3 VSOL 1229/2017-B-63
č. j. KSBR 30 INS 19398/2012 3 VSOL 1229/2017-B-63

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí v JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužníka: HELVELLA, s. r. o., IČO 27728765 sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko

za účasti: Krajské státní zastupitelství v Brně sídlem Mozartova 18/3, 602 00 Brno

o odvolání insolvenčního správce z funkce

o odvolání Mgr. Michala Grubera, IČO 66246466, sídlem Divadelní 616/4, 602 00 Brno, jako odvolaného insolvenčního správce dlužníka HELVELLA, s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 19398/2012-B-54

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně odvolal Mgr. Michala Grubera z funkce insolvenčního správce (výrok I.) a novým insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petra Koubu, IČO: 72750294, se sídlem Pivovarská 2537/40, 466 01 Jablonec nad Nisou, provozovna Lidická 1857/4, 602 00 Brno (výrok II.). Odvolanému insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi dále uložil povinnosti dle ustanovení § 31 odst. 6 a § 38 odst. 5 insolvenčního zákona (výroky III. a IV.). 2. Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 14. 11. 2012, č. j. KSBR 30 INS 19398/2012-A-14 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a do funkce jeho insolvenčního správce byl ustanoven Mgr. Michal Gruber. Ze seznamu insolvenčních správců vyplynulo, že Mgr. Michalu Gruberovi bylo ke dni 11. 9. 2017 Ministerstvem spravedlnosti České republiky zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Vzhledem k tomu jsou splněny podmínky pro jeho odvolání z funkce insolvenčního správce (na slyšení soud netrval s cílem předejít případným průtahům). Současně soud ustanovil novým insolvenčním správcem

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 30 INS 19398/2012

Ing. Petra Koubu, a to v souladu s požadavky dle ustanovení § 25 odst. 2 insolvenčního zákona. Rozhodnutí ve výrocích II. a IV. soud odůvodnil odkazem na ustanovení § 31 odst. 6 a § 29 odst. 4 insolvenčního zákona. 3. Proti výrokům I. a II. usnesení soudu prvního stupně podal Mgr. Michal Gruber odvolání, které doplnil podáním ze dne 24.1.2018. Podle přesvědčení odvolatele je rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, kterým mu bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, potvrzené rozhodnutím ministra spravedlnosti o odvolatelem podaném rozkladu, nicotné, neboť bylo vydáno na základě neexistující úpravy. Z toho důvodu proti němu podal u příslušného soudu žalobu s návrhem na vyslovení jeho nicotnosti. V odvolání obsáhle vysvětlil důvody tvrzené nicotnosti rozhodnutí správního orgánu a s odkazem na ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř. poukázal na to, že o nicotnosti uvedeného rozhodnutí si soud v tomto řízení může učinit vlastní úsudek, když rozhodnutím správního orgánu není vázán. Odvolatel sdělil, že v řízení probíhajícím o jeho žalobě u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5A165/2017 soud dovodil splnění podmínek pro přednostní projednání jeho věci (jak plyne z přípisu soudu ze dne 24.10.2017), a přípisem ze dne 23.1.2018 byl soudem vyzván ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání (přičemž oba účastníci s takovým postupem souhlasí). Odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadené části, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 6. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že podáním ze dne 26. 9. 2017, doručeným téhož dne, sdělil Mgr. Michal Gruber soudu, že rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 3. 2017, č. j. MSP-14/2015-LO-SRIS/18, potvrzeném na základě jeho rozkladu rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP-28/2017-ORA-ROZ/53, mu bylo zrušeno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce dle ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) zákona o insolvenčních správcích. Vzhledem k tomu, že je přesvědčen o nezákonnosti rozhodnutí, hodlá se proti němu bránit podáním žaloby dle soudního řádu správního s návrhem na přiznání odkladného účinku žalobě. Žádá proto soud, aby s rozhodnutím o jeho případném odvolání z funkce insolvenčního správce posečkal minimálně do doby, než bude soudem rozhodnuto o jeho návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě. Dalším podáním ze dne 3. 10. 2017, doručeným téhož dne, sdělil Mgr. Michal Gruber soudu, že dne 29. 9. 2017 podal správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 3. 2017, č. j. MSP-14/2015-LO-SRIS/18 a proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP-28/2017-ORA-ROZ/53 spolu s žádostí o přednostní projednání věci, žádostí o odklad účinnosti napadeného rozhodnutí a návrhem na vydání předběžného opatření, kterým bude žalovanému-Ministerstvu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-KSBR 30 INS 19398/2012

spravedlnosti České republiky-uložena povinnost do seznamu zapsat údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce u žalobce. 7. Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2017, č. j. 5 A 165/2017-58-60, vydaného ve věci žalobce Mgr. Michala Grubera proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti České republiky v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP- 28/2017-ORA-ROZ/53, o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě a o návrhu na vydání předběžného opatření, které nabylo právní moci dne 24.10.2017, vyplývá, že soud žalobě odkladný účinek nepřiznal (výrok I.), a zamítl návrh žalobce na vydání předběžného opatření, jímž by byla žalovanému uložena povinnost ze seznamu insolvenčních správců u zápisu údajů žalobce vymazat údaj Den zániku: 11. 9. 2017 a Důvod zániku: § 13/2b (výrok II.). Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 11. 1. 2018 dosud nebylo ve věci správní žaloby žalobce Mgr. Michala Grubera rozhodnuto. 8. Z údajů v seznamu insolvenčních správců, zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky ke dni rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že odvolateli dne 11.9.2017 zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce z důvodu § 13 odst. 2, písm. b) . 9. Podle ustanovení § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích ve znění účinném do 30.6.2017, ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, kterému byla insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností. 10. Podle ustanovení § 31 odst. 4 IZ, insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích, insolvenční soud odvolá z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích. 11. V přezkoumávané věci je podstatné, že rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 3. 2017, č. j. MSP-14/2015-LO-SRIS/18, potvrzeném rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 7. 9. 2017, č. j. MSP-28/2017-ORA-ROZ/53, bylo insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi zrušeno ke dni 11.9.2017 povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Ani odvolací soud nemá pochybnosti o tom, že tato skutečnost je důvodem pro odvolání Mgr. Michala Grubera z funkce insolvenčního správce v tomto řízení (§ 31 odst. 4, věta první IZ), a soud prvního stupně proto postupoval správně, když bez dalšího rozhodl o jeho odvolání a současně ustanovil insolvenčním správcem osobu, určenou postupem podle ustanovení § 25 IZ. 12. Námitkou odvolatele o nicotnosti rozhodnutí vydaného příslušným správním orgánem, kterým bylo zrušeno jeho povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, se v tomto řízení zabývat nelze, stejně jako nelze souhlasit s jeho argumentací, že (odvolatelem tvrzenou) nicotnost rozhodnutí může podle ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř. soud v tomto řízení posuzovat jako předběžnou otázku. Insolvenční soud se v řízení o odvolání insolvenčního správce zabývá pouze tím, zda povolení vykonávat činnost insolvenčního správce bylo příslušným správním

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -4-KSBR 30 INS 19398/2012

orgánem zrušeno; posuzovat rozhodnutí správního orgánu z hlediska jeho (ne)správnosti, v důsledku které má být nicotné (jak odvolatel namítá), soudu nepřísluší. 13. Jak vyplývá ze zjištění odvolacího soudu, návrhu Mgr. Michala Grubera na přiznání odkladného účinku jeho žalobě, kterou napadl rozhodnutí správního orgánu, nebylo vyhověno (a nebylo vyhověno ani jeho návrhu na nařízení předběžného opatření). Důvod, pro který žádal insolvenční soud o posečkání s rozhodnutím o jeho odvolání z funkce, tedy není dán, a vyčkávat výsledku řízení o správní žalobě by bylo v rozporu s principem rychlosti insolvenčního řízení (§ 5, písm. a/ IZ). 14. Pro úplnost odvolací soud dodává, že zákon nestanoví, aby v řízení podle ustanovení § 31 odst. 4 IZ bylo rozhodnuto po slyšení insolvenčního správce. 15. Odvolací soud ze všech shora uvedených důvodů usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolanému insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Gruberovi a nově ustanovenému insolvenčnímu správci Ing. Petru Koubovi, zástupci věřitelů dlužníka a státnímu zastupitelství, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.