3 VSOL 1322/2016-B-10
KSOS 40 INS 8011/2016 3 VSOL 1322/2016-B-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Krejčí v insolvenční věci dlužnice Simony anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 03539385, bytem Národní třída 734/54, 736 01 Havířov-Město, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.9.2016, č.j. KSOS 40 INS 8011/2016-B-4,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužnice (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs, který bude veden jako nepatrný (výroky II. a III.) a deklaroval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice včasné odvolání, v němž žádala změnu napadeného usnesení tak, aby její úpadek byl řešen oddlužením, a uváděla důvody svého odvolacího návrhu.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.10.2016 vzala dlužnice své odvolání zpět, aniž by uvedla důvody svého procesního úkonu.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 218c o.s.ř., o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

V posuzované věci vzala dlužnice své včas podané odvolání ještě před tím, než odvolací soud zahájil jednání, tedy dříve, než odvolací soud o jejím odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 a § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil rozhodnutím pověřené členky senátu. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Krejčí, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu