3 VSOL 1259/2016-B-28
KSOS 25 INS 20961/2013 3 VSOL 1259/2016-B-28

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Robertine anonymizovano , anonymizovano , bytem Mickiewiczova 9/553, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.9.2016, č.j. KSOS 25 INS 20961/2013-B-16,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se měn í tak, že oddlužení dlužnice se nez rušu je .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice, schválené jeho usnesením ze dne 9.12.2013, č.j. KSOS 25 INS 20961/2013-B-3 (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok II.), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dne 9.12.2013 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a termín první splátky do oddlužení soud stanovil do 31.1.2014. Dle zprávy insolvenční správkyně za období od ledna 2014 do prosince 2014 uhradila dlužnice nezajištěným věřitelům 0,43 % výše jejich pohledávek, dluh na odměně správkyně k 31.12.2014 činil 8.100 Kč. Ve zprávě za období do března 2015 správkyně uvedla, že pohledávky nezajištěných věřitelů jsou plněny v poměru 0,66 % jejich celkové výše, předpokládaná míra jejich uspokojení je 2,63 %, dluh na zálohách na nároky správkyně ke dni 7.4.2015 činí 8.100 Kč. Na jednání dne 14.4.2015 dlužnice sdělila, že od května 2015 jí bude zvýšen rodičovský příspěvek na částku 11.500 Kč isir.justi ce.cz měsíčně a od srpna 2015 má příslib zaměstnání; soud poté konstatoval, že jsou dány podmínky pro zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice, kterou poučil, že nebudou-li splátky řádně hrazeny, nebude již nařízeno jednání, oddlužení bude zrušeno a na majetek dlužnice bude prohlášen konkurs. Podle zprávy insolvenční správkyně ze dne 26.8.2015 dlužnice za dobu do srpna 2015 uhradila nezajištěným věřitelům celkem 0,66 % jejich pohledávek a ti by byli v oddlužení uspokojeni pouze v poměru 1,98 % jejich pohledávek, dluh na nárocích správkyně ke dni 25.8.2015 činil 8.100 Kč. Dne 28.7.2016 zaslala insolvenční správkyně soudu zprávu o plnění oddlužení, podle které za období od ledna 2014 do července 2016, tj. za dobu 31 měsíců trvání oddlužení splátkovým kalendářem, dlužnice svým nezajištěným věřitelům uhradila 0,66 % celkové výše přihlášených pohledávek a ti by byli za dobu trvání oddlužení uspokojeni v poměru cca 1,27 % jejich pohledávek. Dluh na zálohách na nároky insolvenční správkyně ke dni 28.7.2016 činil 12.825 Kč. Na tomto základě soud uzavřel, že dlužnice nehradí řádně splátky věřitelům, jak byla na jednání dne 14.4.2015 poučena, a s odkazem na ustanovení § 398 odst. 3 a § 418 odst. 1, písm. a) a b) insolvenčního zákona zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení soudu prvního stupně, a to jeho výrokům I. a II., podala dlužnice odvolání. V něm namítla, že soudem zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť jsou zde další skutečnosti a důkazy a řízení je zatíženo vadou, neboť před rozhodnutím soudu prvního stupně nebylo nařízeno jednání. Od doby jednání dne 14.4.2015 uplynulo téměř 15 měsíců, přičemž od 1.9.2016 se podstatně změnily její poměry. Změna spočívá v tom, že od 1.9.2016 se jí zvýšil příjem na 15.000 Kč hrubého měsíčně (13.522 Kč čistého) a dne 16.9.2016 uzavřela darovací smlouvu, na jejímž základě získala další příjem ve výši 1.000 Kč měsíčně, který bude použit na splátky do oddlužení. Pokud by soud nařídil jednání, tyto skutečnosti by dle dlužnice zjistil. Dle vlastního propočtu by ze zvýšených příjmů za dobu následujících 27 měsíců trvání oddlužení splátkovým kalendářem byla schopna uhradit svým nezajištěným věřitelům 37,65 % jejich pohledávek. Dále dlužnice v odvolání namítla, že insolvenční správkyně jí s jednou výjimkou nepředkládala zprávy o plnění oddlužení, a pokud by ji s mírou uspokojení pohledávek věřitelů seznámila, bylo by možno zrušení oddlužení předejít. Rovněž uvedla, že zprávy o plnění oddlužení jsou zmatečné, neboť správkyně nebere v potaz srážky prováděné z příjmů jejím zaměstnavatelem, což plyne z výplatních lístků za období od února do července 2016. Navrhuje, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se nezrušuje.

Insolvenční správkyně se ve své zprávě ze dne 20.10.2016 k odvolací námitce dlužnice o tom, že nebyla řádně informována o plnění oddlužení, vyjádřila tak, že dlužnice byla na jednání soudu dne 14.4.2015 výslovně poučena o nezbytnosti zasílání splátek minimálně ve výši 2.600 Kč měsíčně do oddlužení s tím, že pokud tato částka zasílána nebude, bude schválené oddlužení zrušeno. Dlužnice tudíž pouhým nahlédnutím do výplatní pásky mohla zjistit, zda byla potřebná splátka sražena. V odvolacím řízení insolvenční správkyně navrhla změnu napadeného usnesení s tím, že pokud bude možno provádět z příjmu dlužnice srážky cca 4.500 Kč, bude pro věřitele výhodnější dokončení oddlužení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud pro stručnost odkazuje na zjištění soudu prvního stupně o dosavadním průběhu řízení a plnění splátkového kalendáře dlužnicí do července 2016 včetně, která jsou správná.

Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil: -Z výplatních lístků dlužnice za dobu od února do května 2016, že její čistá mzda v každém měsíci činila 9.927 Kč, k tomu jí náležel daňový bonus ve výši 1.117 Kč. Stejné příjmy měla dlužnice i v měsíci červenci 2016. V měsíci červnu 2016 činila čistá mzda dlužnice 7.124 Kč a k tomu jí příslušel daňový bonus ve výši 1.117 Kč. V měsíci září 2016 činila čistá mzda dlužnice 14.202 Kč. -Z darovací smlouvy ze dne 16.9.2016, uzavřené mezi blíže označenou dárkyní Irenou Dolenskou a dlužnicí, že dárkyně se touto smlouvou zavazuje poskytovat dlužnici dar ve výši 1.000 Kč měsíčně po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to vždy do 20. dne v měsíci. Smlouva obsahuje ověřený podpis dárkyně. -Z oznámení České republiky-České správy sociálního zabezpečení ze dne 21.12.2015, že dárkyni oznamuje zvýšení starobního důchodu od lednové splátky roku 2016 na částku 11.236 Kč měsíčně. -Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 20.10.2016, že dle dlužnice bylo z její mzdy za měsíc září 2016 sraženo cca 4.500 Kč a dlužnice přislíbila, že částku daru ve výši 1.000 Kč za měsíc září 2016 uhradí bezodkladně na účet majetkové podstaty. V případě dlužnicí uvedených srážek ze mzdy do oddlužení by do konce trvání oddlužení byl uhrazen dluh na nárocích insolvenční správkyně a pohledávky nezajištěných věřitelů by byly uspokojeny v poměru cca 32 %. V období od února do července 2016 byly na účet podstaty uhrazeny následující splátky: v únoru částka 3.509 Kč, v období od dubna do června částky 1.469 Kč měsíčně a stejná částka byla uhrazena v měsíci srpnu. Tyto srážky byly použity na úhradu nároků insolvenční správkyně.

U jednání odvolacího soudu dlužnice sdělila, že se domnívala, že veškeré splátky do oddlužení budou probíhat prostřednictvím jejího zaměstnavatele, čímž došlo mezi ní, insolvenční správkyní a mzdovou účetní jejího zaměstnavatele k informačnímu šumu . Nyní se již vše vyjasnilo. Insolvenční správkyně u jednání odvolacího soudu sdělila, že na účet majetkové podstaty byla zaslána splátka ze mzdy 4.220 Kč a plnění z darovací smlouvy 1.000 Kč.

Podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

V této věci soud prvního stupně shledal důvody pro zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře v tom, že dlužnice řádně nehradila splátky do oddlužení, a je nízký předpoklad , že splní podstatnou část splátkového kalendáře. Dlužnice v odvolání s tímto závěrem nesouhlasila a argumentovala skutečnostmi, které nastaly v průběhu měsíce září 2016, z nichž dovozuje, že podstatnou část splátkového kalendáře bude schopna splnit. V odvolacím řízení dlužnice prokázala, že od měsíce září 2016 došlo ke zvýšení její mzdy na částku 14.202 Kč měsíčně a dále se jí podařilo zvýšit příjem o částku daru ve výši 1.000 Kč měsíčně, přičemž současně doložila doklady o tom, že dárkyně je schopna plnit svůj závazek z darovací smlouvy. Z takto navýšených příjmů dlužnice na splátce za měsíc říjen 2016 uhradila 5.220 Kč. Podle propočtu odvolacího soudu by tudíž byla schopna do konce trvání účinků oddlužení splátkovým kalendářem, tj. v době následujících 26 měsíců (od listopadu 2016 do prosince 2018), uhradit dlužné nároky insolvenční správkyně, měsíční zálohy na její odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč měsíčně a pohledávky svých nezajištěných věřitelů v poměru cca 40 %.

Z uvedeného vyplývá, že v důsledku změn, k nimž došlo v příjmových poměrech dlužnice v době ode dne 1.9.2016 (zvýšení příjmu ze mzdy) a ode dne 16.9.2016 (příjem z darovací smlouvy), je dán reálný předpoklad, že dlužnice bude schopna napravit předchozí výpadek v plnění splátek do oddlužení a do konce jeho trvání (do 31.12.2018) uspokojit jak pohledávky za podstatou, tak peněžité pohledávky svých nezajištěných věřitelů v míře přesahující 30% (§ 395 odst. 1, písm. b/ IZ). Důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice dle § 418 odst. 1, písm. b) IZ spočívající v tom, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, již nadále dán není.

K odvolacím námitkám dlužnice, která soudu vytýká vadu řízení, neboť nenařídil ve věci jednání, je třeba uvést, že k první změně poměrů na straně dlužnice došlo od 1.9.2016, tedy ode dne, kdy soud rozhodl napadeným usnesením. Lze tedy důvodně předpokládat, že dlužnici nic nebránilo, aby v době před vydáním napadeného rozhodnutí soud informovala o předpokládaném zvýšení svých příjmů. Stejně tak jí nic nebránilo v tom, aby z obsahu insolvenčního spisu (zpráv insolvenční správkyně), který je dostupný na internetových stránkách insolvenčního rejstříku, případně dotazem na insolvenční správkyni, zjistila, že splátky do oddlužení plní v nedostatečné výši, a ještě před rozhodnutím soudu prvního stupně si zajistila zvýšení svého příjmu. Odvolací námitkou dlužnice o nepřesnosti a neúplnosti zpráv insolvenční správkyně o plnění do oddlužení se odvolací soud dále nezabýval, neboť sama dlužnice u jednání odvolacího soudu sdělila, že tato věc byla na základě komunikace se mzdovou účetní jejího zaměstnavatele a insolvenční správkyní vyjasněna.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů změnil napadené usnesení soudu prvního stupně, tak, že oddlužení dlužnice se nezrušuje (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 25. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu