3 VSOL 122/2012-A-11
KSOS 36 INS 23271/2011 3 VSOL 122/2012-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka DK Impex CZ s.r.o., se sídlem Vsetín, Svornosti 1664, PSČ 755 01, IČ: 26821036, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.1.2012, č.j. KSOS 36 INS 23271/2011-A-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítl insolvenční návrh dlužníka. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dlužník ke svému návrhu, jímž se domáhá rozhodnutí o úpadku, nepřipojil seznam majetku a řádný seznam zaměstnanců, a tyto seznamy nepředložil ani k výzvě soudu v usnesení ze dne 21.12.2011, č.j. KSOS 36 INS 23271/2011-A-3. Podle soudu prvního stupně údaje, které mají obsahovat soudem požadované seznamy majetku a zaměstnanců, přitom nemůže čerpat ze seznamů, které dlužník připojil ke svým předcházejícím návrhům (v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 376/2009, které bylo pravomocně skončeno dne 17.7.2009 a pod sp. zn. KSOS 39 INS 4777/2009, které bylo pravomocně skončeno dne 29.1.2010) na něž dlužník ve svém návrhu odkazuje.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že jak v odstavci II. insolvenčního návrhu, tak i v příloze č. 2 tohoto insolvenčního návrhu Seznam závazků jsou přehledně a jednoznačně uvedeni věřitelé dlužníka tak, jak vyžaduje ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona. Tato příloha je podepsána dlužníkem, jehož podpis byl úředně ověřen, a obsahuje také označení závazků řešených dosud mimosoudně, soudně a exekučně. Z této přílohy-podle názoru odvolatele-jednoznačně vyplývá jak úpadek dlužníka, tak i jeho předlužení. Pokud se týká majetku a pohledávek dlužníka, tyto byly specifikovány podrobně v odstavci III. insolvenčního návrhu, a podle odvolatele muselo být soudu zřejmé, zejména podle poměrů závazků dlužníka k jeho majetku a pohledávkám, že v daném případě jde o předlužení a úpadek dlužníka. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 13.12.2011, se dlužník domáhá rozhodnutí o svém úpadku a prohlášení konkursu. Ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedl, že je podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku s předmětem podnikání maloobchod, velkoobchod, montáže většinou výplní stavebních otvorů. V bodě II. návrhu dále uvedl, že především vlivem značného poklesu zakázek oproti předcházejícímu období se společnost dostala v roce 2008 do platební neschopnosti, která přetrvává. Dlužník má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen svoje závazky plnit. Podle dalších údajů uvedených v návrhu-v bodě II.-mnohost věřitelů dlužníka je zřejmá jednak z přihlášek věřitelů uvedených v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSOS 33 INS 376/2009 a sp. zn. KSOS 39 INS 4777/2009, jednak z přílohy tohoto insolvenčního návrhu. Dlužník dále označuje věřitele, vůči kterým neplní po dobu delší než 30 dnů svoje závazky (celkem patnáct věřitelů). V bodě III. návrhu uvedl dlužník údaj o tom, že mimo movitých věcí označených v soupisu movitých věcí povinného na základě exekuce vedené proti dlužníkovi soudním exekutorem Mgr. Davidem Chaloupkou pod č.j. 122 Ex 301/08 , nemá žádný majetek, dále, že nemá žádné, ani mimosoudně vymáhané, pohledávky, že na účtech dlužníka se nenachází žádné finanční prostředky (oba účty dlužníka vedené jak u ČSOB, a.s., tak u UniCredit Bank Czech republic, a.s. vykazují debetní zůstatky), a že nemá v hotovosti žádné finanční prostředky. Bod IV. pak obsahuje údaj o tom, že dlužník nemá žádné zaměstnance. K návrhu připojil dlužník seznam závazků, obsahující vždy označení věřitele, údaj o tom, zda se jedná o závazky dlužníka vykonatelné, závazky ohledně nichž probíhá soudní řízení a závazky po splatnosti, a dále údaj o výši dlužné částky. Tento seznam je opatřen

údajem o tom, že je správný a úplný a podpisem jednatelky dlužníka. Krajský v Ostravě usnesením ze dne 21.12.2011, č.j. KSOS 36 INS 23271/2011-A-3 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že soudu předloží seznam majetku, ve kterém označí jednotlivě všechen svůj majetek včetně pohledávek, u pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši s tím, že se výslovně vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, u kterých probíhá soudní nebo jiné řízení nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, tato řízení (rozhodnutí) označí, předložený seznam majetku podepíše a k podpisu připojí prohlášení, že seznam je úplný a správný a dále soudu předloží seznam svých zaměstnanců, přičemž nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně, a předložený seznam zaměstnanců podepíše a k podpisu připojí prohlášení, že seznam je úplný a správný, a to i pokud dlužník nemá žádné zaměstnance. Současně byl dlužník poučen podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ o tom, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. Na výzvu insolvenčního soudu dlužník nereagoval.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odstavec 1). V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odstavec 2). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odstavec 4).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávané věci insolvenční návrh dlužníka sice obsahuje, kromě obecných náležitostí podání, řádné označení insolvenčního navrhovatele-to je dlužníka, a vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek tohoto dlužníka, nicméně z hlediska zákonem předepsaných příloh byl k tomuto návrhu připojen pouze seznam závazků dlužníka s uvedením jeho věřitelů, mající všechny náležitosti, vyžadované zákonem (§ 104 odst. 3, odst. 4). Povinnost připojit k tomuto insolvenčnímu návrhu i další předepsané přílohy (§ 103 odst. 3 IZ), a to seznam svého majetku a seznam svých zaměstnanců (§ 104 odst. 1, písm. a/ a písm. c/ IZ) však dlužník nesplnil. Soud prvního stupně proto správně vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu v tomto směru, a to ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení, spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy.

Za situace, kdy dlužník na výzvu k doplnění insolvenčního návrhu nereagoval, soud prvního stupně, byť dlužník ve svém insolvenčním návrhu dostatečně a podrobně vylíčil okolnosti osvědčující jeho úpadek, správně, v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ, dlužníkův insolvenční návrh odmítl.

Ve vztahu k námitkám odvolatele je třeba uvést, že údaje o majetkové situaci dlužníka uvedené v bodě III. insolvenčního návrhu nelze považovat za řádný seznam majetku. Dlužník zde uvedl pouze obecné údaje, bez náležité identifikace majetku tak, jak vyžaduje ustanovení § 104 odst. 2, věta první, IZ, které stanoví povinnost dlužníka svůj majetek označit jednotlivě. Odkaz na soupis movitých věcí, provedených soudním exekutorem, přitom tomuto zákonnému požadavku nemůže dostát. Tento soupis by bylo možno považovat toliko za listinný důkaz, který dokládá úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, a tedy za přílohu návrhu podle ustanovení § 104 odst. 1, písm. d) IZ. Aby bylo možno jej považovat za řádný seznam majetku podle ustanovení § 104 odst. 1, písm. b) IZ, musel by-kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 IZ-obsahovat podepsané prohlášení dlužníka, že jde o seznam správný a úplný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sp. zn. KSPH 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 26/2011). Z téhož důvodu nelze považovat za řádný ani seznam zaměstnanců (§ 104 odst. 1, písm. c/ IZ), ani prohlášení dlužníka v bodě IV. insolvenčního návrhu o tom, že nemá žádné zaměstnance, neboť toto prohlášení rovněž neobsahuje údaj, že jde o seznam správný a úplný.

Z uvedených důvodů odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužníkovi běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 25. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu