3 VSOL 1251/2016-B-11
KSOS 22 INS 5316/2016 3 VSOL 1251/2016-B-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, I. P. Pavlova 276, PSČ 738 01, o schválení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.8.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-3.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-4, mimo jiné, zamítl žádost dlužníka o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. Usnesení soudu prvního stupně bylo doručeno dlužníkovi zvláštním způsobem (do vlastních rukou) dne 23.7.2016, patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tedy skončila dne 8.8.2016, dlužník však podal odvolání poště k přepravě dne 9.8.2016, tj. den po uplynutí lhůty k podání odvolání.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel namítá, že nebyl informován o rozhodnutí soudu, insolvenční správkyně byla na dovolené a opomněla mu sdělit, že soud již vydal rozhodnutí ve věci insolvenčního řízení , s tím, zda se vůbec dá zamítnutí odvolání, kvůli nedbalosti vzít v potaz . V další části svého odvolání poukazuje na svou nepříznivou finanční situaci. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-3, jímž soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, a jímž, mimo jiné, ve výroku X. zamítl žádost dlužníka o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, bylo dlužníkovi doručováno na adresu uvedenou v jeho insolvenčním návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení, tj. Frýdek-Místek, Frýdek, I. P. Pavlova 276, PSČ 738 01, s doručenkou typ I. (doručenka do vlastních rukou). Podle údajů uvedených na doručence převzal dlužník Tomáš Urbanczyk zásilku dne 23.7.2016, což stvrdil svým podpisem.

Odvolání dlužníka, směřující výslovně proti výroku X. usnesení soudu prvního stupně, bylo podle údajů uvedených na obálce, v níž bylo podání doručováno soudu, odevzdáno poště k přepravě dne 9.8.2016 a soudu došlo dne 11.8.2016.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

V přezkoumávané věci bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-3 doručeno dlužníkovi dne 23.7.2016. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak začala běžet dne 24.7.2016 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a vzhledem k tomu, že její konec připadl na neděli 7.8.2016, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.), tj. pondělí 8.8.2016. Dlužník však podal odvolání poště k přepravě až dne 9.8.2016, tedy po uplynutí lhůty.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podané odvolání dlužníka podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Námitka odvolatele, že mu insolvenční správkyně opomněla sdělit, že soud již vydal rozhodnutí ve věci insolvenčního řízení , neobstojí.

Nutno zdůraznit, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-3 bylo jednak zveřejněno v insolvenčním rejstříku, a bylo také doručeno dlužníkovi i zvláštním způsobem, přičemž součástí poučení v tomto usnesení je poučení o tom, že proti výroku X. se může odvolat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Insolvenční správkyně nebyla povinna dlužníka o vydání rozhodnutí, které bylo dlužníkovi doručováno, ještě navíc uvědomit a skutečnost, že dlužník, ač řádně poučen, odvolání proti výroku X. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.7.2016, č.j. KSOS 22 INS 5316/2016-B-3 ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí nepodal, jde tudíž pouze k jeho tíži.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 20. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu