3 VSOL 1294/2016-B-32
KSOS 33 INS 13190/2011 3 VSOL 1294/2016-B-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mikulovicích, Hlavní 6, PSČ 790 84, o splnění oddlužení, o odvolání Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., se sídlem v Brně, Hybešova 726/42, PSČ 602 00, provozovna Kateřinská 107/5, Olomouc, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.9.2016, č.j. KSOS 33 INS 13190/2011-B-27,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že soud určuje odměnu insolvenční správkyně Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., ve výši 48.922,50 Kč včetně DPH a její hotové výdaje ve výši 10.711,60 Kč včetně DPH. Část odměny ve výši 2.722,50 Kč včetně DPH a část hotových výdajů ve výši 1.471,60 Kč včetně DPH, které nebyly insolvenční správkyni doposud zaplaceny zálohově, budou zaplaceny z prostředků deponovaných na účtu majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Jana anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., ve výši 46.200 Kč a její hotové výdaje ve výši 9.240 Kč, obojí včetně DPH, s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni zaplaceny zálohově (výrok II.), Mgr. Kateřinu Širhalovou, LL.M., zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek (výrok IV.) a uvedl, že po právní moci isir.justi ce.cz usnesení vyplatí insolvenční správkyně k rukám dlužníka případné deponované srážky (výrok V.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona a dále podle ustanovení § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění platném do 31.12.2013. Schválil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, a to od měsíce února 2012 do dubna 2016 celkem ve výši 55.440 Kč včetně DPH (11 x 1.080 Kč a 40 x 1.089 Kč). Oproti tomu soud nepřiznal insolvenční správkyni odměnu a hotové výdaje za dobu před schválením oddlužení, a to za měsíc leden 2012 ve výši 1.089 Kč. Neshledal nárok správkyně za důvodný, když má za to, že sice činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení, avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Rovněž tak insolvenční správkyni nenáleží částka 1.471,60 Kč včetně DPH představující cestovné na přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Tato částka jí nepřísluší z toho důvodu, protože po dobu splátkového kalendáře byla správkyni měsíčně vyplácena částka 150 Kč a DPH právě na její hotové výdaje, když za 55 měsíců trvání splátkového kalendáře čerpala na hotových výdajích částku 9.240 Kč.

Proti tomuto usnesení, a to proti výroku II., podala insolvenční správkyně včasné odvolání, v němž namítala, že řízení bylo zahájeno 27.7.2011, o způsobu řešení dlužníkova úpadku bylo rozhodnuto 21.9.2011, a proto odměna insolvenčního správce náleží podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. účinné do 31.12.2012, která ovšem upravuje pouze odměnu a hotové výdaje po schválení plnění splátkového kalendáře, a s odměnou za období od povolení oddlužení do započetí účinků schváleného splátkového kalendáře nepočítá. Poukazuje na to, že judikatura dospěla výkladem k závěru, že odměna insolvenčního správce za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení správci náleží a že je nutné ji určit úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím § 5 vyhlášky a správci přiznat účelně vynaložené náklady. Tyto nároky správce nejsou kryty paušálními částkami uvedenými v ustanovení § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Tvrdí, že přijetí závěru insolvenčního soudu by de facto vedlo k tomu, že insolvenční správce by musel své náklady předcházející schválení oddlužení hradit z odměny a náhrady hotových výdajů, na které mu vzniká právo v průběhu trvání účinků schváleného oddlužení. Ztotožňuje se se závěry dosavadní judikatury a v souladu s nimi vyúčtovala a požádala o určení odměny za období od září 2011 do ledna 2012 ve výši 5 x 750 Kč + 21% DPH = 4.537,50 Kč a o přiznání náhrady hotových výdajů v prokázané výši spočívající v cestovních náhradách za cestu k přezkumnému jednání dne 23.11.2011 ve výši 1.471,60 Kč včetně 21% DPH a dále pak náhrady hotových výdajů v paušální výši 150 Kč + 21% DPH za měsíc leden, ve kterém bylo vydáno usnesení o schválení splátkového kalendáře. Tvrdí, že celkem se jedná o částku 6.190,60 Kč, kterou doposud deponuje za účelem úhrady odměny a hotových výdajů. Nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že náklady za cestu k přezkumnému jednání mají být hrazeny z paušální náhrady, neboť ta kryje hotové výdaje insolvenčního správce s administrativou oddlužení dlužníka za měsíce, v nichž je poskytována, tedy hovorné, poštovné, poměrná část provozních nákladů apod. Trvá proto na svém nároku na cestovní náhradu za cestu k přezkumnému jednání. Poukazuje na to, že pokud sám soud konstatoval, že fáze od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení je spojena s vyšší aktivitou insolvenčního správce, a je tedy pro insolvenčního správce náročnější, pak by měl tuto skutečnost ve svém rozhodnutí reflektovat. Poukazuje na to, že podle vyhlášky náleží paušální odměna za každý měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž účinky nastaly okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku. V měsíci lednu tak již trvaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, za který náleží paušální odměna a náhrada hotových výdajů, insolvenční soud však tuto odměnu ani hotové výdaje nepřiznal. Navrhuje proto, aby odvolací soud změnil napadené usnesení ve výroku II. tak, že jí přizná odměnu ve výši 4.537,50 Kč včetně DPH za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do měsíce, v němž byl zahájen splátkový kalendář dle usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a náhradu hotových výdajů ve výši 181,50 Kč za měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a náhradu hotových výdajů vynaložených v měsíci listopadu 2011 z důvodu cesty na přezkumné jednání ve výši 1.471,60 Kč včetně DPH, celkem tedy 6.190,60 Kč včetně 21% DPH s tím, že tato částka bude uhrazena z prostředků, které deponuje na účtu majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně je z větší části důvodné.

V přezkoumávané věci bylo dne 21.9.2011, č.j. KSOS 13 INS 13190/2011-A-7, rozhodnuto o úpadku dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., se sídlem v Olomouci, a bylo povoleno řešení úpadku dlužníka oddlužením. Usnesením ze dne 16.11.2012, č.j. KSOS 13 INS 13190/2011-B-4, soud schválil oddlužení dlužníka Jana anonymizovano plněním splátkového kalendáře a uvedl, že splátky věřitelům budou hrazeny vždy do konce kalendářního měsíce, první splátka nejpozději do 29.2.2012. Insolvenční správkyni bylo uloženo, aby si z částky sražené plátcem příjmu po dobu pěti let, respektive po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, ponechala vždy zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně, navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést podle zvláštního předpisu, a aby sraženou částku, která zbude po odečtení odměny, případných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, vyplatila jednotlivým věřitelům podle poměru uspokojení jejich pohledávek. Ze zprávy o splnění oddlužení formou plnění splátkového kalendáře vyplývá, že splátkový kalendář trval od února 2012 do dubna 2016, kdy byla zaplacena poslední splátka dle splátkového kalendáře a došlo ke 100% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. V této zprávě insolvenční správkyně vyúčtovala svou odměnu a náhradu hotových výdajů, a to v celkové výši 50.737,50 Kč s tím, že zálohově bylo uhrazeno 46.200 Kč a celkové hotové výdaje vyúčtovala částkou 10.893,10 Kč s tím, že zálohově bylo uhrazeno dle usnesení o schválení oddlužení 9.240 Kč. Insolvenční správkyně požaduje odměnu za 51 měsíců trvání splátkového kalendáře od února 2012 do dubna 2016, dále požaduje odměnu ve výši 750 Kč včetně 21% daně z přidané hodnoty za měsíc leden 2012 a dále požaduje odměnu za čtyři měsíce od září 2011 do prosince 2011, to je za čtyři měsíce ve výši 3.000 Kč včetně 21% daně z přidané hodnoty a hotové výdaje požaduje za 51 měsíců trvání splátkového kalendáře od února 2012 do dubna 2016 ve výši 9.240 Kč včetně DPH, dále za měsíc leden 2012 ve výši 150 Kč včetně 21% daně z přidané hodnoty ve výši 31,50 Kč a za období od povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře požaduje cestovné ve výši 1.471,60 Kč, k čemuž předkládá vyúčtování použití vozidla zn. Toyota Avensis, reg. zn. 5BO 6397, průměrná spotřeba benzínu Natural 95 8,13 l na 100 km, a to za cestu konanou k přezkumnému jednání dne 23.11.2011 z Olomouce do Ostravy a zpět, ujeto celkem 194 km, celkem cestovné 1.216,20 Kč + 21% DPH (255,40 Kč), celkem 1.471,60 Kč.

Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ, odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 38 odst. 3 IZ, vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle ustanovení § 38 odst. 4 IZ, insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.

Podle ustanovení § 38 odst. 5 IZ, insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.

Podle ustanovení § 38 odst. 6 IZ, způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ustanovení § 3, písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen vyhláška ), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 5 vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 7 vyhlášky, výše cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Judikatura odvolacího soudu je ustálena v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, to je za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popřípadě i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 vyhlášky, to je určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 a 3 vyhlášky.

Insolvenční správkyně má proto za období od 21.9.2011, kdy bylo rozhodnuto o povolení oddlužení, do 16.1.2012, kdy bylo rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nárok na odměnu za činnosti, které v té době vykonala. Podle obsahu spisu se jedná o podání zprávy o činnosti ze dne 14.11.2011 zpracované na základě jednání s dlužníkem a zjišťování jeho osobních a majetkových poměrů, zpracování soupisu majetkové podstaty (do soupisu majetkové podstaty byly zahrnuty jako majetek dlužníka mobilní telefon a pohledávka vůči jeho zaměstnavateli z titulu nároku na mzdu), přezkoumání čtyř přihlášek pohledávek a účast insolvenčního správce na přezkumném jednání a schůzi věřitelů dne 23.11.2011. Odvolací soud považuje za odpovídající odměnu za toto období s přihlédnutím k činnostem, které správkyně vykonala, a jejich rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky odměnu ve výši 2.250 Kč, k níž nutno připočíst 21% daň z přidané hodnoty ve výši 472,50 Kč, jelikož insolvenční správkyně je jejím plátcem. Vedle odměny ve výši 46.200 Kč včetně DPH, která byla insolvenční správkyni přiznána napadeným rozhodnutím za 51 měsíců trvání splátkového kalendáře (od února 2012 do dubna 2016), má insolvenční správkyně též nárok na odměnu včetně DPH ve výši 2.722,50 Kč. Tato část odměny, která nebyla insolvenční správkyni zaplacena zálohově, bude insolvenční správkyni zaplacena z částky deponované na účtu majetkové podstaty. Byť účinky trvání schváleného oddlužení nastaly již 16.1.2012, kdy bylo rozhodnutí o schválení oddlužení zveřejněno v insolvenčním rejstříku (§ 407 odst. 1 IZ), nelze podle názoru odvolacího soudu za měsíc leden 2012 přiznat insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů v paušální částce 750 Kč a 150 Kč spolu s náhradou DPH, protože v měsíci lednu 2012 se nejednalo o žádnou činnost insolvenční správkyně při realizaci splátkového kalendáře, který byl v dané věci nastaven s počátkem plnění první splátky v únoru 2012.

Insolvenční správkyně žádala též za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení o přiznání náhrady hotových výdajů spočívající v přiznání cestovného za cestu k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů, která se konala 23.11.2011. Vzhledem k tomu, že období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení nepředstavuje činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře, nelze náhradu hotových výdajů přiznat paušální částkou dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky, ale pouze v prokázané (důvodně vynaložené) výši. Insolvenční správkyně doložila, že v tomto období vynaložila náklady v podobě cestovného k jednání insolvenčního soudu dne 23.11.2011, kdy se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů; za použití osobního automobilu jí dle předloženého vyúčtování a velkého technického průkazu přísluší náhrada ve výši 1.216,20 Kč, spolu s daní z přidané hodnoty 21 % ve výši 255,40 Kč, celkem 1.471,60 Kč. Vedle náhrady hotových výdajů ve výši 9.240 Kč včetně DPH, která byla insolvenční správkyni přiznána napadeným rozhodnutím, má insolvenční správkyně nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 1.471,60 Kč včetně DPH. Část hotových výdajů ve výši 1.471,60 Kč, která nebyla insolvenční správkyni zaplacena zálohově, bude insolvenční správkyni uhrazena z prostředků deponovaných na účtu majetkové podstaty.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenční správkyni a dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu