3 VSOL 123/2015-A-19
KSBR 27 INS 28649/2014 3 VSOL 123/2015-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlu anonymizovano Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Štěpánov nad Svratkou č.p. 156, PSČ: 592 63, zapsán pod obchodní firmou Jaroslav Šťavíček -INTERRA, se sídlem Brno, Svážná 488/29, PSČ: 634 00, ident anonymizovano číslo: 47379022, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Z anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Merhautova 117/119, PSČ: 623 00, b) Adolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Tišnov, Jamborova 923, PSČ: 666 03, c) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Lomená 557/17, PSČ: 617 00 a d) Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Renneská 393/12, PSČ: 639 00, a o insolvenčním návrhu dlu anonymizovano Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Štěpánov nad Svratkou č.p. 156, PSČ: 592 63, zapsaného pod obchodní firmou Jaroslav Šťavíček-INTERRA, se sídlem Brno, Svážná 488/29, PSČ: 634 00, ident anonymizovano číslo: 47379022, o odvolání věřitele a) Z anonymizovano anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.11.2014, č.j. KSBR 27 INS 28649/2014-A-7,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh věřitele Z anonymizovano anonymizovano .

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 22.10.2014, se věřitel Zdeněk Lin anonymizovano domáhá zjištění úpadku dlu anonymizovano . V návrhu věřitel uvedl, že má za dlužníkem pohledávku plynoucí z pracovního poměru na základě pracovní smlouvy ze dne 6.10.2009, s tím, že celková výše pohledávek věřitele za dlužníkem činí 317.809 Kč. Soud prvního stupně poté, co citoval ustanovení § 103 odst. 1 a odst. 2, ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2, ustanovení § 105 a ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uzavřel, že insolvenční návrh věřitele je neurčitý, a neobsahuje veškeré náležitosti, neboť věřitel neoznačil dalšího věřitele dlu anonymizovano s označením pohledávky tohoto věřitele. Mnohost věřitelů je přitom základní podmínkou úpadku, popřípadě hrozícího úpadku dlu anonymizovano . Soud prvního stupně proto podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení navrhující věřitel Zdeněk Lin anonymizovano podal odvolání. Odvolatel namítá, že vzhledem k dalšímu insolvenčnímu návrhu věřitelů Adolfa anonymizovano , Petra anonymizovano a Stanislava anonymizovano má za to, že podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu nejsou splněny, neboť z insolvenčního návrhu těchto věřitelů je patrné, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více pohledávek (míněno závazků) po dobu třiceti dnů po splatnosti, a tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, anonymizovano se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení anonymizovano se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon anonymizovano .

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dne 22.10.2014 podal věřitel Zdeněk Lin anonymizovano u insolvenčního soudu insolvenční návrh, jímž se domáhá zjištění úpadku dlu anonymizovano Jaroslava anonymizovano . Ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedl, že dlužník je fyzickou osobou-po anonymizovano , zapsaným v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, v anonymizovano 11891. Dále uvedl, že u tohoto dlu anonymizovano byl zaměstnán v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, uzavřené dne 6.10.2009, jíž byla sjednána mzda. Průměrný (popřípadě pravděpodobný) čistý měsíční výdělek činil 19.812 Kč. Ke dni podání insolvenčního návrhu mu byla vyplacena jen část mzdy za měsíc říjen 2013 a nebyla mu vyplacena mzda za měsíce listopad a prosinec 2013 a za období od ledna do září 2014, s tím, že mzdy byly splatné pozadu vždy 20. den v měsíci. Protože při jednání s dlužníkem zjistil, že ten, jako zaměstnavatel, nebude schopen dostát svým závazkům ani v budoucnu, neboť firma se ocitla ve finančních potížích, ukončil dne 30.9.2014 pracovní poměr formo anonymizovano zrušení pracovního poměru. Celková výše jeho pohledávky činí 317.809 Kč. Na základě těchto skutečností se proto věřitel domnívá, že dlužník je v úpadku, protože má více peněžitých závazků déle jak 30 dnů po splatnosti a závazky neplní déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti. K osvědčení svých tvrzení označil navrhující věřitel anonymizovano listinami-výpisem z obchodního rejstříku, pracovní smlouvou anonymizovano zrušením pracovního poměru, tz anonymizovano čerpání mzdových prostředků zaměstnance za rok 2013 a rok 2014 a výplatními anonymizovano . Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Dne 1.12.2014 došel insolvenčnímu soudu insolvenční návrh věřitelů Adolfa anonymizovano , Petra anonymizovano a Stanislava anonymizovano , kteří se domáhají zjištění úpadku dlu anonymizovano Jaroslava anonymizovano . Ve vylíčení rozhodujících skutečností věřitelé podrobně popsali své pohledávky s tím, že se jedná o pohledávky z pracovněprávního poměru, když navrhovatelé byli u dlu anonymizovano zaměstnáni na základě pracovní smlouvy-Adolf Vala na základě pracovní smlouvy od 1.9.1995, Petr Robíšek na základě pracovní smlouvy ze dne 2.7.2004 a Stanislav Žáček na základě pracovní smlouvy ze dne 3.4.2006. Navrhující věřitelé provedli výpočet jednotlivých mzdových nároků ke dni podání návrhu tak, že navrhující věřitel Adolf Vala má vůči dlužníkovi pohledávku celkem ve výši 285.949 Kč (nedoplatek mzdy za měsíce březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen 2014), navrhující věřitel Petr Robíšek pohledávku celkem ve výši 119.171 Kč (nedoplatek mzdy za měsíce prosinec 2013 a za období od ledna do října 2014), a navrhující věřitel Stanislav Žáček pohledávku celkem ve výši 85.362 Kč (nedoplatek mzdy za měsíce březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen 2014). Ve vylíčení rozhodujících skutečností navrhovatelé dále uvedli, že dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, neboť dlužník svoje závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužník v po anonymizovano činnosti nepokračuje, a tedy není schopen dostát svým závazkům.

V průběhu odvolacího řízení, dne 25.3.2015, pak došel insolvenčnímu soudu i insolvenční návrh dlu anonymizovano . Ve vylíčení rozhodujících skutečností v insolvenčním návrhu ze dne 10.3.2015 dlužník uvedl, že na základě výsledků inventarizace majetku společnosti, sestaveného seznamu aktiv a pasiv společnosti a dalších podkladů, zejména s přihlédnutím k anonymizovano nedoplatku, vydaného Městskou správou sociálního zabezpečení Brno dne 27.10.2014 (pod blíže označeným číslem jednacím), byl zjištěn takový stav majetku, který nasvědčuje tomu, že dlužník, jako po anonymizovano , je podle ustanovení § 3 insolvenčního zákona v úpadku, protože má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší tří měsíců po splatnosti a je předlužen. K insolvenčnímu návrhu dlužník připojil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Podle odstavce 2 uvedeného zákonného ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlu anonymizovano nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny anonymizovano , kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Ze shora citovaného ustanovení § 3 odst. 1 IZ vyplývá, že stav úpadku pro platební neschopnost je definován třemi znaky, a to mnohostí věřitelů (nejméně dvou), existencí závazků, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti, a objektivní neschopností dlu anonymizovano své závazky splácet. Čtyři vyvratitelné domněnky dlužníkovy platební neschopnosti jsou konstruovány v ustanovení § 3 odst. 2 IZ.

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 27.1.2010, sen.zn. 29 NSČR 1/2008 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010) formuloval o odůvodnil závěr, podle kterého v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlu anonymizovano , rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (srov. § 3 odst. 1 IZ). V otázce (ne)schopnosti dlu anonymizovano plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) může být přitom konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některých ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ).

V usnesení ze dne 21.12.2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011 (jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu), pak Nejvyšší soud dále uzavřel, že také věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlu anonymizovano , nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlu anonymizovano , nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Tamtéž také Nejvyšší soud vyložil, že takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé dlu anonymizovano , avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, resp., že neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.

Po posouzení údajů, uvedených v insolvenčním návrhu věřitele a) Z anonymizovano anonymizovano , se zřetelem na shora uvedený výklad odvolací soud uzavírá, že z hle anonymizovano doložení aktivní legitimace tohoto navrhovatele k podání insolvenčního návrhu je insolvenční návrh bezvadný, neboť navrhovatel v něm dostatečně srozumitelným způsobem tvrdí a dokládá, že má za dlužníkem splatnou pohledávku, kterou dlužník neplní nejméně po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že tento navrhující věřitel však ve svém návrhu neuvedl skutečnosti, jež jsou způsobilé rovněž osvědčit, že dlužník se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 IZ), neboť konkrétně netvrdí další věřitele s přesně označenými pohle anonymizovano , včetně uvedení údaje o splatnosti těchto pohledávek. Insolvenční návrh věřitele Z anonymizovano anonymizovano ze dne 22.10.2014 došlý soudu téhož dne, tedy požadavkům, formulovaným v ustanovení § 103 odst. 2 IZ co do konkretizace dalších věřitelů a jejich pohledávek, včetně uvedení splatnosti těchto pohledávek, nedostál. Takový návrh je neprojednatelný, a soud prvního stupně proto nepochybil, pokud insolvenční návrh věřitele Z anonymizovano anonymizovano podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Ná anonymizovano odvolatele, koncentrující se do tvrzení, že v mezidobí došlý další insolvenční návrh věřitelů Adolfa anonymizovano , Petra anonymizovano a Stanislava anonymizovano má již veškeré náležitosti, a tedy že podmínky pro odmítnutí jeho insolvenčního návrhu již dány nejsou, neobstojí.

Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 28.3.2012, sen. zn. 29 NSČR 20/2012 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 98/2012) vysvětlil, že další insolvenční návrh se-v intencích ustanovení § 107 odst. 1, věty první, IZ-považuje za přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu. Nelze s ním zacházet jako se samostatným insolvenčním návrhem; jde o podání, které nemá (nevyvolává) účinky zahájení insolvenčního řízení, což, mimo jiné, znamená, že dnem, kdy došel insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, další insolvenční návrh , který se podle § 107 odst. 1, věty první, IZ považuje za přistoupení k řízení (o původním insolvenčním návrhu), nedošlo k zahájení nového samostatného insolvenčního řízení, dále, že pro takového dalšího navrhovatele platí stav řízení, do něhož tímto způsobem přistoupil (srov. ustanovení § 107 odst. 2 IZ), a že při posuzování právních vztahů mezi účastníky insolvenčního řízení nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se další insolvenční navrhovatel (samostatně, svým insolvenčním návrhem) vůbec něčeho domáhal. V tomtéž rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž uzavřel, že jestliže další insolvenční návrh, který se považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1, věty první, IZ) za přistoupení k řízení, a který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu, obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a pro jejichž nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou tím vady původního návrhu spojeny.

O takový případ se však v posuzované věci nejedná, neboť další insolvenční návrh věřitelů Adolfa anonymizovano , Petra anonymizovano a Stanislava anonymizovano došel soudu dne 1.12.2014, to je až poté, co insolvenční návrh věřitele Z anonymizovano anonymizovano insolvenční soud odmítl pro vady (§ 142, písm. a/ IZ).

Se zřetelem na závěry, obsažené v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sen. zn.1 VSPH 5/2008 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 11/2009), podle nichž vady insolvenčního návrhu může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, přičemž k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží, je tedy skutečnost, že další insolvenční návrh věřitelů Adolfa anonymizovano , Petra anonymizovano a Stanislava anonymizovano , který se v intencích ustanovení § 107 odst. 1, věty první, IZ, považuje za přistoupení k řízení , obsahuje náležitosti, chybějící v původním insolvenčním návrhu, bez významu, neboť došel-li až po rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, nemohou tím být vady původního insolvenčního návrhu zhojeny.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Je třeba uvést, že soud prvního stupně opomněl rozhodnout o náhradě nákladů řízení (§ 151 odst. 1 o.s.ř.). Odvolací soud z důvodu procesní ekonomie nicméně nevracel věc soudu prvního stupně k vydání doplňujícího usnesení (§ 166 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.), když podle obsahu spisu je zřejmé, že dlužníkovi, jenž by měl-s ohledem na to, že insolvenční návrh věřitele Z anonymizovano anonymizovano byl odmítnut-právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (§ 146 odst. 3 o.s.ř.), žádné náklady v řízení před soudem prvního stupně nevznikly.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Věřitel Zdeněk Lin anonymizovano nebyl se svým odvoláním procesně úspěšný, ostatním účastníkům však podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly, proto odvolací soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní o anonymizovano posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručen anonymizovano zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhujícím věřitelům se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 22. května 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu