3 VSOL 14/2010-A-39
KSBR 27 INS 4997/2009 3VSOL 14/2010-A-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Dufestav spol. s r.o., se sídlem Brno, Rooseveltova 584/9, PSČ 602 00, IČ: 25921053, o insolvenčním návrhu věřitele Petra Švandy, bytem Polička, P. Jilemnického 568, PSČ 572 01, IČ: 43505716, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 27 INS 4997/2009-A-26 ze dne 15.12.2009,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Dufestav spol. s r.o. (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Ing. Janu Polachovou (výrok II.) a učinil nezbytné výzvy a oznámení dle insolvenčního zákona ve výrocích III.-XII.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že zkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zjištění úpadku. Zabýval se nejdříve aktivní legitimací věřitele k podání insolvenčního návrhu a existencí jeho splatné pohledávky. Má za prokázáno ze skutkových zjištění, že věřitel má za dlužníkem splatnou a dlouhodobě neuhrazovanou pohledávku, podloženou a prokázanou listinami. Byly prokázány i pohledávky dalších věřitelů dlužníka, rovněž dlouhodobě neuhrazované dlužníkem, na mnohé z nich jsou vedeny exekuce. Návrh obsahoval všechny náležitosti, zákonem stanovené přílohy a ve svých tvrzeních se opíral o předložené důkazy. Podmínky k rozhodnutí o úpadku byly dle insolvenčního zákona splněny, dlužník proti pohledávce navrhovatele ani proti prohlášení konkursu nebrojil. Úpadek dlužníka je dán jednak platební neschopností dlužníka ve smyslu 3VSOL 14/2010-A-39

§ 3 odst. 1 insolvenčního zákona, jednak domněnkou insolvence ve smyslu § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, dlužník nedodal seznamy majetku, závazků a další, jak mu uložil insolvenční soud. Doposud nerozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka, protože dlužník má možnost reorganizace. Současně nařídil termín přezkumného jednání a schůzi věřitelů, určil její program a vyzval dlužníka a insolvenčního správce ke splnění jejich povinností.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal neúplné zjištění skutkového stavu věci a neprovedení všech navržených a dostupných důkazů potřebných k prokázání rozhodných skutečností. Tvrdí, že se necítí být v úpadku a činí všechny dostupné úkony k narovnání všech závazkových vztahů. Podle jeho názoru navrhovatelem přihlášená pohledávka v celkové výši 79.608,20 Kč se nejeví jako uznaná, a to především na základě nových skutečností, které hodlá uplatnit neprodleně v souvislosti s dispozičními právy při jednání v rámci soudního řízení vedeného u Městského soudu v Brně. Namítá, že navrhovatel se svých práv domáhá pouze na popud města Poličky, když důvodem má být snaha o snížení jeho majetkové podstaty, a to z důvodu výhodnosti konečné částky jeho majetkové podstaty. Poukazuje na to, že do insolvenčního řízení se jako věřitel se svojí spornou pohledávkou přihlásilo město Polička. Tuto pohledávku neuznává a naopak sděluje, že město Polička je generálním viníkem prohlášení jeho úpadku, protože vůči tomuto věřiteli má pohledávku z důvodu bezdůvodného obohacení, o níž vede spor u Okresního soudu ve Svitavách. Nesouhlasí rovněž s tím, aby ve funkci insolvenční správkyně byla Ing. Jana Polachová s odůvodněním, že tuto insolvenční správkyni v několika soudních sporech zastupovala JUDr. Ilona Chladová, která zastupuje město Polička. Může se právem domnívat, že vztah insolvenční správkyně a JUDr. Ilony Chladové by mohl mít za následek neobjektivní průběh insolvenčního řízení. Má pochybnosti o nepodjatosti insolvenční správkyně, a má tudíž za to, že jsou dány předpoklady pro vyloučení insolvenční správkyně z insolvenčního řízení a zároveň je vyloučen postup dle § 34 insolvenčního zákona a ustanovení odděleného insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ) pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze z hlediska vylíčení skutkového stavu podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. d) a g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 3VSOL 14/2010-A-39

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazku, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některých ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud provedl dokazování přihláškami pohledávek některých z přihlášených věřitelů do insolvenčního řízení vůči dlužníku. Z přihlášky pohledávky navrhujícího věřitele Petra Švandy odvolací soud zjistil, že tento věřitel do insolvenčního řízení přihlásil vůči dlužníku celkem pět pohledávek (včetně příslušenství) představujících neuhrazené ceny za dodané zboží, na které jsou vystaveny faktury, které věřitel ve své přihlášce pohledávky doložil včetně dodacích listů prokazujících dodání jednotlivých druhů zboží včetně dopisu dlužníka věřiteli ze dne 4.4.2007, kde dlužník uznává závazek na zaplacení ceny zboží ve výši 58.044,50 Kč, uvádí své platební potíže a slibuje závazek uhradit do 2 měsíců. Z přihlášky pohledávky věřitele č. 3 TENST,s.r.o. odvolací soud zjistil, že tento věřitel do insolvenčního řízení vůči dlužníku přihlásil celkem šest pohledávek vyplývajících z kupních smluv vzniklých na základě objednávek dlužníka a plnění věřitele, které je potvrzeno dodacími listy ze dne 29.8 a 30.8.2006, 4. a 5.9. 2006, 11. a 12.9.2006, 19.9.2006, 26.9.2006 a 12.10.2006 s tím, že první pohledávka ve výši 43.629,-Kč je splatná od 7.9.2006, druhá pohledávka v částce 55.786,-Kč je splatná od 15.9.2006, třetí pohledávka je ve výši 17.850,-Kč, čtvrtá pohledávka v částce 17.454,-Kč je splatná od 2.10.2006, pátá pohledávka v částce 14.761,-Kč je splatná od 8.10.2006 a šestá pohledávka v částce 6.840,-Kč je splatná od 21.10.2006.

Z přihlášky pohledávky věřitele č. 4 Aqua Direct, s.r.o. odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil vůči dlužníku pohledávku ve výši jistiny 2.655.468,80 Kč včetně příslušenství úroku z prodlení a náhrady nákladů řízení ve výši 627.712,70 Kč s tím, že právním důvodem vzniku pohledávky je notářský zápis ze dne 1.6.2006, na základě kterého účastníci, tj. jednatel společnosti Aqua Direct, s.r.o., jednatel společnosti dlužníka pan Dalibor Dufek vystupující současně jako solidární dlužník a fyzická osoba, která se zavázala ke splnění pohledávky, prohlásili, že věřitel Aqua Direct, s.r.o. má za společností Dufestav spol. s r.o. pohledávku ve výši 2.655.468,80 Kč s datem splatnosti od 14.1.2005. K tomuto závazku dlužníka přistoupil na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 31.5.2006 solidární dlužník pan Dalibor Dufek, přičemž dlužník a věřitel se dohodli na tom, že osoby povinné splní společně a nerozdílně celkovou dlužnou částku ve výši 2.655.468,80 Kč v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 250.000,-Kč splatných vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí počínaje 30.9.2006 až do 30.9.2008. Stejnopis notářského zápisu obsahuje oznámení osob povinných, že závazek, co do 3VSOL 14/2010-A-39 důvodu a výše, uznávají a současně osoby povinné daly výslovné svolení k tomu, aby podle notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí, jestliže svou povinnost ze závazku řádně a včas nesplní.

Z přihlášky pohledávky věřitele č. 7 D&D Projekt, spol. s r.o. odvolací soud zjistil, že tento věřitel přihlásil vůči dlužníku pohledávku ve výši 8.002.750,-Kč splatnou od 17.7.2009, přičemž ke své přihlášce předložil fakturu ze dne 3.7.2009 a písemné uznání závazku dlužníkem, ve kterém dlužník uvedl, že uznává závazek ve výši 8.002.750,-Kč z důvodu neuhrazené faktury č. 200909 ze dne 3.7.2009 splatné dne 17.7.2009, co do důvodu i výše.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku, protože má více věřitelů (tj. nejméně dva), jejichž pohledávky jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, přičemž dlužník není schopen své závazky plnit, protože je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti a současně také nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Odvolací soud, stejně tak jako soud prvního stupně, považuje aktivní věcnou legitimaci navrhujícího věřitele za osvědčenou, když věřitel doložil, že má proti dlužníku splatnou pohledávku představující nezaplacené kupní ceny za dodávky zboží včetně příslušenství v celkové výši 79.608,20 Kč, kterou dlužník, pokud jde o jistinu této pohledávky, písemně uznal dne 4.4.2007. Námitku odvolatele, že navrhovatel se domáhá svých práv pouze na popud města Poličky z důvodu snížení jeho majetkové podstaty, odvolací soud považuje za ničím nedoložené tvrzení dlužníka. Nad rámec nutno dodat, že i kdyby insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, tato skutečnost by nebyla důvodem pro změnu či zrušení napadeného rozhodnutí (ustanovení § 141 odst. 2 IZ), protože i bez navrhujícího věřitele je osvědčeno, že dlužník je v úpadku, a to na základě přihlášek pohledávek ostatních věřitelů tak, jak zjistil soud prvního stupně a odvolací soud z přihlášek pohledávek věřitelů TENST, spol. s r.o., Aqua Direct, s.r.o. a D&D Projekt spol. s r.o., když v případě některých věřitelů se jedná o pohledávky dlouhodobě dlužníkem neuhrazované, z nichž některé jsou také vykonatelné. Na závěru o tom, že dlužník je v úpadku, nemohou ničeho změnit ani výhrady dlužníka vůči věřiteli městu Polička a jeho pohledávce, protože i bez tohoto věřitele je prokázána existence dalších věřitelů dlužníka se splatnými pohledávkami více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, které dlužník neplní.

Odvolací soud se neztotožňuje ani s odvolací námitkou dlužníka, že jsou dány předpoklady pro vyloučení insolvenční správkyně z důvodu její podjatosti. Poměr insolvenční správkyně k právní zástupkyni věřitele městu Polička vyplývající z opakovaného zastupování inslovenční správkyně JUDr. Ilonou Chladovou, který by mohl být způsobilý vyvolat pochybnost o nepodjatosti insolvenční správkyně, soud prvního stupně vyřešil odděleným insolvenčním správcem, kdy usnesením ze dne 22.1.2010, č.j. KSBR 27 INS 4997/2009-B9 ustanovil oddělenou insolvenční správkyni Ing. Lucii Horskou pro úkony spojené s přezkoumáním pohledávky věřitele města Poličky a pro případné účastenství v soudních sporech, správních řízeních 3VSOL 14/2010-A-39 a další komunikaci s tímto věřitelem. Se závěry soudu prvního stupně vyjádřené v tomto usnesení se odvolací soud zcela ztotožňuje. Námitku odvolatele, že i za této situace by měla být insolvenční správkyně vyloučena, odvolací soud neakceptuje, když dlužník kromě tvrzeného vztahu insolvenční správkyně k právní zástupkyni věřitele městu Polička žádné jiné skutečnosti ve vztahu k insolvenční správkyni, pro které by měla být vyloučena, netvrdí.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné ve výrocích I. a II. potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnuti k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce ve věci samé zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, insolvenčnímu navrhovateli a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet dlužníku ode dne, kdy rozhodnutí odvolacího soudu mu bude doručeno zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11.2.2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu