3 VSOL 1439/2016-A-30
KSBR 24 INS 27937/2015 3 VSOL 1439/2016-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Jany Sedláčkové, narozené 5. května 1977, bytem Brno, Konradova 2203/8, PSČ 628 00, identifikační číslo osoby 76424081, zastoupené Mgr. Jaroslavem Kazbundou, advokátem, se sídlem v Brně, Bohunická 67, PSČ 619 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.9.2016, č. j. KSBR 24 INS 27937/2015-A-24,

takto:

Odvolání dlužnice proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29.9.2016, č. j. KSBR 24 INS 27937/2015-A-24 zjistil úpadek dlužnice Jany Sedláčkové (výrok I.), návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítl (výrok II.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok III.), který bude veden jako nepatrný (výrok IV.), insolvenčním správcem ustanovil Indra-Šebesta v.o.s. (výrok V.), učinil další výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 19.12.2016 (výroky VI. až XIII.).

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výrokům II. a III., podala dlužnice odvolání (podání ze dne 10.10.2016, došlé soudu téhož dne) bez bližšího odůvodnění.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.10.2016, č.j. KSBR 24 INS 27937/2016-A-26 dlužnici uložil, aby ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení usnesení odstranila vady svého podání označeného jako Odvolání , a to tak, aby uvedla, v čem je spatřována nesprávnost odvoláním napadeného rozhodnutí nebo postupu isir.justi ce.cz soudu a čeho se domáhá. V odůvodnění usnesení soud citoval ustanovení § 201 občanského soudního řádu a s odkazem na ustanovení § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vysvětlil, že v odvolání musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Dále soud prvního stupně vysvětlil, že vzhledem k tomu, že dlužnice v podání, které je odvoláním, neuvedla odvolací důvod ani odvolací návrh a její podání tak trpí ve výroku usnesení uvedenými vadami, postupem podle §§ 209 a 43 odst. 1 o.s.ř. ji vyzval k jejich odstranění spolu s poučením, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, odvolací soud odvolání odmítne (§ 43 odst. 2 o. s. ř.). Usnesení bylo dlužnici doručeno prostřednictvím jejího zástupce dne 21.10.2016, ta však na výzvu soudu nereagovala.

Podle ustanovení § 7 zákona č. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

V daném případě odvolání dlužnice nemá zákonem předepsané náležitosti. Z podaného odvolání je pouze zřejmé, kterému soudu je určeno, proti kterému rozhodnutí insolvenčního soudu směřuje a které výroky tohoto rozhodnutí odvolatelka napadá. Odvolání proti výrokům II. a III. usnesení však neobsahuje uvedení odvolacích důvodů (§ 205 odst. 2 o.s.ř.) a není v něm uveden odvolací návrh.

Nutno uvést, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (srov. ustanovení § 4 odst. 2 IZ) se pokládá za rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenční věci, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, takže zejména neuvedení odvolacích důvodů v odvolání proti takovému rozhodnutí je tedy okolností, která brání pokračování odvolacího řízení, neboť zakládá jeho neprojednatelnost (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že odvolatelka ač řádně soudem vyzvána a poučena o následcích neuposlechnutí výzvy své odvolání podle poučení soudem nedoplnila, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 22. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu