3 VSOL 1336/2015-A-129
KSBR 26 INS 30085/2013 3 VSOL 1336/2015-A-129

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Bystřinova 2572/8, PSČ 612 00, identifikační číslo osoby: 47947403, o insolvenčích návrzích navrhovatelů a) Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Horácké náměstí 1469/7, PSČ 621 00, b) Mgr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Šlapanicích, Švehlova 522, PSČ 664 51, c) Heleny Přichystalové, narozena 17. 6. 1974, bytem v Brně, Jílova 125/18, PSČ 639 00, d) Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dolní Kounici, Ivančická 126, PSČ 664 64, navrhovatelky b)-d) zastoupeny JUDr. Janem Hrbáčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Kachlíkova 15, PSČ 635 00, o ustanovení opatrovníka dlužníku, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2015, č. j. KSBR 26 INS 30085/2013-A-121,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně ustanovil opatrovníkem dlužníka JUDr. Lukáše Kučeru, advokáta, se sídlem v Brně, Bašty 413/2, PSČ 602 00. V důvodech rozhodnutí uvedl, že celkem 4× nařídil jednání o insolvenčním návrhu na 10. 12. 2014, 11. 2. 2015, 6. 5. 2015 a 30. 9. 2015. Žádné z těchto jednání se nekonalo, neboť dlužník se z jednání omluvil a doložil lékařské potvrzení, z něhož bylo patrné, že se nemůže jednání zúčastnit z důvodu jeho isir.justi ce.cz zdravotní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dlužníka spočívající v onemocnění páteře, pro který se nemůže zúčastnit jednání a je nepochybné, že se nebude moci účastnit řízení nikoli jen po přechodnou dobu, je na místě ustanovit dlužníku pro řízení opatrovníka. Předtím však soud vyzval dlužníka, aby si sám zvolil advokáta nebo jiného zástupce s procesní plnou mocí pro zřízení s tím, že pokud tak neučiní, bude mu ustanoven opatrovník. Dlužník byl poučen o tom, že pokud si ve stanovené lhůtě nezvolí zástupce s procesní plnou mocí, popřípadě nesdělí, která osoba mu má být ustanovena opatrovníkem, bude mu ustanoven opatrovník z řad advokátů. Dlužník na výzvu soudu nereagoval, soud proto postupoval dle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. a ustanovil mu opatrovníkem advokáta JUDr. Lukáše Kučeru.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že nesouhlasí s ustanovením opatrovníka. Tvrdí, že žádná výzva soudu ke zvolení zástupce mu nebyla doručena a z toho důvodu na ni nemohl reagovat. Uvádí, že žádá o ustanovení advokáta-právního zástupce dle ustanovení § 30 o.s.ř., protože má za to, že splňuje podmínky osvobození od soudních poplatků a vzhledem ke své finanční situaci si nemůže advokáta dovolit. Domnívá se, že by mu měl být ustanoven, protože má právo na spravedlivý proces a na soudní a jinou právní ochranu, které by mohly být porušeny, pokud by advokáta neměl.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 25. 10. 2013 insolvenčním návrhem věřitelky Lenky anonymizovano , k němuž postupně přistoupily další insolvenční navrhovatelky, tak jak jsou uvedeny v záhlaví tohoto rozhodnutí. Soud prvního stupně nařídil k projednání insolvenčního návrhu jednání na 10. 12. 2014; 8. 12. 2014 byla soudu doložena žádost dlužníka o odročení jednání z důvodu úrazu a léčení následků úrazu spočívající v onemocnění páteře. Další jednání soud nařídil na 11. 2. 2015, k tomuto jednání se dlužník opět omlouval ze zdravotních důvodů, což znovu prokázal lékařským potvrzením. Další jednání soud nařídil na den

6. 5. 2015; i k tomuto nařízenému jednání se dlužník omluvil ze zdravotních důvodů, k čemuž předložil lékařské potvrzení. Poslední jednání soud nařídil na 30. 9. 2015; dlužník se opětovně omlouval ze zdravotních důvodů a žádal o odročení jednání, a předložil lékařské potvrzení. Usnesením ze dne 1. 10. 2015, č. j KSBR 26 INS 30085/2013-A-120 soud vyzval dlužníka, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta nebo jiného zástupce s procesní plnou mocí, s nímž bude soud v řízení dále jednat. Dlužník byl poučen o tom, pokud si nezvolí advokáta nebo jiného zástupce s procesní plnou mocí, bude mu ustanoven opatrovník pro řízení s odkazem na ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 5. 10. 2015 vhozením do domovní schránky; dlužník na výzvu soudu nereagoval.

Podle ustanovení § 29 odst. 1 o.s.ř. není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní předpis.

Podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.

V případě, že se účastník z jiných zdravotních důvodů, než je duševní porucha, nemůže účastnit řízení (např. pro závažné onemocnění nebo úraz), lze mu ustanovit opatrovníka jen tehdy, jestliže si sám nezvolil zmocněnce s procesní plnou mocí nebo jestliže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen si zmocněnce zvolit, a je-li nepochybné, že se nebude moci účastnit řízení nikoli jen po přechodnou dobu.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v dané věci jsou dány důvody pro ustanovení opatrovníka dlužníku, který se ze zdravotních důvodů, nikoli jen po přechodnou dobu, nemůže účastnit insolvenčního řízení, které bylo zahájeno již 25. 10. 2013 a doposud nebylo jednáno o podaném insolvenčním návrhu věřitelky, neboť ke všem čtyřem nařízeným jednáním se dlužník vždy omlouval z důvodu své nemoci, což doložil lékařským potvrzením. Z těchto lékařských potvrzení vyplývá, že zdravotní problémy dlužníka spočívají v onemocnění páteře, které mu znemožňují účastnit se jednání. Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník sám nevyužil možnost zvolit si advokáta či jiného zástupce, kterému by udělil procesní plnou moc; námitka dlužníka, že mu žádná taková výzva insolvenčního soudu doručena nebyla, je lichá, neboť z obsahu spisu-doručenky k usnesení insolvenčního soudu ze dne 1. 10. 2015 vyplývá, že tato výzva insolvenčního soudu mu byla doručena. Aby mohl insolvenční soud dále pokračovat v insolvenčním řízení a rozhodnout o podaném návrhu insolvenční navrhovatelky, je na místě ustanovit dlužníku opatrovníka, který bude za dlužníka jednat do doby, pro níž trvá důvod, pro který byl do funkce ustanoven. Jestliže se tedy zdravotní stav dlužníka zlepší natolik, že bude schopen se jednání účastnit, funkce opatrovníka bez dalšího zaniká a soud bude nadále jednat přímo s účastníkem řízení. Do funkce opatrovníka byl ustanoven advokát, přičemž platí, že činnost opatrovníka vykonávaná advokátem se považuje za poskytování právních služeb (tedy jako kdyby byl dlužníku ustanoven na jeho žádost zástupce z řad advokátů). Dlužníku se tak dostane kvalifikované ochrany jeho zájmů, současně bude dlužník uvědomován o všech úkonech soudu, neboť byl-li ustanoven účastníku opatrovník z důvodů, že se nemůže z jiných zdravotních důvodů, nikoli jen po přechodnou dobu účastnit řízení, doručují se listiny jak opatrovníku, tak i dotčenému účastníku.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, opatrovníku dlužníka a předběžnému správci se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 24. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu