3 VSOL 151/2011-P5-13
KSOS 22 INS 6742/2010 3 VSOL 151/2011-P5-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Hornická 674/53, Havířov-Prostřední Suchá, PSČ 735 64, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5 Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Moravské nám. 249/8, PSČ 602 00, IČ: 26978636, zastoupeného JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem se sídlem Brno, tř. kpt. Jaroše 13, o odvolání věřitele č. 5 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.2.2011, č.j. KSOS 22 INS 6742/2010-P5-8

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 5 Home Credit a.s. v částce 30.902,04 Kč (část pohledávky č. 1), rozhodl, že právní mocí usnesení končí v části 30.902,04 Kč účast věřitele č. 5 Home Credit a.s. v insolvenčním řízení (výrok II.) a dále rozhodl, že věřitel č. 5 Home Credit a.s. je nadále účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 120.582,23 Kč (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že u přezkumného jednání konaného dne 5.10.2010 byla insolvenčním správcem popřena přihlášená pohledávka věřitele č. 5 co do pravosti a výše v části 30.902,04 Kč (část pohledávky č. 1 představující náklady řízení před rozhodcem).

Soud uvedl, že pro další postup věřitele, který nesouhlasí s popřením své pohledávky insolvenčním správcem je přitom rozhodující právě výsledek přezkumu zaznamenaný v seznamu přihlášených pohledávek, a to bez ohledu na skutečnost, jak byla pohledávka věřitele do insolvenčního řízení přihlášena. Protože insolvenční správce zapsal do seznamu přihlášených pohledávek a následně popřel přihlášku věřitele č. 5 jako nevykonatelnou, správně vyrozuměl věřitele o možnosti uplatnit své právo žalobou u soudu. Věřitel žalobu na určení popřené pohledávky v zákonem stanovené lhůtě (to je do 3.2.2011) nepodal. V reakci na vyrozumění insolvenčního správce pouze zaslal soudu své vyjádření, které však nemůže podání žaloby nahradit, navíc když z něj jednoznačně vyplývá, že věřitel žalobu podat nehodlal. Soud proto přihlášku pohledávky č. 5 co do částky 30.902,04 Kč odmítl s tím, že věřitel má v insolvenčním řízení nadále přihlášenou uspokojitelnou pohledávku ve výši 120.582,23 Kč.

Proto tomuto usnesení podal věřitel č. 5 včasné odvolání ve kterém namítá, že pro posouzení, zda do insolvenčního řízení byla přihlášena vykonatelná pohledávka je rozhodný stav řízení o pohledávce ke dni rozhodnutí o úpadku; ke dni rozhodnutí o úpadku pohledávka byla nesporně vykonatelnou. Jelikož správce popřel vykonatelnou pohledávku, měl dle ustanovení § 199 insolvenčního zákona podat do 30 dnů od konání přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli. Skutečnost, že správce zanedbal své povinnosti a nevyvolal incidenční spor, ačkoliv je mu tato povinnost uložena přímo zákonem, nelze přičítat k tíži věřitele. Domnívá se, že v daném případě je na místě postup dle ustanovení § 201 odst. 2 insolvenčního zákona kdy nutno hledět na pohledávku jako zjištěnou v celé výši, tedy i v popřené výši. Poukazuje na to, že dlužník měl možnost v rámci rozhodčího řízení uplatnit námitku neplatnosti rozhodčí doložky, ale neučinil tak, stejně tak měl možnost podat u soudu do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu návrh na zrušení rozhodčího nálezu, což také učiněno nebylo. Marným uplynutím této lhůty se stal rozhodčí nález nezvratitelným a pro strany sporu i pro ostatní orgány závazným, přičemž platí zásada res iudicata a zákaz jiného právního posouzení věci samotné. Na této skutečnosti nic nemění ani domnělá neplatnost rozhodčí doložky, jelikož rozhodčí nález má účinky pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí. Navrhuje tedy, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že přihláška pohledávky se považuje za zjištěnou i v částce 30.902,04 Kč.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.) aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Podle § 198 odst. 1 a odst. 3 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 5.8.2010, č.j. KSOS 22 INS 6742/2010-A-9 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jako způsob řešení úpadku oddlužení, přičemž později rozhodl o tom, že oddlužení bude provedeno splátkovým kalendářem. Věřitel Home Credit a.s. přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 151.484,27 Kč přihláškou pohledávek ze dne 23.8.2010 a 25.8.2010 sestávající z tří dílčích samostatných pohledávek ve výši 115.618,61 Kč, 23.915,66 Kč a 11.950,-Kč. Dílčí pohledávku-pohledávku č. 1 v celkové výši 115.618,61 Kč přihlásil ve výši jistiny 57.121,89 Kč, když jako důvod vzniku uvedl smlouvu o úvěru ze dne 19.12.2006 a uvedl, že dlužnici byl na základě výše uvedené smlouvy poskytnut úvěr a vzhledem k tomu, že dlužnice neplnila řádně své povinnosti, domáhal se pohledávky žalobou podanou u rozhodčího soudu, kdy rozhodčí soud vydal rozhodčí nález pravomocný od 11.6.2010, na základě rozhodčího nálezu je pohledávka vykonatelná pro částku 64.007,34 Kč s tím, že ve výši 58.496,72 Kč bylo přihlášeno příslušenství sestávající z úroků, úroků z prodlení a nákladů předcházejícího řízení. U přezkumného jednání, které se konalo dne 5.10.2010 a kterého se věřitel Home Credit a.s. nezúčastnil, insolvenční správce pohledávku č. 1 uznal ve výši 84.716,57 Kč a popřel příslušenství v částce 30.902,04 Kč odpovídající nákladům řízení, když podle stanoviska správce zachyceného v přezkumném listu bylo rozhodnuto orgánem, který neměl pravomoc ve věci jednat a spor rozhodnout, když rozhodčí doložka je neplatná. Správce uvedl, že přestože pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, považuje ji za nevykonatelnou, když nebyla doložena veřejnou listinou ve smyslu § 177 insolvenčního zákona a navíc bylo rozhodnuto orgánem, který neměl pravomoc ve věci jednat a spor rozhodnout, když rozhodčí doložka je neplatná. Z obsahu spisu dále vyplývá, že insolvenční správce zaslal věřiteli vyrozumění o popření pohledávky, advokátu věřitele

JUDr. Vladimíru Bulinskému, toto vyrozumění insolvenčního správce bylo doručeno dne 19.1.2011 a v tomto vyrozumění je věřitel vyrozumíván o tom, že insolvenční správce popřel přihlášenou dílčí pohledávku č. 1 v částce 30.902,04 Kč odpovídající nákladům rozhodčího řízení z důvodu, že se jedná o neoprávněný nárok, když bylo rozhodnuto orgánem, který neměl pravomoc ve věci jednat a spor rozhodnout, když rozhodčí doložka je neplatná. Věřitel byl informován o tom, že dlužnicí byla pohledávka uznána v plné výši. Z vyrozumění dále vyplývá, že věřiteli se dostalo poučení ve smyslu ustanovení § 198 insolvenčního zákona o tom, že věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Ve vyrozumění insolvenční správce dále uvedl, že nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Soud prvního stupně správně uvedl, že pro další postup věřitele, který nesouhlasí s popřením své pohledávky insolvenčním správcem je rozhodující výsledek přezkumného jednání (a stanovisko insolvenčního správce v jeho rámci, na kterém byla přihlášená pohledávka věřitele přezkoumána a popřena, a to bez ohledu na skutečnost, jak byla pohledávka věřitele do insolvenčního řízení přihlášena, to je zda byla věřitelem přihlášena jako vykonatelná pohledávka či pohledávka nevykonatelná. Tento závěr lze dovodit i z ustanovení § 198 odst. 3 insolvenčního zákona ve kterém je stanoveno, že vyjde-li v průběhu řízení o žalobě popřené nevykonatelné pohledávky najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle ustanovení § 199 odst. 1 IZ, to je jako by insolvenční správce popřel vykonatelnou pohledávku.

V projednávané věci odvolatel přihlásil svou pohledávku jako pohledávku vykonatelnou, avšak insolvenční správce posoudil přihlášenou pohledávku jako pohledávku nevykonatelnou a jako nevykonatelnou ji také částečně popřel do výše a v seznamu přihlášených pohledávek zapsal pohledávku věřitele jako pohledávku nevykonatelnou. Za této situace insolvenční správce správně vyrozuměl věřitele v souladu s ustanovením § 198 IZ o možnosti uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. Nelze přisvědčit odvolateli, že insolvenční správce zanedbal své povinnosti, když nevyvolal sám incidenční spor. Pokud insolvenční správce dospěl k závěru, že pohledávka je nevykonatelná a řádně vyzval věřitele k podání žaloby, neměl sám důvodu podávat žalobu ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 IZ a za této situace nelze ani dovodit, že by pohledávka věřitele byla zjištěna ve smyslu ustanovení § 201 odst. 2 IZ, když ve stanovené lhůtě nebyla včas podána insolvenčním správcem žaloba, kterou by insolvenční správce uplatnil popření vykonatelné pohledávky. Bylo věcí odvolatele, aby, byl-li insolvenčním správcem vyzván k podání žaloby, žalobu podal a v rámci soudního řízení obhájil důvodnost své pohledávky s tím, že pokud by se ukázalo, že pohledávka je vykonatelnou, žalovaný by byl povinen prokázat důvod svého popření. Argumenty, které odvolatel snáší na podporu svého tvrzení, že mu skutečně svědčí vykonatelný titul, jsou argumenty, které měl odvolatel uplatnit v podané žalobě a se kterými by se musel soud vypořádat v rámci projednávání incidenčního sporu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu