3 VSOL 1431/2016-A-138
KSBR 28 INS 27310/2015 3 VSOL 1431/2016-A-138

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Vyhlídalovou v insolvenční věci dlužníka DESPERADOS s.r.o., se sídlem Brno, Mečová 358/8, PSČ: 602 00, identifikační číslo osoby: 25423754, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o., se sídlem Dobřejovice, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby: 02138816 a b) Glory Daze Associated S.A., reg.č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání Krajského státního zastupitelství v Brně, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.12.2015, č.j. KSBR 28 INS 27310/2015- A-32,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 30.11.2015 na určení místní nepříslušnosti Krajského soudu v Brně.

Proti usnesení podalo Krajské státní zastupitelství v Brně včasné odvolání. Dříve, než o podaném odvolání bylo rozhodnuto, Vrchní státní zastupitelství podáním ze dne 11.2.2016, doručeným soudu téhož dne, vzalo odvolání v plném rozsahu zpět. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že odvolání Krajského státního zastupitelství v Brně bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a ve smyslu ustanovení § 218c o.s.ř. předsedkyní senátu rozhodl o zastavení odvolacího řízení. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčním navrhovatelům a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 23. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu