3 VSOL 126/2010-B-380
KSBR 39 INS 4769/2008 3 VSOL 126/2010-B-380

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka KORFIL a.s., se sídlem Brno, Uzbecká 32, PSČ 625 00, IČ: 26899701, zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem Brno, Hlinky 118, PSČ 603 00, o neschválení zprávy o reorganizačním plánu, o odvolání dlužníka a věřitelů Equity Brokers a.s., se sídlem Jinočany, Karlštejnská čp. 9, okres Praha-západ, PSČ 252 25, IČ: 60193573, I.B.C. Praha, spol. s r.o., se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, okres Praha-západ, IČ: 48948471, a KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ: 46347267, zastoupeného JUDr. Alešem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Těsnohlídkova 943/9, PSČ 613 00, proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-149 ze dne 26.2.2010, opravným usnesením

takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 39 INS 4769/2008, 3 VSOL 126/2010-B-216 ze dne 31.5.2010 se v záhlaví a výroku II. o p r a v u j e tak, že datum vydání usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-149 správně zní: 26.2.2010.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 39 INS 4769/2008,-B-216 ze dne 31.5.2010 rozhodl odvolací soud o odvolání dlužníka a shora označených věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Brně čj. KSBR 39 INS 4769/2008-B-149 ze dne 26.2.2010. Při vyhotovování tohoto usnesení bylo chybou v psaní v záhlaví a výroku II. rozhodnutí nesprávně uvedeno, že napadené usnesení Krajského soudu v Brně

č.j. KSBR 39 INS 4769/2008-B-149 je datováno dne 26.2.2009, přestože toto rozhodnutí je správně ze dne 26.2.2010.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Vzhledem k tomu, že při vyhotovování shora uvedeného rozhodnutí odvolacího soudu došlo k zjevné nesprávnosti-chybě v psaní, odvolací soud postupoval dle ust. § 164 o.s.ř. za použití ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a opravil tuto chybu v psaní tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, předsedovi věřitelského výboru a věřitelům, o jejichž odvolání bylo rozhodnuto, se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu