3 VSOL 1344/2015-A-47
KSOS 31 INS 32819/2014 3 VSOL 1344/2015-A-47

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra Podermanskiho, nar. 26.6.1975, bytem Bystřice 61, PSČ 739 95, identifikační číslo osoby: 60059788, zastoupeného Mgr. Janem Pacovským, LL.M., advokátem se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 443/10, PSČ 120 00, o insolvenčním návrhu věřitele QI investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, identifikační číslo osoby: 27911497, zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem se sídlem Brno, Čechyňská 16, PSČ 602 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.10.2015, č. j. KSOS 31 INS 32819/2014-A-29,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. potvrzuje .

II. Odvolání dlužníka proti výrokům IV. až X. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Zuzanu Orbesovou (výrok III.), vyslovil,

že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastaly okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok V.), vyzval věřitele ke sdělení jejich zajišťovacích práv na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách (výrok VI.), uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení sestavil a odevzdal insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků (výrok VII.), nařídil na den 21.12.2015 přezkumné jednání a schůzi věřitelů a k přezkumnému jednání předvolal dlužníka a insolvenční správkyni (výroky VIII. až X.), a uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok XI.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že po provedeném dokazování (zejména listinami předloženými insolvenčním navrhovatelem k jeho pohledávce-úvěrovou smlouvou č. 502/029/06/1/01 ze dne 2.6.2006, včetně obchodních podmínek k této smlouvě, žádostí o čerpání úvěru ze dne 5.6.2006, 6.9.2006, 6.2.2007 a 13.9.2007, souhrnného výpisu pohybů na účtu č. 1035026504, výzvy k jednorázovému splacení ze dne 4.9.2013 a poštovních dodejek k této výzvě, smlouvou postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013 uzavřenou mezi věřitelem Raiffeisenbank a.s. a společností IT credit, s.r.o., smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 26.9.2013 uzavřenou mezi věřitelem IT credit, s.r.o. a insolvenčním navrhovatelem, oznámeními o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013 a ze dne 26.9.2013, včetně dokladů o doručení poštovní zásilky, sdělením věřitele Komerční banka, a.s. ze dne 10.4.2015) dospěl k závěru, že mezi dlužníkem a Elžbietou Podermanskou (jako solidárními dlužníky) a věřitelem Raiffeisenbank a.s. byla dne 2.6.2006 uzavřena úvěrová smlouva, na základě které byl poskytnut dlužníkům úvěr v celkové výši 1.600.000 Kč, splatný ve 300 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 8.605,22 Kč. Poslední platba na úvěr proběhla dne 11.4.2012, věřitel v souladu se smlouvou (obchodními podmínkami) dne 4.9.2013 úvěr prohlásil za splatný ke dni 3.9.2013 a vyzval dlužníky k úhradě částky 1.447.956,32 Kč ve lhůtě 10 dnů, tato výzva byla dlužníkům doručena dne 6.9.2013. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013 věřitel Raiffeisenbank a.s., jako postupitel, postoupil pohledávku z této úvěrové smlouvy na věřitele IT credit, s.r.o., jako postupníka. Oznámení o tomto postoupení ze dne 19.9.2013 bylo dlužníkovi doručeno dne 26.9.2013. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 26.9.2013 věřitel IT credit, s.r.o., jako postupitel, postoupil pohledávku z této úvěrové smlouvy na insolvenčního navrhovatele, jako postupníka. Oznámení o tomto postoupení pohledávky ze dne 1.10.2013 bylo dlužníkovi dne 7.10.2013 zasláno prostřednictvím České pošty, dlužník si je v úložní době (od 8.10.2013 do 23.10.2013) nevyzvedl, dne 24.10.2013 byla vrácena zásilka odesílateli. Věřitel Komerční banka, a.s. má za dlužníkem dvě splatné pohledávky, a to ve výši 237.039,33 Kč a 144.787,34 Kč (ze smlouvy o úvěru ze dne 14.8.2007 a ze smlouvy o zřízení a vedení Perfekt konta ze dne 10.9.2003), přiznané rozsudky Okresního soudu ve Frýdku-Místku

č. j. 118 EC 307/2011-144 ze dne 5.8.2013, který nabyl právní moci dne 28.9.2013, a č. j. 120 EC 30/2011-32, ze dne 30.8.2011, který nabyl právní moci dne 26.10.2011. Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 118 EC 307/2011-144 ze dne 5.8.2013 byla uložena povinnost dlužníku a Elžbietě Podermanské zaplatit věřiteli Komerční bance, a.s., částku 119.967,94 Kč s příslušenstvím ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku. Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 120 EC 30/2011-32 ze dne 30.8.2011 byla dlužníku uložena povinnost zaplatit věřiteli Komerční bance, a.s. částku 43.187,80 Kč s příslušenstvím ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku. Tyto pohledávky jsou neúspěšně vymáhány v exekučním řízení. V řízení byla osvědčena existence splatné pohledávky insolvenčního navrhovatele za dlužníkem, kterou nabyl postoupením od věřitele IT credit, s.r.o., který nabyl tuto pohledávku rovněž postoupením od původního věřitele dlužníka-Raiffeisenbank a.s. Obě postoupení pohledávek byla dlužníkovi oznámena, oznámení o postoupení pohledávky na věřitele IT credit, s.r.o. bylo dlužníku doručeno a oznámení o postoupení pohledávky insolvenčnímu navrhovateli se dostalo do sféry dispozice dlužníka, neboť mu bylo vhozeno do poštovní schránky, a proto dlužník měl objektivní možnost se s obsahem zásilky seznámit (k tomu poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 2622/2006 ze dne 30.6.2008, přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu). Pokud jde o námitku dlužníka o neplatnosti postupní smlouvy ze dne 17.9.2013 z důvodu, že nebyla podepsána osobami oprávněnými jednat za věřitele Raiffeisenbank a.s., tato dlužníku nepřísluší s ohledem na skutečnost, že mu bylo oznámeno postoupení pohledávky (k tomu poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 1328/2007 ze dne 9.12.2009, uveřejněné pod č. 61/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, a sp. zn. 31 Cdo 5438/2007 ze dne 11.2.2010, přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu). V řízení byla osvědčena existence dalších splatných pohledávek věřitele Komerční banky, a.s., přiznaných pravomocnými rozhodnutími. Pohledávka insolvenčního navrhovatele je splatná od září 2013, pohledávky věřitele Komerční banky, a.s. jsou splatné v letech 2011 až 2013. Dlužník má proto více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Nadto dlužník nesplnil svou povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a proto je dána vyvratitelná právní domněnka, že není dlužník schopen své splatné závazky plnit. Dlužník je tak v úpadku podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a písm. d) IZ.

Proti tomuto usnesení, výslovně výrokům I. až X., podal dlužník odvolání. Podle jeho názoru soud prvního stupně nesprávně zjistil skutkový stav věci a nesprávně věc právně posoudil. Poukázal na ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) IZ s tím, že jsou legislativně spojeny souřadící spojkou a , a proto je zjevné, že jde o podmínky kumulativní. Namítl, že je spolumajitelem rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 675/3, zapsané na LV č. 3873 pro k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště

Třinec, a dále pozemků parc. č. 3808/3 a parc. č. 3809, zapsaných na LV č. 3544 pro k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. Tržní hodnota těchto nemovitostí přesahuje hodnotu jeho dluhů vůči insolvenčnímu navrhovateli i Komerční bance, a.s. Je proto zřejmé, že je objektivně schopen plnit závazky vůči svým věřitelům, a proto nejsou dány podmínky pro závěr soudu o jeho úpadku, přestože již po dobu delší 30 dnů po splatnosti své závazky neplní. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh věřitele zamítne, případně aby napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, že obsahuje způsobilé odvolací důvody podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. e) a písm. g) o.s.ř., přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a po doplnění dokazování dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem, podaným u soudu dne 4.12.2014, se insolvenční navrhovatel QI investiční společnost, a.s., domáhal vůči dlužníku rozhodnutí o úpadku s tím, že má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 502/029/06/1/01 ze dne 2.6.2006 uzavřené mezi věřitelem Raiffeisenbank a.s. a dlužníky Petr Podermanski a Alžběta Podermanska, na základě této smlouvy byl dlužníkům poskytnut úvěr v celkové výši 1.600.000 Kč, který v důsledku porušení povinností prohlásil věřitel za splatný ke dni 3.9.2013 ve výši 1.447.956,32 Kč, dlužníci na tuto částku ničeho neuhradili. Věřitel Raiffeisenbank a.s. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013 postoupil pohledávku z této smlouvy na věřitele IT credit, s.r.o., který následně postoupil tuto pohledávku smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 26.9.2013 na insolvenčního navrhovatele. Za dlužníkem tak má pohledávku ve výši 1.399.558,31 Kč s příslušenstvím, splatnou ke dni 3.9.2013. Insolvenční navrhovatel označil v návrhu další věřitele dlužníka se splatnými pohledávkami, mimo jiné Komerční banku, a.s. Současně insolvenční navrhovatel k návrhu připojil přihlášku své pohledávky. Usnesením č. j. KSOS 31 INS 32819/2014-A-5 ze dne 30.1.2015 byl dlužník vyzván, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Současně byl dlužník poučen o náležitostech těchto seznamů a o tom, že má-li za to, že splňuje podmínky pro povolení oddlužení podle ustanovení § 389 a násl. IZ, může návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, návrh musí podat na formuláři, jenž je k dispozici na blíže označených webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a dále o tom, že návrh na povolení oddlužení, který bude podán opožděně nebo někým, kdo k tomu není oprávněn, soud odmítne podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 4.2.2015. Usnesením č. j. KSOS 31 INS 32819/2014-A-19 ze dne 28.5.2015 byl dlužník opětovně vyzván, aby se ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 1.6.2015. Podáním ze dne 16.6.2015 se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu tak, že popírá existenci pohledávek insolvenčního navrhovatele i ostatních přihlášených pohledávek, neboť nedošlo k platnému postoupení pohledávky na postupníka IT credit, s.r.o., smlouva o postoupení pohledávky ze dne 17.9.2013 je absolutně neplatná z důvodu, že nebyla podepsána osobami oprávněnými jednat za věřitele Raiffeisenbank a.s. Namítl dále, že mu nebylo doručeno postoupení pohledávky ze dne 1.10.2013. Insolvenční navrhovatel proto není aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. K pohledávce věřitele Komerční banky, a.s. uvedl, že v současné době probíhají mezi ním a tímto věřitelem jednání o splátkovém kalendáři. Navrhl, aby insolvenční návrh věřitele byl zamítnut.

Pokud se týká tvrzené pohledávky insolvenčního navrhovatele a dalšího věřitele-Komerční banky, a.s., odvolací soud shledává správnými skutková zjištění učiněná soudem prvního stupně z provedeného dokazování v tomto směru, a proto pro stručnost odůvodnění na tato skutková zjištění zcela odkazuje.

Odvolací soud doplnil dokazování výpisy z katastru nemovitostí, LV č. 3873 a LV č. 3544, pro k. ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, vedenými u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, ze kterých zjistil, že dlužník a Alžběta Podermanska mají ve společném jmění manželů rozestavěnou stavbu na pozemku parc. č. 675/3 (zapsaném na LV č. 3856) v k.ú. Bystřice na Olší a obec Bystřice, k nemovitostem jsou zapsána zástavní práva ve prospěch věřitele Komerční banka, a.s. pro pohledávku ve výši 43.187,80 Kč s příslušenstvím a pro pohledávku 119.967,94 Kč s příslušenstvím, a dále věřitele QI investiční společnost, a.s. pro pohledávku ve výši 560.000 Kč a pro pohledávky do celkové výše 1.600.000 Kč (dle úvěrové smlouvy č. 502/029/06/1/01). Pro pohledávky věřitele Komerční banka, a.s. jsou vedena exekuční řízení na základě exekučních příkazů o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Praha-východ, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, ze dne 15.4.2013 a ze dne 20.11.2014, a exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí téhož soudního exekutora ze dne 15.5.2013. Dlužník je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 3808/3 trvalý travní porost a č. 3809 orná půda v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, k nemovitostem jsou zapsána zástavní práva ve prospěch věřitele Komerční banka, a.s. pro pohledávku ve výši 43.187,80 Kč s příslušenstvím a pro pohledávku ve výši 119.967,94 Kč s příslušenstvím, a dále věřitele DS leasing, a.s. pro pohledávku ve výši 42.539 Kč s příslušenstvím. Pro pohledávky věřitele Komerční banka, a.s. jsou vedena exekuční řízení na základě exekučních příkazů o zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech Exekutorského úřadu

Praha-východ, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, ze dne 15.4.2013 a ze dne 20.11.2014 a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí téhož soudního exekutora ze dne 15.5.2013, dále pro pohledávku věřitele DS leasing, a.s. je vedeno exekuční řízení na základě exekučního příkazu o zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, ze dne 10.11.2011.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, neboť zjištění existence splatné pohledávky má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

Odvolací soud přisvědčuje správnému závěru soudu prvního stupně, že v přezkoumávané věci insolvenční navrhovatel prokázal svou aktivní věcnou legitimaci, tedy doložil, že je věřitelem pohledávky za dlužníkem ze smlouvy o úvěru, splatné ke dni 3.9.2013, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky. Existenci této pohledávky dlužník ostatně nerozporoval, neboť pouze namítal, že insolvenční navrhovatel ji od původního věřitele platně nenabyl (smlouva o postoupení pohledávky je neplatná) a že mu následné postoupení pohledávky nebylo oznámeno. Tyto námitky soud prvního stupně zcela správně vyhodnotil jako nedůvodné a v této souvislosti správně odkázal na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky citovaná v jeho rozhodnutí. Nadto dlužník v odvolání tyto námitky již neuplatnil.

Odvolací soud rovněž přisvědčuje soudu prvního stupně v tom, že za dlužníkem má splatné pohledávky i další věřitel, a to Komerční banka, a.s., s tím, že se jedná o pohledávky přiznané uvedenému věřiteli pravomocnými a vykonatelnými rozsudky, jejichž splatnost nastala v letech 2011 a 2013 (poté, co uplynula lhůta k plnění stanovená v rozsudku).

Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že bylo osvědčeno naplnění všech znaků úpadku dlužníka podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ, tedy byla doložena mnohost věřitelů (nejméně dvou), existence pohledávek déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky, neboť závazky vůči svým věřitelům dlužník neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Nadto dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud, a proto je dána i vyvratitelná domněnka platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) IZ, jak správně uzavřel soud prvního stupně.

K obraně dlužníka, že je spoluvlastníkem a výlučným vlastníkem nemovitostí, jejichž tržní hodnota, dle jeho tvrzení, přesahuje výši jeho závazků vůči insolvenčnímu navrhovateli i věřiteli Komerční banka, a.s., odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4462/2011 ze dne 26.1.2012 (přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu). V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uzavřel, že věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Obrana dlužníka s poukazem na zpeněžitelný (exekuci nebo výkonem rozhodnutí dosažitelný) majetek, z nějž lze uspokojit pohledávky, jimiž má být osvědčen jeho úpadek, je přitom možná, když to, zda je dlužník k úhradě svých splatných pohledávek schopen , je nepochybně závislé nejen na výši částek, jež má k dispozici v hotovosti nebo na účtech, nýbrž i na posouzení, zda je schopen k takové úhradě využít i jiných aktiv (věcí, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot). Je-li dána některá ze skutkových podstat popsaných v ustanovení § 3 odst. 2 IZ zakládající vyvratitelnou domněnku dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, vede to jen k tomu, že na dlužníka (po dobu, po kterou domněnka trvá) přechází povinnost tvrzení a důkazní povinnost ohledně skutečnosti, že k úhradě svých splatných závazků schopen je. Dlužník vyvrátí domněnku platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 IZ, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené). Obdobný závěr přijal Nejvyšší soud i v rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 38/2010 ze dne 1.3.2012 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 83/2012) a sen. zn. 29 NSČR 113/2013 ze dne 12.12.2013 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 45/2014).

Podle odvolacího soudu obrana dlužníka, že má dostatečný majetek, z nějž lze uspokojit pohledávky, jimiž má být osvědčen jeho úpadek, neobstojí. Dlužník ničeho konkrétního k hodnotě svého nemovitého majetku neuvedl a z dokazování provedeném v odvolacím řízení bylo zjištěno, že na nemovitostech dlužníka váznou zástavní práva právě ve prospěch věřitelů dlužníka, jejichž pohledávkami je osvědčen úpadek dlužníka. Nadto je zřejmé, že věřitelé dlužníka nemohou vydobýt své splatné pohledávky za dlužníkem výkonem jeho rozhodnutí (exekucí) bez obtíží, neboť vedou na majetek dlužníka bezúspěšně exekuce již od roku 2013. Tato odvolací námitka dlužníka je proto nedůvodná.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I., kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, ve výroku II., kterým byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs (dlužník přes poučení soudem nepodal návrh na povolení oddlužení), a ve výroku III., kterým byla ustanovena insolvenční správkyně Mgr. Zuzana Orbesová (dlužník žádné odvolací námitky ve vztahu k insolvenční správkyni neuplatnil), jako věcně správné potvrdil. Odvolání dlužníka proti výrokům IV. až X. napadeného rozhodnutí odvolací soud odmítl podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř., neboť proti těmto výrokům rozhodnutí není odvolání přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenční správkyni a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 26. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu