3 VSOL 1236/2017-B-24
č. j. KSOS 33 INS 21239/2012 3 VSOL 1236/2017-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano bytem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

o splnění oddlužení a určení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně

o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové, sídlem Slovanská 7a, 787 01 Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2017, č.j. KSOS 33 INS 21239/2012-B-19,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. mění tak, že soud určuje odměnu insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové ve výši 49.912,50 Kč včetně DPH. Ve zbývající části výroku, to je ohledně určení hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 9.438 Kč včetně DPH a ve výroku IV. se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Jaroslava anonymizovano plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Kolákové ve výši 47.190 Kč a její hotové výdaje ve výši 9.438 Kč obojí včetně DPH s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), JUDr. Dagmar Kolákovou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek 1. věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a 2. věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.) a rozhodl, že po právní moci usnesení vyplatí insolvenční správkyně dlužníkovi případné deponované srážky (výrok V.). 2. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že vzhledem k tomu, že dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, rozhodl v souladu s ustanoveními § 413 a § 414 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), to je vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek, které jsou uvedeny ve výroku IV. usnesení. 3. Dále soud rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 IZ. O výši odměny a hotových výdajů bylo rozhodnuto dle ust. § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013, kdy byly schváleny hotové výdaje a odměna insolvenční správkyně za dobu trvání splátkového kalendáře, to je za období měsíců května 2013 až srpna 2017 v celkové výši 56.628 Kč včetně DPH (52 x 1.089). 4. Soud nepřiznal insolvenční správkyni odměnu ve výši 6.000 Kč + DPH ve výši 1.260 Kč za dobu před schválením oddlužení, to je za měsíce září 2012 až dubna 2013, neboť neshledal nárok insolvenční správkyně za důvodný, když má za to, že sice činnost insolvenčního správce za období od povolení do schválení oddlužení vykazuje znaky vyššího pracovního nasazení, avšak po provedení těchto úkonů v následujících měsících i letech po schválení oddlužení činnost insolvenčního správce často spočívá v odborně i časově méně náročných a rutinních úkonech, a tím se počáteční vyšší aktivita insolvenčního správce kompenzuje. 5. Insolvenční správkyni nenáleží ani náhrada hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení v paušální částce 150 Kč za jeden měsíc, neboť za toto období se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře. 6. Proti tomuto usnesení, a to výslovně do výroků II. a IV. usnesení, podala insolvenční správkyně včasné odvolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Argumentuje tím, že je nesprávný právní názor soudu prvního stupně, že insolvenčnímu správci nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení plnění oddlužení splátkovým kalendářem. Poukazuje na to, že jak odvolací soud, tak i Vrchní soud v Praze opakovaně judikovaly, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a že tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost vykonanou před účinky realizace splátkovým kalendářem soud rozhoduje dle § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Argumentuje tím, že pokud vyhláška ve znění účinném do 31. 12. 2013 nepočítá s úpravou nároků insolvenčního správce za dobu od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutno přihlédnout i k ust. § 5 této vyhlášky. Tvrdí, že funkci insolvenční správkyně i v tzv. mezidobí vykonávala řádně, sestavila seznam přihlášených pohledávek, provedla jejich přezkum, podávala soudu zprávy, obstarala výpis z katastru nemovitostí, zjistila majetkové poměry dlužníka a zajistila zástup na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Domáhá se tedy, aby za toto období jí byla přiznána odměna za měsíce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

září 2012 až duben 2013 ve výši 8 x 750 Kč + 21 % DPH, celkem 7.260 Kč, a dále, aby jí byla přiznána paušální náhrada hotových výdajů ve výši 8 x 150 Kč + 21 % DPH ve výši 1.452 Kč a v tomto směru navrhuje, aby soud prvního stupně změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. o odměně a současně zrušil výrok IV. o přiznání osvobození od placení pohledávek. 7. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně je zčásti důvodné. 9. V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 30. 8. 2012. Usnesením ze dne 24. 9. 2012 pod č.j. KSOS 33 INS 21239/2012-A-5 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a bylo povoleno oddlužení. Usnesením ze dne 5. 4. 2013, č.j. KSOS 33 INS 21239/2012-B-27 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Podáním z 8. 8. 2017 insolvenční správkyně sdělila, že za 52 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře byli věřitelé uspokojení v rozsahu 100 % výše jejich pohledávek. Insolvenční správkyně si vyúčtovala odměnu a hotové výdaje včetně daně z přidané hodnoty, a to jednak za dobu vlastní realizace splátkové kalendáře, to je za 52 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře za období května 2013 až srpna 2017 ve výši 47.190 Kč s odůvodněním, že tato částka jí byla již zálohově zaplacena a současně požádala o přiznání odměny za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, to je za měsíce září 2012 až duben 2013 ve výši 6.000 Kč (750 x 8 měsíců) + 1.260 Kč DPH, a dále požádala o přiznání náhrady hotových výdajů jednak za období vlastní realizace splátkového kalendáře, to je za 52 měsíců ve výši 9.438 Kč s tím, že tato částka jí byla již zálohově uhrazena, a dále požádala o přiznání náhrady hotových výdajů za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 1.452 Kč včetně DPH (8 měsíců x 150 Kč). Uvedla, že na nároky, které jí vznikly za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, deponuje na účtu majetkové podstaty zálohu. 10. Podle ust. § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odstavec 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odstavec 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odstavec 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odstavec 5). Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční správce uloží z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako zálohu na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva zřízený za účelem ukládání těchto záloh (odstavec 6). 11. Podle ust. § 3, písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen vyhláška ), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. 12. Podle ust. § 5 vyhlášky, nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce. 13. Podle ust. § 7 vyhlášky, výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4). 14. Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že insolvenční správkyni nelze přiznat odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční správkyně správně poukázala na to, že judikatura odvolacích soudů je ustálena v závěru, že insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a že tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, to je za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem (popřípadě i za následnou takovou činnost, typicky při pozdějším přezkumu pohledávek uskutečněném při dalším přezkumném jednání), soud rozhoduje dle § 5 vyhlášky, to je určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

s touto činností soud insolvenčnímu správci přizná v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 a 3 vyhlášky. 15. Insolvenční správkyně má proto za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, tedy od 24. 9. 2012 do 5. 4. 2013, kdy bylo rozhodnuto o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nárok na odměnu za činnosti, které v té době vykonala. Podle obsahu spisu se jedná o podání zpráv o činnosti ze dne 30. 11. 2012 a soupisu majetkové podstaty, do níž byly sepsány pohledávky z pracovněprávního vztahu. V tomto období insolvenční správkyně dále přezkoumala 10 přihlášek pohledávek a prostřednictvím svého zástupce se dne 6. 12. 2012 zúčastnila přezkumného jednání a schůze věřitelů; další zvláštní přezkumné jednání dne 11. 2. 2013 proběhlo bez účasti insolvenční správkyně. Odvolací soud považuje za odpovídající odměnu za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s přihlédnutím k činnostem, které v té době správkyně vykonala a jejich rozsahu, odměnu ve výši 2.250 Kč, k níž nutno připočíst 21% DPH ve výši 472,50 Kč, jelikož insolvenční správkyně je jejím plátcem. Vedle odměny ve výši 47.190 Kč včetně DPH, která byla určena insolvenční správkyni napadeným rozhodnutím za dobu trvání oddlužení splátkovým kalendářem, a která byla již insolvenční správkyni zálohově zaplacena, má insolvenční správkyně nárok ještě na odměnu ve výši 2.722,50 Kč včetně DPH. Tato část odměny bude insolvenční správkyni zaplacena z částek deponovaných na účtu majetkové podstaty. Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. v části, v níž bylo rozhodováno o odměně změnil podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že určil odměnu insolvenční správkyně ve výši 49.912,50 Kč včetně DPH. 16. Insolvenční správkyně žádala též za období od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení o přiznání náhrady hotových výdajů, které vyúčtovala v paušální náhradě 150 Kč za 1 měsíc a k tomu 21 % DPH. Vzhledem k tomu, že za toto období se nejedná o činnost insolvenčního správce při pravidelné realizaci splátkového kalendáře, nelze odměnu přiznat paušální částkou dle ust. § 7 odst. 4 vyhlášky, ale pouze v prokázané (důvodně vynaložené) výši. Jelikož insolvenční správkyně nevyčíslila a ani nedoložila žádné konkrétní hotové výdaje, které vynaložila v období od rozhodnutí o povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, nelze jí za toto období žádnou částku hotových výdajů přiznat a insolvenční správkyně má tedy nárok na hotové výdaje za dobu trvání splátkového kalendáře ve výši 9.438 Kč včetně DPH, tak, jak rozhodl soud prvního stupně. Z těchto důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. v části, v níž bylo rozhodnuto o hotových výdajích jako věcně správné podle § 219 o.s.ř., potvrdil. 17. Jako věcně správné potvrdil odvolací soud i usnesení soudu prvního stupně ve výroku IV., neboť dlužníku nevznikl žádný nedoplatek na odměně (část odměny, která byla přiznána insolvenční správkyni tímto rozhodnutím odvolacího soudu bude zaplacena z částek deponovaných na účtu majetkové podstaty). Dlužník řádně a včas splnil všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a soud prvního stupně rozhodl správně, pokud dlužníku přiznal osvobození zbytku dluhů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 23. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.