3 VSOL 1232/2017-P1-24
č. j. KSOL 16 INS 6575/2016 3 VSOL 1232/2017-P1-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: Rajmund anonymizovano , anonymizovano bytem Oplocany 156, 751 01 Oplocany

o přihlášce pohledávky věřitele č. 1: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano bytem Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany

o odvolání věřitele č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 12. 5. 2017, č.j. KSOL 16 INS 6575/2016-P1-3,

takto:

I. Návrh věřitele na přerušení odvolacího řízení se zamítá. II. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky P1 věřitele č. 1 Mgr. Petra Micky (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 1 v tomto insolvenčním řízení končí (výrok II.). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 14. 7. 2016 přihlásil věřitel č. 1 do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou pohledávku celkem ve výši 15.730 Kč, tato přihlášená nevykonatelná pohledávka byla na přezkumném jednání, jež se konalo dne 8. 9. 2016, co do pravosti dlužníkem popřena. Vyrozumění o popření pohledávky, včetně poučení ohledně postupu podle ustanovení § 198 insolvenčního zákona, bylo věřiteli č. 1 doručeno dne 14. 9. 2016. Dne 19. 9. 2016 byla soudu doručena žaloba uvedeného věřitele na určení popřené pohledávky, řízení o této žalobě bylo vedeno u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. 19 ICm 3371/2016. Usnesením Krajského soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 3. 3. 2017, č.j. 19 ICm 3371/2016-11 bylo rozhodnuto o zastavení uvedeného řízení pro nezaplacení soudního poplatku, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2017, sen. zn. 15 VSOL 109/2017- 16. Soud prvního stupně uzavřel, že vzhledem k tomu, že řízení o určení pravosti popřené pohledávky bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno, nedošlo ke zjištění pohledávky podle ustanovení § 201 odst. 1, písm. d) insolvenčního zákona, k popřené pohledávce se proto nepřihlíží, a právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. 3. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 Mgr. Petr anonymizovano odvolání. Namítá, že odvoláním napadené rozhodnutí přímo spočívá na usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 3. 3. 2017, č.j. 19 ICm 3371/2016-11, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 4. 2017, č.j. 19 ICm 3371/2016, 15 VSOL 109/2017-16 (KSOL 16 INS 6575/2016), přičemž odvolatel bude podávat v zákonné lhůtě ústavní stížnost, jíž bude navrhovat zrušení těchto podkladových usnesení, a rovněž navrhovat zrušení položky 13 bodu 1. přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb. (o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že zrušení podkladových usnesení Ústavním soudem České republiky by nemělo většího významu, pokud by byla jeho účast v insolvenční řízení ukončena na základě napadeného usnesení, je nucen podat proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12. 5. 2017, KSOL 16 INS 6575/2016- P1-3 odvolání. Současně odvolatel navrhl, aby řízení o odvolání bylo podle ustanovení § 109 odst. 1, písm. b) o.s.ř. přerušeno do doby, než bude rozhodnuto o jeho ústavní stížnosti. 4. S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení Čl. II., bodu 1. Přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Odvolací soud především zamítl návrh odvolatele na přerušení odvolacího řízení podle § 109 odst. 1, písm. b) o.s.ř., a to již z toho důvodu, že o odvolatelově ústavní stížnosti a návrhu na zrušení části zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo Ústavním soudem rozhodnuto-usnesením ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV ÚS 2070/17 byly ústavní stížnost a návrh na zrušení části zákona odmítnuty. 7. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 8. Z hlediska skutkového stavu soud prvního stupně správně zjistil, že věřitel č. 1 Mgr. Petr anonymizovano přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Rajmunda anonymizovano přihláškou pohledávky ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

14. 7. 2016 celkem dvě pohledávky, každou ve výši 7.865 Kč, tyto pohledávky přihlásil jako pohledávky nevykonatelné. Není rovněž sporu o tom, že uvedené pohledávky byly přezkoumány u přezkumného jednání, jež se konalo dne 8. 9. 2016, a popřeny byly dlužníkem co do pravosti. Insolvenční správce podáním ze dne 8. 9. 2016, doručeným podle obsahu spisu věřiteli Mgr. Petru Mickovi dne 14. 9. 2016, uvědomil věřitele o tom, že jím přihlášené nevykonatelné pohledávky č. 1 a č. 2, každá ve výši 7.865 Kč, byly dlužníkem popřeny co do pravosti, v podání také uvedl i důvod popření a poučil věřitele podle ustanovení § 197 odst. 2 a § 198 IZ o tom, že ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, jež se konalo dne 8. 9. 2016, může popřený nárok uplatnit žalobou na určení u Krajského soudu v Ostravě s tím, že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění a s tím, že žaloba se podává proti dlužníkovi. Podání insolvenčního správce obsahuje i poučení o tom, že nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Žaloba byla podána věřitelem č. 1 Mgr. Petrem Mickou u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ve lhůtě, řízení o této žalobě však bylo zastaveno usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 3. 3. 2017, č.j. 19 ICm 3371/2016-11 pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodnutí nabylo právní moci. 9. K tomu odvolací soud dodává, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Rajmunda anonymizovano bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Usnesením ze dne 12. 7. 2016, č.j. KSOL 16 INS 6575/2016-A-10 Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Marka Konečného, a usnesením ze dne 1. 11. 2016, č.j. KSOL 16 INS 6575/2016-B-10 pak schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. 10. Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. 11. Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. 12. Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, ve znění účinném do 30. 6. 2017, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 13. Podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ, ve znění účinném do 30. 6. 2017, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. 14. Je třeba uvést, že podmínky, kdy se k přihláškám pohledávek nepřihlíží-a následně soud odmítá přihlášku pohledávky a ukončuje účast věřitele v řízení podle § 185 IZ-stanoví insolvenční zákon v § 173, § 178, § 188 a § 198. V přezkoumávané věci pak nastala obdobná situace jako v případě předvídaném § 198 IZ, kdy sice žaloba věřitele č. 1 podle § 198 IZ došla insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě, o této žalobě však soud meritorně nerozhodl, neboť řízení o ní bylo zastaveno podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro nezaplacení soudního poplatku za podanou žalobu. Soud prvního stupně proto nepochybil, jestliže přihlášku pohledávky uvedeného věřitele postupem podle ustanovení § 185 IZ odmítl, a správně rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. 15. Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž byl zamítnut návrh odvolatele na přerušení odvolacího řízení, není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.