3 VSOL 122/2011-A-36
KSOS 22 INS 9585/2010 3 VSOL 122/2011-A-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , bytem Tovačov I.-Město, Kpt. Jaroše 583, PSČ 751 01, IČ: 60787961, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužníka ze dne 30.1.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 22 INS 9585/2010-A-16 ze dne 11.1.2011

takto:

Řízení o odvolání dlužníka ze dne 30.1.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 22 INS 9585/2010-A-16 ze dne 11.1.2011 se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o zjištění úpadku dlužníka (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Martinu Mitinovou, Svépomoc III. č.p. 1612/40, Přerov (výrok II.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok III.) a dále učinil výzvy a uvedl údaje dle ustanovení § 136 insolvenčního zákona, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů s tím, že účinky jeho usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výroky IV. až X.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, výslovně do výroku III., které však u jednání odvolacího soudu dne 7.4.2011 vzal v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužník vzal své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto. Odvolací soud proto dle shora uvedených zákonných ustanovení odvolací řízení o jeho odvolání zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenční správkyni a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 7. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu