, že není žádným způsobem ohrožen pravidelný chod, bezpečnost či technický stav elektrárny ani její běžný každodenní bezporuchový chod a provoz. Má za to, že pominuly důvody, pro kterě bylo předběžně opatření nařízeno.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutně zabránit vdobě do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkově podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžně opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkově podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžněho správce. Může těž nařídit, aby osoby, kterě mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžněmu správci. Současně ustanoví předběžněho správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle ustanovení § 113 odst. 5, písm. d) IZ, předběžně opatření zanikne vydáním rozhodnutí, kterým se předběžně opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro kterě bylo nařízeno.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že pominuly důvody, pro kterě bylo předběžně opatření nařízeno. Soud prvního stupně důvody pro zrušení předběžněho opatření shledal v tom, že již není nejasná situace ohledně osob oprávněných za dlužníka jednat, když z rejstříkověho řízení vyplynulo, že dne 22.10.2012 bylo vydáno usnesení, kterým bny z pozice statutárního orgánu pokračování-5-KSOS 38 INS 12595/2011 vymazáni jednatelě Jaromír Unzetig a Antonín Václavík a jako noví jednatelě dlužníka byli zapsáni lng. Svatoslav Kodytek a Robert Basel a současně bylo zrušeno i nařízeně předběžně opatření z12.1.2012, kdy právě zdůvodu nejasně situace ohledně osob oprávněných jednat za dlužníka, mimo jině, soud zakázal stávajícím jednatelům dlužníka Jaromíru Unzetigovi a Antonínu Václavíkovi nakládat s bankovními účty dlužníka.

Jak vyplývá zúplněho výpisu zobchodního rejstříku vedeněho Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložky 32872 ve společnosti dlužníka, to je obchodní firmy Solar Energy Systems s.r.o. od doby, kdy rozhodoval soud prvního stupně, došlo k dalším dvěma změnám ohledně osob oprávněných jednat za dlužníka, kdy lng. Svatoslav Kodytek a Robert Basel jako jednatelě dlužníka byli vymazáni dne 29.1.2013 a těhož dne byli zapsáni noví jednatelě dlužníka Jaromír Unzetig a Antonín Václavík a poslěze tito jednatelě, pak podle současněho stavu zápisu v obchodním rejstříku, byli vymazáni 20. března 2013 a ktěmuž dni byli opět jako jednatelě dlužníka zapsáni Robert Basel a Svatoslav Kodytek, s tím, že k 15. březnu 2013 jim vznikla funkce jednatele dlužníka.

Ze zápisů vobchodním rejstříku nepochybně vyplývá, že situace ohledně osob oprávněných jednat za dlužníka je značně nepřehledná a chaotická. Nutno v těto souvislosti přisvědčit odvolateli, že je zde důvodná obava, zda současný stav zápisu vobchodním rejstříku je konečný a odpovídající skutečněmu stavu. Vývoj zápisů vobchodním rejstříku ohledně osob oprávněných jednat za dlužníka zcela jistě vzbuzuje pochybnosti, kdo je ve skutečnosti vlastně statutárním orgánem dlužníka. Nestabilní prostředí ve společnosti dlužníka, to je neustálě odvolávání a jmenování nových jednatelů, vzbuzuje nutně pochybnosti, zda hospodaření dlužníka je vedeno takovým způsobem, že nedochází k poškozování věřitelů. Na rozdíl od soudu prvního stupně, odvolací soud u dlužníka shledává situaci ohledně osob oprávněných za dlužníka jednat stále nejasnou a nepřisvědčuje proto závěru soudu prvního stupně, že je zde dán řádný statutární orgán, to je jednatelě dlužníka lng. Svatoslav Kodytek a Robert Basel, kteří by měli zabezpečit řádný provoz elektrárny při důsledněm respektování pravidel upravených v § 111 insolvenčního zákona. Podle přesvědčení odvolacího soudu nepominuly důvody, pro kterě bylo předběžně opatření nařízeno; odvolací soud má za to, že stávající, neustále se měnící, situace ohledně osob oprávněných jednat za dlužníka vyžaduje, aby majetkově dispozice dlužníka bny pod kontrolou předběžněho insolvenčního spravce.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto změnil (ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř.) napadeně usnesení soudu prvního stupně tak, že předběžně opatření nařízeně usnesením Krajskěho soudu v Ostravě ze dne 20.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-45 ve znění opravněho usnesení ze dne 25.9.2012 č.j. KSOS 38 INS 12595/2011-A-47 se nezrušuje.

KSOS 38 INS 12595/2011 pokračování-6-

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustně.

Toto usnesení se považuje za doručeně okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, předběžněmu správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. dubna 2013

JUDr. Radka Panáčková v.r.

Za správnost vyhotovení: předsedkyně senátu

Renáta Hrubá