3 VSOL 135/2015-B-28
KSBR 32 INS 4259/2014 3 VSOL 135/2015-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Kabátníkova 2, PSČ: 602 00, identifikační číslo osoby: 60701455, o návrzích na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů, o odvolání věřitelů OSP, spol. s r.o., se sídlem v Moravském Krumlově, Okružní 394, PSČ: 672 01, identifikační číslo osoby: 44026421, zastoupeného JUDr. Radkem Adámkem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 19, PSČ: 602 00 a STAPPA mix, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Heršpická 11, identifikační číslo osoby: 18825729, zastoupeného Mgr. Petrem Pařilem, advokátem se sídlem v Brně, Veveří 46, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3.12.2014, č.j. KSBR 32 INS 4259/2014-B-12,

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání věřitele OSP, spol. s r.o. se zastavuje .

II. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrhy na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů. V důvodech rozhodnutí uvedl, že schůze věřitelů konaná 3.12.2014 rozhodla naprostou většinou hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek o tom,

že jako věřitelský orgán bude zvolen zástupce věřitelů, kterým byla zvolena společnost Sokato, a.s. a náhradníkem zástupce věřitelů pak byl zvolen věřitel www.nemoweb.cz s.r.o. Soud s odkazem na ust. § 54 odst. 1 a 2 a ust. § 2, písm. j) insolvenčního zákona dospěl k závěru, že návrhy na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů v tomto případě nelze podat, neboť nejde o usnesení schůze věřitelů, která by rozhodovala o společném zájmu věřitelů, jak je definován v obecné části insolvenčního zákona. O volbě věřitelského orgánu rozhodují věřitelé vahou svých pohledávek a je zřejmé, že věřitelé s vyššími pohledávkami mohou prosadit své zájmy proti zájmům ostatních věřitelů. Proto odvolací soud o podaných návrzích rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí podali včasná odvolání věřitelé STAPPA mix, spol. s r.o. a OSP, spol. s r.o., přičemž posledně jmenovaný věřitel vzal podané odvolání zpět. Věřitel STAPPA mix, spol. s r.o. ve svém odvolání namítal, že na schůzi věřitelů se vyprofilovala skupina věřitelů okolo právních zástupců dlužníka a bývalého obchodního ředitele dlužníka společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, kterou zastupovala Mgr. Hana Továrková, přihlášeného věřitele JUDr. Františka Duška a společnosti www.nemoweb.cz s.r.o. Uvedl, že JUDr. Dušek přišel na schůzi věřitelů s plnými mocemi udělenými od dalších cca čtyř subjektů a zastupoval tak včetně sebe pět subjektů. Mgr. Ing. Továrková zastupovala nejen advokátní společnosti, pod jejíž firmou vykonává její společník advokátní praxi, ale rovněž na schůzi věřitelů zastupovala obchodní společnost Sokato, a.s., ve které je jediným akcionářem a statutárním orgánem. Mgr. Továrková poskytovala právní služby dlužníkovi prostřednictvím Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář s.r.o., což vyplývá mimo jiné i z přihlášky pohledávky této společnosti. Věřitel dále uvedl, že společnost www.nemoweb.cz s.r.o. je rovněž spjata s dlužníkem, jediným společníkem je JUDr. Lenka Záthurecká, která je manželkou obchodního ředitele dlužníka Ing. Viliama Záthureckého. Skutečnost, že Ing. Záthurecký pracoval či vystupoval jako obchodní ředitel dlužníka, je možné jednoznačně dokladovat veřejně publikovanými materiály získanými prostřednictvím internetu. Dále uvedl, že u společnosti www.nemoweb.cz s.r.o. je však zřejmé i spojení s Mgr. Ing. Továrkovou, což vyplývá z úplného výpisu společnosti Leknínová 1 s.r.o. a Leknínová 2 s.r.o., ve kterých vykonávala funkci jednatelky Mgr. Továrková a v současné době tuto funkci vykonává Ing. Záthurecký. Společníkem těchto společností je obchodní společnost TAKEOVER s.r.o., kde jednatelem je paní Martina Urbánková, jednatelka www.nemoweb.cz s.r.o. Tvrdí, že i přes návrhy ostatních věřitelů a zájem ostatních věřitelů být ve věřitelském výboru nepřipustila tato skupina jakoukoliv dohodu věřitelů a jako zástupce věřitelů protlačila společnost advokátky dlužníka Mgr. Továrkové, společnost Sokato a.s. a jako náhradníka společnost manželky bývalého obchodního ředitele dlužníka www.nemoweb.cz s.r.o. Argumentuje tím, že zájmem věřitelů je při ustanovení věřitelského orgánu, aby věřitelský orgán byl ustanoven tak, aby vůbec byl schopen zájmy věřitelů chránit. Podle jeho názoru zájmy věřitelů nemůže chránit věřitelský orgán, který je složený ze společnosti, kterou ovládá advokátka dlužníka a ze společnosti, za kterou jedná manželka bývalého obchodního ředitele. Zdůrazňuje, že věřitelský orgán je orgánem věřitelů, nikoliv dlužníka. Má za to, že není možné respektovat, aby si osoby jednoznačně spřízněné s dlužníkem prosadily volbu věřitelského orgánu tak, aby de facto konkurs co nejrychleji skončil. Tvrdí, že u společnosti Sokato a.s. a www.nemoweb.cz s.r.o. se jedná mimo to o nakoupené pohledávky. Dále poukazuje na to, že stavební činnosti, které prováděl dlužník de facto pokračuje na společnosti BAUMAT, spol. s r.o., kdy v této společnosti byl až do 2.1.2014 jediným společníkem a jednatelem Ing. Kavalec, jednatel a společník insolvenčního dlužníka. Poté byla tato společnost převedena na Ing. Kavalcovou. Poukazuje na to, že úkolem věřitelského orgánu bude velice pečlivě dohlédnout na způsob spolupráce mezi těmito dvěma společnostmi, obchody mezi nimi. Navrhuje proto, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že usnesení schůze věřitelů o ustanovení zástupce věřitelů jako věřitelského orgánu a jeho obsazení společností Sokato a.s. a volbě náhradníka bude zrušeno.

Vrchní státní zastupitelství ve svém vyjádření k odvolání namítalo, že soud se v důvodech svého rozhodnutí nedostatečně přesvědčivě nevypořádal se všemi skutečnostmi, zejména zda lze vyloučit usnesení schůze věřitelů o volbě věřitelského orgánu z posuzování podle hledisek společného zájmu věřitelů i se zřetelem na § 58 odst. 1 ve spojení s § 68 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterých věřitelský orgán chrání společný zájem věřitelů a se zřetelem na podmínky způsobilosti k výkonu funkce ve věřitelském výboru, které stanoví § 59 odst. 2 insolvenčního zákona a které odvolatel zpochybňuje. Uvádí, že další věcí by byla otázka postupu podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona zřejmě za předpokladu, že by byly nově zjištěny skutečnosti o nenaplnění podmínek způsobilosti výkonu funkce. Má za to, že rozhodnutí je třeba vždy řádně odůvodnit a je nutno se vypořádat se všemi námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti. Neučiní-li tak soud, založí tím nepřezkoumatelnost jím vydaného rozhodnutí a jeho protiústavnost. Vrchní státní zastupitelství je toho názoru, že napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, a proto navrhuje, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

Podle ust. § 54 IZ může insolvenční soud zrušit usnesení schůze věřitelů, odporuje-li společnému zájmu věřitelů; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1 (odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového), § 51 odst. 1 (přiznání hlasovacího práva věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena) a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení; rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů. Podmínky, za nichž lze podat odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí zrušení schůze věřitelů, jsou vymezeny v § 55 IZ, přičemž osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala.

V dané věci odvolací soud z obsahu spisu, z protokolu o schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání dne 3.12.2014 zjistil, že předmětem schůze věřitelů byla mimo jiné volba věřitelského orgánu. Byl navržen jako věřitelský orgán zástupce věřitelů a schůze věřitelů rozhodla prostou většinou hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů počítána podle výše jejich pohledávek o tom, že jako věřitelský orgán bude zvolen zástupce věřitelů. Jako zástupce věřitelů byl navržen věřitel č. 39 Sokato a.s. a za náhradníka zástupce věřitelů byl navržen věřitel č. 38 www.nemoweb.cz s.r.o. Schůze věřitelů rozhodla prostou většinou hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů počítána podle výše jejich pohledávek o tom, že za zástupce věřitelů byl zvolen věřitel č. 39 Sokato a.s. a za náhradníka zástupce věřitelů by zvolen prostou většinou hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů počítaných podle výše jejich pohledávek věřitel č. 38 www.nemoweb.cz s.r.o. Poté následuje vydání usnesení, kterým soud potvrdil, že schůze věřitelů konaná dne 3.12.2014 zvolila za zástupce věřitelů věřitele č. 39 Sokato a.s. a za náhradníka zástupce věřitelů zvolila věřitele č. 38 www.nemoweb.cz s.r.o. Zástupci věřitelů č. 1 STAPPA mix, spol. s.r.o. a věřitele č. 9 OSP, spol. s r.o. podali soudu návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů podle ust. § 54 IZ v tom smyslu, že jde o návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů týkající se volby zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Dále namítali, že schůze věřitelů neměla rozhodnout o zvolení věřitelského orgánu v podobě zástupce věřitelů, ale v podobě věřitelského výboru. Soud vyhlásil usnesení, kterým návrh na zrušení rozhodnutí schůze věřitele zamítl, dal poučení o opravném prostředku, k čemuž zástupci věřitelů č. 1 a 9 uvedli, že podávají proti rozhodnutí soudu, kterým byl zamítnut návrh na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů odvolání.

Vzhledem k tomu, že věřitel OSP, spol. s r.o. vzal podané odvolání zpět ještě dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, a to podáním ze dne 4.2.2015 postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a řízení o odvolání tohoto věřitele zastavil.

Odvolací soud v první řadě uvádí, že podle § 56 IZ je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor, je-li přihlášených věřitelů více než 50, přičemž členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze věřitelů. Podle ust. § 68 IZ není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka, přičemž ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

K námitce odvolatele proti druhu věřitelského orgánu odvolací soud uvádí, že z údajů veřejně dostupných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo méně než 50 věřitelů, tudíž ustanovení věřitelského výboru nebylo povinné. Pokud se schůze věřitelů platně usnesla na tom, že nebude zvolen věřitelský výbor, ale pouze zástupce věřitelů a jeho náhradník, je třeba toto rozhodnutí schůze věřitelů respektovat.

Odvolatel vznáší námitky vůči osobám, které byly zvoleny jako zástupci věřitelů a jeho náhradník s tvrzením, že tyto osoby jsou spjaty s dlužníkem a tudíž zřejmě podjaté, popřípadě nedůvěryhodné pro výkon funkce zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Podle názoru odvolacího soudu důvodem zrušení usnesení schůze věřitelů není dle ust. § 54 odst. 2 IZ rozpor mezi zájmy jednotlivých věřitelů dlužníka, ale skutečnost, že přijaté usnesení odporuje společnému zájmu věřitelů, jehož cílem je dle ust. § 2, písm. j) IZ to, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku. Jak správně uvedl soud prvního stupně, o volbě věřitelského orgánu a jeho zástupcích hlasují věřitelé na schůzi věřitelů. S odkazem na ust. § 49 odst. 1 IZ je nepochybné, že věřitelé s vyššími pohledávkami mohou vahou svých hlasů prosadit své zájmy oproti zájmům ostatních věřitelů. Jak vyplývá z protokolu o schůzi věřitelů, zástupce věřitelů společnost Sokato a.s. a jeho náhradník společnost www.nemoweb.cz s.r.o. byli zvoleni prostou většinou hlasů věřitelů přítomných či řádně zastoupených na schůzi věřitelů. Námitky odvolatele, že u těchto zvolených společností se jedná o nakoupené pohledávky za účelem ovládnutí věřitelského výboru, považuje odvolací soud za spekulativní. Pokud měl odvolatel jinou představu o osobě zástupce věřitelů a jeho náhradníka, a současně nedisponuje dostatečným množstvím hlasů, pak mu nezbývá, aby respektoval vůli ostatních věřitelů vyjádřenou ve výsledku hlasování schůze věřitelů. Společnosti Sokato, a.s. a www.nemoweb.cz s.r.o. byly insolvenčním soudem potvrzeny ve svém zvolení za zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Podle ust. § 59 odst. 3 IZ platí, že insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Z obsahu protokolu o schůzi věřitelů nevyplývá, že by vůči platně zvolenému zástupci věřitelů a jeho náhradníků byly vzneseny jakékoliv výhrady v tom směru, že tyto osoby nemohou být zástupcem věřitelů či jeho náhradníkem, protože je tu vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Insolvenční soud proto zvolení zástupce věřitelů a jeho náhradníka potvrdil. Pokud teprve až v písemně podaném odvolání věřitel namítá skutečnosti ohledně toho, že je zde dán vztah mezi dlužníkem a zvoleným zástupcem věřitelů a jeho náhradníkem, nemůže být tato skutečnost důvodem pro zrušení usnesení schůze věřitelů, ale podle názoru odvolacího soudu je třeba postupovat podle ust. § 63 odst. 3 IZ, podle něhož lze z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, ale také i z důvodu podjatosti odvolat věřitelský výbor, potažmo zástupce věřitelů z jejich funkce.

Odvolací soud nepřisvědčuje státnímu zastupitelství, že napadené usnesení je nepřezkoumatelné. Byť odůvodnění napadeného usnesení je poněkud kusé, z tohoto odůvodnění lze však zjistit, jakými úvahami se insolvenční soud při svém rozhodování řídil, a na základě jakých skutečností rozhodl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelům, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a státnímu zastupitelství se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu