3 VSOL 1240/2017-B-29
KSOS 33 INS 1872/2012 3 VSOL 1240/2017-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužnice: Šárka Kontroušová narozená 4.3.1981 bytem ul. 6. května 74, 783 14 Bohuňovice

o splnění oddlužení,

o odvolání Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, jako insolvenční správkyně Šárky Kontroušové, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.11.2017, č.j. KSOS 33 INS 1872/2011-B-24,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v části výroku II. o určení odměny insolvenční správkyně Mgr. Kateřiny Širhalové mění tak, že soud určuje odměnu insolvenční správkyně částkou 56.825 Kč, včetně DPH, s tím, že odměna ve výši 2.420 Kč bude uhrazena z částky deponované na účtu majetkové podstaty. Ve zbývající části výroku II. o určení náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku V. mění tak, že insolvenční správkyně Mgr. Kateřina Širhalová je povinna vyplatit dlužnici částku 2.299 Kč, deponovanou na účtu majetkové podstaty, ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Šárky Kontroušové plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M. ve výši 54.405 Kč a její hotové výdaje ve výši 10.881 Kč, obojí včetně DPH, s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz zaplaceny zálohově (výrok II.), zprostil insolvenční správkyni její funkce (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.), a deklaroval, že po právní moci tohoto usnesení vyplatí insolvenční správkyně k rukám dlužnice případné deponované srážky (výrok V.).

2. V důvodech svého rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 6.6.2012, č.j. KSOS 13 INS 1872/2012-B-3 rozhodl o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře se stanovením první splátky ke dni 31.7.2012. Ze zprávy insolvenční správkyně o splnění oddlužení ze dne 16. 7. 2017 vyplývá, že dlužnice za dobu trvání splátkového kalendáře uhradila nezajištěným věřitelům částku 80.068 Kč, což je více jak 30% jejich zjištěných pohledávek, a současně hradila zálohově odměnu a paušální náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně. Dlužnice splnila řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zároveň podala návrh na osvobození od placení pohledávek, soud proto rozhodl v souladu s ustanoveními § 413 a § 414 insolvenčního zákona a vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužnici od placení pohledávek, které jsou uvedeny ve výroku IV. usnesení. Dále rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně. O výši odměny a hotových výdajů bylo rozhodnuto dle ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění platném do 31.12.2013. Soud schválil hotové výdaje a odměnu insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, tj. za období od července 2012 do června 2017 v celkové výši 65.286 Kč. Oproti tomu jí nepřiznal odměnu za dobu před schválením oddlužení, a to za období měsíců února až června 2012, v požadované výši 3.750 Kč + DPH 787,50 Kč, neboť neshledal nárok správkyně důvodný. Podle soudu činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení sice vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení (např. zjišťování majetkových poměrů dlužníka, sestavení soupisu majetkové podstaty, příprava přezkumného jednání a s tím související vyhotovení přezkumných listů, popěrná činnost, aktivní účast u soudu apod.), nicméně po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. Soud správkyni dále nepřiznal hotový výdaj za období od povolení do schválení oddlužení ve výši 150 Kč + DPH ve výši 31,50 Kč, neboť se nejedná o výdaj při pravidelné realizaci splátkového kalendáře, po dobu trvání splátkového kalendáře jí byla měsíčně vyplácena částka 150 Kč + DPH na její hotové výdaje a za toto období čerpala na hotových výdajích částku 10.881 Kč včetně DPH.

3. Proti výroku II. usnesení soudu prvního stupně podala insolvenční správkyně Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M. (dále též jen Správkyně ) odvolání. Namítla, že závěry soudu prvního stupně spočívají na nesprávném právním posouzení věci a jsou v rozporu s dosavadní judikaturou Vrchního soudu v Olomouci (v této souvislosti odkázala také na jeho usnesení ze dne 30.10.2015 sen. zn. 2 VSOL 544/2015). Uvedla, že o jejích nárocích je třeba rozhodnout dle příslušné vyhlášky ve znění účinném do 31.12.2012, která s nároky insolvenčního správce za období od povolení oddlužení do doby účinků schváleného splátkového kalendáře nepočítá. Judikatura

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. však dospěla k závěru, že správci náleží odměna i za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení, kterou je nutno určit úvahou s přihlédnutím ke kritériím dle § 5 příslušné vyhlášky, a správci přiznat účelně vynaložené náklady . Tyto nároky však nejsou kryty paušálními částkami dle ustanovení § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky, jak výslovně plyne z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 292/2014-B-60. Přijetí závěru soudu prvního stupně by dle odvolatelky fakticky vedlo k tomu, že insolvenční správce by musel náklady, které vznikly v době před schválením oddlužení, hradit z odměny a náhrady hotových výdajů, na které má právo v průběhu trvání účinků schváleného oddlužení, čímž by byla bez legitimního a zákonného důvodu snížena jeho zákonem stanovená odměna ve výši určené vyhláškou. Odvolatelka vyúčtovala odměnu za období od února 2012 do června 2012 ve výši 5 x 750 Kč + 21% ve výši celkem 4.537,50 Kč a dále žádala náhradu hotových výdajů ve výši 181,50 Kč včetně DPH. Celkem uplatnila částku 4.719 Kč a má za to, že na tuto částku má nárok. Zdůraznila, že soud prvního stupně sám konstatoval, že fáze insolvenčního řízení v období od povolení do schválení oddlužení je spojena s vyšší aktivitou insolvenčního správce a je pro něj náročnější, což by měl ve svém rozhodnutí reflektovat. Přitom není dán důvod ke snížení její odměny, neboť své povinnosti plnila řádně a včas. Odvolatelka poukázala na to, že účinky schváleného oddlužení nastaly dne 6.6.2012 a byť plnění splátkového kalendáře započalo až v červenci 2012, náleží jí za měsíc červen 2012 rovněž paušální odměna a náhrada hotových výdajů, kterou jí však soud nepřiznal. Navrhla, aby odvolací soud změnil napadený výrok II. usnesení soudu prvního stupně tak, že její odměna bude určena v částce celkem 58.942,50 Kč a náhrada hotových výdajů v částce celkem 11.062,50 Kč, obojí včetně DPH, s tím, že dlužná část odměny 4.537,50 Kč a dlužná část náhrady hotových výdajů 181,50 Kč jí bude uhrazena z prostředků deponovaných na účtu majetkové podstaty.

4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadené části, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnosti.

6. Z insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 14.2.2012, č.j. KSOS 13 INS 1872/2012-A-5 soud zjistil úpadek dlužnice, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Kateřinu Širhalovou, LL.M. a povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. Správkyně dne 5.4.2012 soudu podala zprávu o své dosavadní činnosti (datovanou dne 5.4.2012), ve které se na základě informací dlužnice a svého vlastního šetření vyjádřila k osobním a majetkovým poměrům dlužnice a rovněž k insolvenčnímu řízení, vedenému ve věci manžela dlužnice Martina Kontrouše. Ke zprávě připojila soupis majetkové podstaty, do kterého zapsala dvě movité věci, dvě pohledávky (nárok dlužnice na podporu v nezaměstnanosti a pohledávku z titulu darovací smlouvy). Dne 16.4.2012 se účastnila přezkumného jednání, na kterém přezkoumala dvě přihlášky pohledávek přihlášených

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. věřitelů, a účastnila se schůze věřitelů. Ve zprávě o splnění oddlužení ze dne 26.7.2017 Správkyně uvedla, že nezajištění věřitelé zařazení do splátkového kalendáře byli uspokojeni v míře 31,09 %, na běžném účtu majetkové podstaty je deponována částka celkem 4.719 Kč (4.537,50 Kč na nároky z titulu odměny, 181,50 Kč na nároky z titulu náhrady hotových výdajů). V části I. zprávy vyúčtovala svou odměnu za období července 2012 až června 2017 ve výši 54.405 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů za uvedené období ve výši 10.881 Kč včetně DPH s tím, že tyto nároky jí byly dlužnicí zálohově uhrazeny. Dále vyúčtovala své nároky za měsíc červen 2012, neboť se jedná o započatý kalendářní měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře před tím, než bylo zahájeno jeho plnění, a to odměnu ve výši 907,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 181,50 Kč, včetně DPH. V části II. zprávy o splnění oddlužení Správkyně vyúčtovala odměnu za období února až května 2012 (za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře). Za každý z těchto měsíců účtovala odměnu ve výši 750 Kč, celkem tedy 3.000 Kč, k níž přísluší náhrada DPH ve výši 630 Kč. Náhradu hotových výdajů za toto období nežádala.

7. Podle ustanovení § 38 IZ, ve znění účinném do 30. 6. 2017, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o činnosti; po projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odstavec 5). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 6).

8. Při určení odměny a náhrady hotových výdajů odvolatelky je třeba postupovat podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen Vyhláška ), neboť o způsobu řešení úpadku dlužnice bylo rozhodnuto

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. dne 14.2.2012, to je do nabytí účinnosti vyhlášky č. 488/2012 Sb. (srov. čl. II. vyhlášky č. 488/2012 Sb. a čl. II. vyhlášky č. 398/2013 Sb., § 4 odst. 2, písm. c/ IZ).

9. Podle ustanovení § 3, písm. b) Vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

10. Podle ustanovení § 5 Vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

11. Podle ustanovení § 7 Vyhlášky, výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

12. Je třeba uvést, že odvolací soud ve svých rozhodnutích opakovaně vyjádřil nesouhlas se závěrem soudu prvního stupně, podle kterého insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Judikatura odvolacích soudů se již ustálila v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce i za uvedené období. Nutno ovšem zdůraznit, že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 Vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, popřípadě i za následnou takovou činnost (typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje podle ustanovení § 5 Vyhlášky, tedy určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů, spojených s touto činností, pak soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 3 Vyhlášky.

13. Se zřetelem na shora uvedené má Správkyně za výkon své funkce v období od 14.2.2012, kdy bylo rozhodnuto o úpadku a povolení oddlužení dlužnice, do 6.6.2012, kdy bylo rozhodnuto o schválení jejího oddlužení plněním splátkového kalendáře, nárok na odměnu za činnosti, které v té době vykonala. Z obsahu spisu vyplývá, že se jedná o podání zprávy o činnosti ze dne 5.4.2012, zpracování soupisu majetkové podstaty ze dne 3.4.2012 v rozsahu dvou položek nemovitých věcí a dvou pohledávek, přezkoumání dvou přihlášek pohledávek na přezkumném jednání a účast na schůzi věřitelů, jež se konaly dne 16.4.2012. Odvolací soud považuje za odpovídající za toto období, s přihlédnutím ke shora popsaným činnostem a jejich rozsahu, odměnu ve výši 2.000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

14. Vedle vyúčtované odměny v částce 45.000 Kč za činnost při realizaci plnění splátkového kalendáře, to je za období od července 2012 do června 2017 (750 Kč x 60 měsíců, ustanovení § 3, písm. b/ Vyhlášky) má Správkyně nárok na další odměnu ve výši 2.000 Kč (ustanovení § 5 Vyhlášky). Oproti tomu její požadavek na odměnu ve výši 750 Kč za měsíc červen 2012, ve kterém již trvaly účinky schváleného oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, důvodný není, neboť v tomto měsíci nevykonávala činnost spojenou s distribucí splátek do oddlužení. Celková částka odměny, na kterou má Správkyně právo, tak činí 47.000 Kč.

15. Za dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře má Správkyně právo na náhradu hotových výdajů 9.000 Kč, které vyúčtovala (60 x 150 Kč, § 7 odst. 4 Vyhlášky). Pokud účtovala také náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč za měsíc červen 2012, ve kterém již trvaly účinky schváleného oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, není její požadavek opodstatněný, neboť v tomto měsíci Správkyně nevykonávala činnost spojenou s distribucí splátek do oddlužení a hotové výdaje s tímto spojené jí nevznikly. Celková částka náhrady hotových výdajů, na kterou má právo, činí proto 9.000 Kč.

16. Správkyně doložila, že je plátkyní DPH (osvědčení je uloženo u soudu prvního stupně pod Spr 1913/2010), proto má nárok na náhradu této daně, kterou je povinna z vyplacené odměny a náhrady hotových výdajů odvést. K odměně v částce v částce 45.000 Kč je nutno připočíst náhradu DPH, účtovanou v částce 9.405 Kč; k částce odměny 2.000 Kč za období od povolení do schválení oddlužení jí přísluší náhrada DPH v sazbě 21%, to je částka 420 Kč. K částce náhrady hotových výdajů 9.000 Kč jí rovněž přísluší účtovaná náhrada DPH v částce 1.881 Kč.

17. Nárok na odměně činí 56.825 Kč (45.000 Kč + 2.000 Kč, k níž přísluší náhrada DPH 9.825 Kč), a jak vyplývá ze zprávy o plnění oddlužení ze dne 26.7.2017, dlužnice na jeho úhradu zálohově zaplatila 54.405 Kč, zbývá proto doplatit částku 2.420 Kč. Tato částka bude Správkyni uhrazena z prostředků na krytí jejích nároků, deponovaných na účtu majetkové podstaty pro účely úhrady jejích nároků ve výši celkem 4.719 Kč.

18. Nárok na náhradu hotových výdajů v částce 10.881 Kč, včetně DPH, je kryt dlužnicí uhrazenou zálohou v plné výši, jak plyne ze zprávy o splnění oddlužení ze dne 26.7.2017.

19. Vzhledem k tomu, že z částky 4.719 Kč deponované na uspokojení nároků. Správkyně bude použita na úhradu doplatku její odměny jen částka 2.420 Kč, je odvolatelka po uspokojení doplatku své odměny povinna nespotřebovanou částku 2.299 Kč uhradit dlužnici.

20. Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II. a V. změnil, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, lhůtu pro splnění ukládané povinnosti určil podle ustanovení § 160 odst. 1 o.s.ř. Ve zbývající části výroku II. o určení náhrady hotových výdajů, odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.