3 VSOL 1341/2015-A-16
KSOS 36 INS 22288/2015 3 VSOL 1341/2015-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava -Kylešovice, Liptovská 986/19, PSČ: 747 06, zastoupeného Julií anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava-Kylešovice, Liptovská 986/19, PSČ: 747 06, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.12.2015, č.j. KSOS 36 INS 22288/2015-A-9,

takto:

I. Odvolání dlužníka proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.12.2015, č.j. KSOS 36 INS 22288/2015-A-9 o zjištění úpadku dlužníka, se o d m í t á .

II. Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, podle něhož do vydání rozhodnutí odvolacího soudu nebudou probíhat v zahájeném řízení jiné úkony, jednání atd. se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Kateřinu Danielovou, se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, vykonávající svou činnost v provozovně: Opavská 268/62, 747 21 Kravaře (výrok II.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.), učinil další výzvy a poučení podle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den

28.1.2016 (výroky IV. až VIII.). Součástí poučení o opravných prostředcích je poučení o tom, že proti výroku II. lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě s tím, že insolvenčnímu správci a dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona) a že v odvolání proti výroku II. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý, a o tom, že proti ostatním výrokům není odvolání přípustné. Usnesení soudu prvního stupně bylo doručeno zmocněnkyni dlužníka dne 10.12.2015.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, přičemž z obsahu podaného odvolání je zřejmé, že se jím napadá výrok I. o zjištění úpadku dlužníka. Odvolatel namítá, že soud prvního stupně vyhlásil úpadek nad dlužníkem v přímém rozporu s insolvenčním zákonem, kdy nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro vyhlášení úpadku. Odvolatel poukázal na to, že dne 2.9.2015 podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne 3.9.2015. Soud prvního stupně až dne 13.10.2015 vyzval dlužníka k opravě a doplnění návrhu, což je v rozporu s § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, tuto povinnost dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil a řízení mělo být zastaveno podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Na dokument, zveřejněný 1.12.2015 nelze brát zřetel, neboť ten byl platný pouze k 2.2.2015, a sám o sobě podmínky podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona nesplňuje. Návrh dlužníka měl být zamítnut, soud mohl případně postupovat podle § 142 a § 143 insolvenčního zákona. Dokument, zveřejněný na č.l. A-6 nemá s insolvenčním návrhem č.j. KSOS 36 INS 22288/2015 nic společného, jedná se o nový návrh podaný dne 21.11.2015 a nelze ho považovat za doplnění návrhu. Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 22288/2015-A-9 ze dne 1.12.2015 bylo vydáno v rozporu s platným zněním zákona č. 182/2006 Sb. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud úpadek nad dlužníkem vyhlášený k 1.12.2015 v 13.00 č.j. KSOS 36 INS 22288/2015-A-9 zrušil a insolvenční návrh zveřejněný k 3.9.2015 v 10.40 zamítl. Současně navrhl, aby odvolací soud do doby, než o odvolání rozhodne, vydal předběžné opatření, že nebudou probíhat v zahájeném řízení jiné úkony, jednání atd. .

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 141 odst. 1, věta první, IZ, proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníka, spojeného s návrhem na povolení oddlužení, došlého soudu dne 2.9.2015, jímž se dlužník domáhal zjištění úpadku a povolení oddlužení. O podaném insolvenčním návrhu rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Je třeba-obecně-uvést, že odvolání lze podat pouze proti rozsudku nebo usnesení, vydaným soudem v řízení v prvním stupni, jestliže to zákon výslovně nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). V daném případě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením (ve výroku I.) o úpadku dlužníka na základě insolvenčního návrhu dlužníka. Podle ustanovení § 141 odst. 1 IZ však platí, že proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné.

Odvolací soud proto odvolání dlužníka proti výroku I. usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 218, písm. c) o.s.ř. odmítl jako objektivně nepřípustné. Odvolání směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka, přičemž ustanovení § 141 odst. 1, věta první, IZ odvolání proti takovému rozhodnutí vylučuje.

Návrh odvolatele na nařízení předběžného opatření za odvolacího řízení, jímž se domáhá vydání předběžného opatření, že nebudou probíhat v zahájeném řízení jiné úkony, jednání atd. , je neurčitý a nesrozumitelný, a odvolací soud proto podle ustanovení § 75a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku II., odmítl.

Poučení: Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání dlužníka, není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž byl odmítnut návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu