3 VSOL 140/2013-A-17
KSBR 31 INS 14015/2012 3 VSOL 140/2013-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravský Krumlov, Pod Zámkem 206, PSČ 672 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-12

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-8.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-8 uložil soud dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a současně ji poučil o možnosti podat opravný prostředek. Usnesení bylo doručeno dlužnici dne 25.10.2012, patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začala běžet dne 26.10.2012 a její poslední den připadl na den 9.11.2012. Odvolání však dlužnice podala podáním ze dne 13.11.2012, které předala poště k přepravě dne 14.11.2012, tedy po uplynutí lhůty k podání odvolání. Soud proto podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Poukázala na to, že ustanovení zákona o insolvenčním řízení sice neumožňují prominutí lhůty, avšak je otázkou, zda trvat na dodržení lhůty u výzvy k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, kdy předmětem odvolání je jednak návrh na změnu usnesení o povinnosti uhradit zálohu a současně je tím podáván návrh na spojení řízení, je účelné. Dále uvedla, že odvolání by bylo odesláno po lhůtě stejně, jako by bylo opatřeno podacím razítkem poskytovatele doručovacích služeb v případě, pokud by bylo odesláno jako obyčejná listovní zásilka vhozením do schránky dne 9.11.2012 v odpoledních hodinách poté, co svozová služba vybere obsah poštovní schránky, neboť v takovém případě by byla zásilka opatřena podacím razítkem až v pondělí dne 12.11.2012 a soudu by byla doručena v týž den, jako zásilka odeslaná doporučeně dne 14.11.2012. Subjektivně by lhůtu pro podání odvolání dodržela, neboť by odvolání k poštovní přepravě předala ve lhůtě. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-8 uložil dlužnici podle ustanovení § 108 IZ, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně soudu. Současně byla dlužnice poučena o tom, že proti tomuto usnesení je přípustné odvolání, o odvolací lhůtě a o místu, kde se odvolání podává. Podle údajů, uvedených na doručence k této písemnosti, bylo usnesení Krajského soudu v Brně s výzvou k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručováno dlužnici na adresu, uvedenou v insolvenčním návrhu, to je na adresu Moravský Krumlov, Pod Zámkem 206, PSČ 672 01 a doručeno jí bylo dne 25.10.2012. Dlužnice podala proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-8 odvolání v podání ze dne 13.11.2012, které podle údajů uvedených na obálce, v níž byla tato písemnost doručována insolvenčnímu soudu, bylo předáno poště k přepravě dne 14.11.2012, a soudu došlo dne 15.11.2012. V uvedeném podání současně dlužnice navrhla, aby její insolvenční návrh byl spojen s insolvenčními návrhy jejích rodičů.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Lhůta k podání odvolání ve smyslu ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. začíná běžet ode dne, v němž bylo písemné (nebo elektronické) vyhotovení rozhodnutí doručeno, přičemž den, v němž bylo rozhodnutí doručeno, se do běhu odvolací lhůty nezapočítává (srov. § 57 odst. 1 o.s.ř.).

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že dlužnice odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2012 č.j. KSBR 31 INS 14015/2012-A-8 v zákonné patnáctidenní lhůtě nepodala.

V přezkoumávané věci bylo usnesení Krajského soudu v Brně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení doručeno dlužnici dne 25.10.2012, patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tudíž začala běžet dne 26.10.2012 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a skončila v pátek 9.11.2012. Bylo-li odvolání podáno poště k přepravě až dne 14.11.2012, bylo podáno opožděně.

Z hlediska tohoto závěru jsou námitky odvolatelky o tom, že současně navrhla i spojení insolvenčního řízení s insolvenčními řízeními jejích rodičů, případně úvahy v tom smyslu, že i pokud by předala poštovní zásilku, obsahující odvolání, k přepravě dne 9.11.2012, byla by soudu doručena v týž den, jako zásilka odeslaná doporučeně dne 14.11.2012, bez významu.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 27. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu