3 VSOL 1222/2016-P3-13
KSOL 16 INS 23731/2014 3 VSOL 1222/2016-P3-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem v Mohelnici, Nádraží 339/5, PSČ 789 85, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 (číslo přihlášky P3), Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby: 27221971, o odvolání věřitele č. 3 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9.3.2016, č.j. KSOL 16 INS 23731/2014-P3- 3, ve znění opravného usnesení ze dne 24.5.2016, č.j. KSOL 16 INS 23731/2014- P3-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 3 (číslo přihlášky P3) se o d m í t á co do výše 54.794 Kč a v tomto rozsahu odmítnutí přihlášky pohledávky končí právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku č. P3 věřitele č. 3 co do výše 54.694 Kč a deklaroval, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele č. 3 v insolvenčním řízení končí co do rozsahu odmítnutí. V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 80.701 Kč. Na přezkumném jednání dne 10.2.2015 byla přihlášená nevykonatelná pohledávka věřitele č. 3 částečně popřena, a to ve výši 54.694 Kč. Insolvenční správce v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 isir.justi ce.cz insolvenčního zákona vyrozuměl přihlášeného věřitele o tom, že jeho pohledávka byla u přezkumného jednání dne 10.2.2015 částečně popřena, vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 11.2.2015, lhůta pro podání incidenční žaloby uplynula dne 13.3.2015 a věřitel incidenční žalobu ve stanovené lhůtě nepodal. Soud postupoval podle ustanovení § 198 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a uzavřel, že vzhledem k tomu, že žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě u soudu podána, k popřené pohledávce ve výši 54.694 Kč se nepřihlíží a právní mocí usnesení účast věřitele č. 3 co do odmítnuté části pohledávky končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž namítal, že usnesení soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Poukázal na to, že přihlásil do insolvenčního řízení dvě pohledávky v celkové výši 80.701 Kč; z toho první dílčí pohledávka ve výši 27.007 Kč a druhá dílčí pohledávka ve výši 53.694 Kč. Při přezkumném jednání byla první dílčí pohledávka v rozsahu 1.100 Kč popřena a v rozsahu 26.007 Kč byla uznána. V přezkumném listě je však uvedena chybně zjištěná částka, neboť správně měla být uvedena zjištěná částka 25.907 Kč, a druhá dílčí pohledávka byla popřena v celém rozsahu 53.694 Kč. Dle věřitele při přezkumném jednání bylo popřeno 54.794 Kč a uznáno 25.907 Kč. Má za to, že při zpracování přezkumných listů došlo k písařskému pochybení. Navrhuje, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky se odmítá co do výše 54.794 Kč a že právní mocí rozhodnutí jeho účast končí v insolvenčním řízení co do rozsahu odmítnutí, tedy co do rozsahu 54.794 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je důvodné.

V přezkoumávané věci přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníka Michala anonymizovano dvě pohledávky, pohledávka č. 1 byla přihlášena v celkové výši 27.007 Kč sestávající z jistiny 21.015 Kč a příslušenství 5.992 Kč, sestávajícího ze směnečného úroku ve výši 4.892 Kč a nákladů rozhodčího řízení ve výši 1.100 Kč. Druhá pohledávka byla přihlášena v celkové výši 53.694 Kč sestávající z jistiny 43.556 Kč a směnečného úroku 10.138 Kč. Dne 10.2.2015 se konalo přezkumné jednání, kterého se věřitel nezúčastnil. U tohoto jednání byla přezkoumána pohledávka věřitele č. 3 tak, že u pohledávky č. 1 z celkové výše 27.007 Kč bylo uznáno 26.007 Kč a popřeno bylo 1.100 Kč představující náklady rozhodčího řízení a pohledávka č. 2 v celkové výši 53.694 Kč byla popřena co do pravosti v celé své výši, takže dílčí pohledávka č. 2 zjištěna nebyla. Z přezkumného listu vyplývá, že věřitel č. 3 celkem přihlásil 80.701 Kč, přičemž bylo zjištěno 26.007 Kč. Vzhledem k tomu, že věřitel č. 3 se přezkumného jednání nezúčastnil, byl přípisem insolvenčního správce z 10.2.2015 vyrozuměn o popření přihlášené pohledávky č. 3 tak, že v tomto vyrozumění je uvedeno, že pohledávka č. 1 byla popřena co do pravosti ohledně částky 1.100 Kč a zjištěna co do částky 26.007 Kč a pohledávka č. 2 byla popřena v celém rozsahu ohledně částky 53.694 Kč, takže z celkové výše přihlášených pohledávek 80.701 Kč bylo zjištěno 26.007 Kč. Věřitel byl vyrozuměn o důvodu popření a byl poučen o tom, že má možnost uplatnit popřené pohledávky žalobou na určení proti insolvenčnímu správci ve stanovené lhůtě s poučením, že pokud nebude žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu doručena, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše či pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jeho popření.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolatel nijak nezpochybňuje, že ve stanovené lhůtě nepodal u soudu žalobu na určení pravosti své popřené pohledávky tak, jak byl poučen insolvenčním správcem ve vyrozumění o popření přihlášené pohledávky. Ve smyslu ustanovení § 198 odst. 1 IZ pak nastává následek, že k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, o čemž byl také věřitel vyrozuměn ve vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho přihlášené pohledávky. Odvolací soud však souhlasí s odvolatelem,

že soud prvního stupně nesprávně rozhodl o výši částky, ke které se nadále v insolvenčním řízení nepřihlíží. Z přezkumného listu vyplývá, že dílčí pohledávka č. 2 byla popřena co do pravosti v plném rozsahu, tedy co do částky 53.694 Kč, a dílčí pohledávka č. 1 byla popřena pouze, pokud jde o náklady rozhodčího řízení ve výši 1.100 Kč; ve zbývající části byla dílčí pohledávka č. 1 zjištěna-zjištěna tedy byla co do částky 25.907 Kč a popřena co do nákladů rozhodčího řízení ve výši 1.100 Kč (27.007 Kč-1.100 Kč představuje částku 25.907 Kč). Pokud je v přezkumném listě, a potažmo též ve vyrozumění insolvenčního správce uvedeno, že dílčí pohledávka č. 1 byla uznána (zjištěna) ve výši 26.007 Kč, jedná se evidentně o početní chybu. Součet částek 53.694 Kč (popřena co do pravosti dílčí pohledávka č. 2) a 1.100 Kč (představující popřenou část dílčí pohledávky č. 1) dává dohromady 54.794 Kč. Ohledně těchto pohledávek žaloba na určení pravosti podána ve stanovené lhůtě nebyla, takže ze zákona nastal následek, že k popřené pohledávce ohledně částky 54.794 Kč se nepřihlíží. Odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky P3 věřitele č. 3 co do výše 54.794 Kč s tím, že v tomto rozsahu končí účast věřitele č. 3 v insolvenčním řízení, který je nadále účastníkem insolvenčního řízení ohledně částky 25.907 Kč, která na přezkumném jednání byla zjištěna a ohledně níž by měl být v insolvenčním řízení uspokojován.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu