3 VSOL 1354/2015-A-32
KSBR 40 INS 24859/2014 3 VSOL 1354/2015-A-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníků a) Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Vracov, Ernestovská 336, PSČ 696 42, a b) Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o insolvenčním návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 24859/2014-A-11 ze dne 30. 10. 2014,

takto:

Odvolání dlužníků ze dne 16. 7. 2015, doplněné podáním ze dne 8. 12. 2015, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 40 INS 24859/2014-A-11 ze dne 30. 10. 2014 se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže specifikovaný účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu. Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání podáním ze dne 21. 11. 2014 Kč (doručeným soudu dne 24. 11. 2014), o kterém Vrchní soud v Olomouci rozhodl usnesením č. j. KSBR 40 INS 24859/2014, 2 VSOL 1304/2014-A-16 ze dne 27. 5. 2015 tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

16. 6. 2014. Podáním ze dne 16. 7. 2015, doplněným podáním ze dne 8. 12. 2015, dlužníci podali proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 24859/2014-A-11 ze dne 30. 10. 2014 opětovně odvolání.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Ustanovení § 201 o.s.ř. upravuje přípustnost odvolání jako jediného tzv. řádného opravného prostředku, kterým lze napadnout rozhodnutí soudu, které dosud není v právní moci. Toto ustanovení tak určuje, kdo může odvolání podat (subjektivní přípustnost odvolání) a která soudní rozhodnutí lze odvoláním napadnout (objektivní přípustnost odvolání).

V přezkoumávané věci dlužníci podali opětovně odvolání (podáním ze dne ze dne 16. 7. 2015, doplněné podáním ze dne 8. 12. 2015) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 24859/2014-A-11 ze dne 30. 10. 2014, kterým jim byla pravomocně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, když o jejich včasném odvolání proti tomuto usnesení již bylo odvolacím soudem rozhodnuto (usnesením Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 40 INS 24859/2014, 2 VSOL 1304/2014-A-16 ze dne 27. 5. 2015). Pokud tedy dlužníci opětovně podali odvolání proti tomuto rozhodnutí, není jejich odvolání již objektivně přípustné, neboť směřuje proti pravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupně.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání dlužníků jako odvolání proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 19. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu