3 VSOL 131/2013-B-41
KSOS 8 INS 420/2009 3 VSOL 131/2013-B-41

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano bytem v Olomouci-Nové Sady, Družební 718/17, PSČ 772 00, adresa pro doručování Hamerská 48, 779 00 Olomouc, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.1.2013 č.j. KSOS 8 INS 420/2009-B-29

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužnice Andrey anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), uvedl, že konkurs bude řešen jako nepatrný (výrok III.), konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (výrok V.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že ze zprávy insolvenčního správce doručené soudu dne 9.12.2011 a doplněné dne 1.11.2012, vzal soud za prokázané, že dlužnice uhradila poslední splátku věřitelům v měsíci červnu 2011 a věřitelům bylo celkem uhrazeno 25.517 Kč z celkové částky 172.079,94 Kč. Na jednání svolaném dle ustanovení § 418 odst. 3 zák. č. 182/2006

Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) na den 8.1.2013 se dlužnice bez omluvy nedostavila. Předvolání na jednání si dlužnice převzala osobně dne 11.12.2012. Z vyjádření insolvenčního správce ze dne 31.12.2012, které bylo předloženo na jednání soudu vyplynulo, že dlužnice uspokojila poslední splátky v měsíci červnu 2011 a od té doby není plněno ani věřitelům, ani zálohy na odměnu a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce. Soud uzavřel, že dlužnice porušila ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ, když po schválení oddlužení vznikl dlužnici závazek, k jeho vymožení byla nařízena exekuce a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Petrůň a dlužnice rovněž nehradí v pravidelných měsíčních splátkách odměnu a náklady insolvenčního správce a splátky věřitelům dle schváleného splátkového kalendáře. Proto rozhodl o zrušení schválení oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem s tím, že konkurs bude řešen jako nepatrný, když dlužnice je fyzickou osobou, která není podnikatelem (ustanovení § 314 odst. 1, písm. c/ IZ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že v roce 2011 a v následujících letech byla ve finanční tísni, kdy ji tchýně ze dne na den vyhodila z domu a toho času proto musela pobývat s rodinou u sousedů. V té době jí byla vrácena částka přes 5.000 Kč, která byla použita jako mimořádná splátka, byla jí započítána do příjmu a snížilo se jí tak životní minimum. Argumentuje tím, že dluh, který má vůči Severomoravské plynárenské, a.s. vznikl tím, že jim v pronajatém bytě unikal plyn a na své náklady si ho musela spravit, žádala o splátkový kalendář, ale nebyl jí umožněn. Na jednání soudu prvního stupně 8.1.2013 se nedostavila, protože o tomto jednání vůbec nevěděla. Žádá soud, aby jí nebylo zrušeno oddlužení, bude se snažit srovnat dluh, který ji vznikl, nemá žádný hodnotný-movitý majetek tak, aby na ni mohl být vyhlášen konkurs.

Insolvenční správce ve vztahu k podanému odvolání dlužnice uvedl, že rozhodnutí o odvolání ponechává na odvolacím soudu, překážku pro další pokračování v oddlužení vidí v tom, že byla nařízena exekuce vůči věřiteli Severomoravská plynárenská, a.s.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno návrhem dlužnice, kdy dlužnice navrhovala, aby bylo rozhodnuto o jejím úpadku a bylo jí povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 19.5.2009 č.j. KSOS 8

INS 420/2009-A-11 soud prvního stupně zjistil úpadek, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Martina Koubka se sídlem v Olomouci, Na Střelnici 39 a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 7.7.2009 č.j. KSOS 8 INS 420/2009-B-8 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a uložil dlužnici, aby po dobu pěti let plnila nezajištěným věřitelům vždy ke každému prvnímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku určenou dle výroku V. tohoto usnesení, a to jednotlivým věřitelům specifikovaným ve výroku rozhodnutí s tím, že byl určen termín úhrady první splátky nejpozději do 31.8.2009. Příjmy, ze kterých dlužnice uhradí první splátky, jsou rodičovský příspěvek a sociální příplatek vyplácené úřadem práce a dále z daru dle smlouvy uzavřené s Věrou Dupalovou dne 7.5.2009 a dle smlouvy uzavřené s Monikou anonymizovano dne 7.5.2009. Insolvenční správce ve zprávě ze dne 6.1.2011 (č.l. B-15) uvedl, že dlužnice přistupuje k plnění oddlužení splátkovým kalendářem poměrně laxně, některé splátky poskytla opožděně, po telefonických urgencích správce. V posledních měsících se správci navíc množí indicie, že insolvenční dlužnici vznikají po schváleném oddlužení peněžité závazky, které zřejmě dlouhodobě neplní, jedná se o věřitele Severomoravská plynárenská, a.s. a Ing. Vladimíra Horáka. V další zprávě ze dne 9.12.2011 (č.l. B-19) insolvenční správce uvedl, že dlužnice závazky uvedené v jeho zprávě z ledna 2011 dle sdělení dlužnice uhradila nebo vyřešila mimosoudně. Nicméně dlužnice od léta 2011 přestala poskytovat plnění do majetkové podstaty, nevyvíjí snahu ani přesvědčit svou dárkyni k dalšímu poskytování daru. Několikrát ho navštívila v kanceláři a přislíbila celou situaci řešit, ale ke dni podání zprávy k nápravě nedošlo. Z celkové výše pohledávek 172.079,94 Kč k červnu 2011 zaplatila dlužnice svým věřitelům 25.517 Kč. V další zprávě ze dne 1.11.2012 (č.l. B-25) insolvenční správce uvedl, že dlužnice i nadále neplní své povinnosti, na jeho účet není připisován žádný příjem ani mimořádné splátky, dlužnice s ním nekomunikuje a poštu nepřebírá. Podáním z 15.11.2012 věřitel Severomoravská plynárenská, a.s. navrhl zrušení oddlužení dle ustanovení § 418 IZ, když s odkazem na usnesení o nařízení exekuce č.j. 47EXE 5502/2012-11, které bylo vydáno dne 26.10.2012 Okresním soudem v Olomouci týkající se zapodstatové pohledávky vůči dlužnici Andrey anonymizovano , jež se nachází v oddlužení navrhuje, aby insolvenční soud její oddlužení zrušil. Ke svému podání věřitel předložil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 26.10.2012 č.j. 47EXE 5502/2012-11 podle kterého ve věci oprávněného Severomoravské plynárenské, a.s. proti povinné Andree anonymizovano soud nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 18.7.2011 č.j. 17EC 109/2011-26 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 11.861,30 Kč s úrokem z prodlení počínaje od 5.11.2009, jakož i pro náklady předcházejícího řízení ve výši 12.204 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci a pověřil provedením exekuce JUDr. Jiřího Petrůně, soudního exekutora se sídlem Exekutorského úřadu v Šumperku. Soud prvního stupně poté nařídil jednání o návrhu na zrušení schváleného oddlužení, předvolání dlužnici bylo doručeno na adresu Hamerská 48, Olomouc a dlužnicí převzato 11.12.2012. K jednání dne 8.1.2013, které proběhlo u Krajského soudu v Ostravě se dlužnice nedostavila. Poté rozhodl nyní napadeným usnesením s odůvodněním, jak výše uvedeno.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 418 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1, písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Podle ustanovení § 418 odst. 3 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že jsou splněny předpoklady pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c/ IZ, protože dlužnici po schválení oddlužení vznikl peněžitý závazek vůči společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., a to na základě vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 18.7.2011 č.j. 17EC 109/2011-26, k jehož vymožení byla usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 26.10.2012 č.j. 47EXE 5502/2012-11 nařízena exekuce. Odvolací námitky dlužnice, že vznik tohoto závazku byl zapříčiněn tím, že v pronajatém bytě jim unikal plyn, jakož i její tvrzení, že žádala o splátkový kalendář a nebylo jí vyhověno, z hlediska zjištění existence tohoto závazku a zavinění dlužnice, jsou právně bezvýznamné. Rozhodující je to, že tento závazek dlužnici vznikl a dlužnicí nebyl uhrazen. Podle názoru odvolacího soudu jsou splněny předpoklady pro zrušení schváleného oddlužení i dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ. Dlužnice nijak nezpochybnila, že svým věřitelům a insolvenčnímu správci neplatí splátky dle schváleného oddlužení, když nerozporuje sdělení insolvenčního správce, že na splátkách dle splátkového kalendáře bylo naposledy zaplaceno v červnu 2011. Na základě tohoto zjištění, je tedy možno uzavřít, že dlužnice dlouhodobě neplní podstatnou povinnost podle schváleného způsobu oddlužení, když svým věřitelům a insolvenčnímu správci neplatí určené měsíční splátky. Současně je možno uzavřít, že je dán důvod pro zrušení oddlužení i dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, když je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Čím delší doba neplnění splátkového kalendáře, tím větší by po zbývající dobu trvání účinků schváleného oddlužení, musela být čistá mzda dlužnice, a to proto, aby bylo možno uhradit splátky za období, kdy dlužnice splátkový kalendář neplnila či ho plnila jen zčásti. Dlužnice u jednání před odvolacím soudem uvedla, že není zaměstnána, její příjem spočívá v dávkách, které jsou ji vypláceny státem, jedná se o přídavky na děti, doplatek do životního minima a příspěvek na bydlení. Přídavky na děti jsou primárně určeny na výživu dětí, příspěvek na bydlení je ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 o.s.ř. vyloučen z výkonu rozhodnutí, nelze proto přisvědčit dlužnici, že z dávek, které jsou jí vypláceny státem, by byla schopna hradit splátky svým nezajištěným věřitelům dle splátkového kalendáře.

K odvolací námitce dlužnice, že o jednání před soudem prvního stupně dne 8.1.2013 nevěděla nutno uvést, že k tomuto jednání byla předvolána doporučeně zásilkou do vlastních rukou, podle doručenky, která je součástí spisu, toto předvolání osobně převzala dne 11.12.2012. Nedůvodná je i odvolací námitka v tom směru, že nemá žádný movitý majetek, aby na ni mohl být vyhlášen konkurs. Soud prvního stupně správně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem, a to ve smyslu ustanovení § 418 odst. 1 IZ, podle kterého v případě zrušení schváleného oddlužení soud je povinen současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 26. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu