3 VSOL 129/2011-A-38
KSBR 44 INS 9698/2010 3 VSOL 129/2011-A-38

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Jevišovka 143, Drnholec, PSČ 691 83, zastoupeného JUDr. Petrem Crhou, advokátem se sídlem TGM 2957/9a, Břeclav, PSČ 690 02, o insolvenčním návrhu věřitele LEASING-STAR spol. s r.o. Teplice, se sídlem Teplice, Nákladní 1060, PSČ 415 01, IČ 41324536, zastoupeného Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem U Stanice 11/4, Praha 6, PSČ 162 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 44 INS 9698/2010-A-24 ze dne 14.2.2011,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka Karla anonymizovano (výrok I.), dále rozhodl, že k návrhu dlužníka na povolení oddlužení ze dne 2.2.2011 se nepřihlíží (výrok II.), rozhodl, že na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs (výrok III.), dále rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Kristýnu Fišerovou (výrok V.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok VI.) a pod výroky VII.-XV. učinil nezbytné výzvy a oznámení dle insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení, výrokům I. a III. podal dlužník včasné odvolání a navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí změnil a rozhodl tak, že insolvenční návrh věřitele se zamítá.

U jednání odvolacího soudu konaného dne 21.4.2011, dlužník ústním podání do soudního protokolu vzal své odvolání v plném rozsahu zpět, když uvedl, že si je vědom toho, že má více věřitelů, vůči nimž má závazky.

Jelikož odvolání dlužníka bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. za použití ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a insolvenční správkyni se však také doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu