3 VSOL 1219/2017-B-21
č. j. KSBR 32 INS 7187/2017 3 VSOL 1219/2017-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem Suchov 104, 696 71 Suchov

o neschválení oddlužení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 11. 2017, č. j. KSBR 32 INS 7187/2017-B-10

takto:

Odvolání dlužnice se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužnice Jany anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužnice Jany anonymizovano prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude řešen formou nepatrného konkursu (výrok III.), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

2. Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla pouze, proti kterému rozhodnutí se odvolává, a uvedla, že posílá pracovní smlouvu ze dne 1. 11. 2017, která byla přiložena k podanému odvolání.

3. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání dlužnice je projednatelné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz -2-KSBR 32 INS 7187/2017

5. Podle ustanovení § 205 o. s. ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh) (odstavec 1). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit jen tím, že a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a), g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odstavec 2).

6. Podle ustanovení § 209 o. s. ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

7. Podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

8. Podle ustanovení § 43 o. s. ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

9. Dlužnice v podaném odvolání pouze označila rozhodnutí, proti kterému své odvolání směřuje, a uvedla, že zasílá pracovní smlouvu ze dne 1. 11. 2017. Závěr o tom, zda pro nedostatek náležitostí odvolání lze v odvolacím řízení pokračovat nebo zda to není možné, závisí na individuálním posouzení obsahu každého podání, přičemž je rozhodující, zda odvoláním je napadeno rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, či zda je napadáno rozhodnutí jen procesní povahy. Rozhodnutí o neschválení oddlužení a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, jímž se ve smyslu § 4 odst. 2 IZ rozumí rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, patří v insolvenčním řízení k rozhodnutím ve věci samé (srov. závěry vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2011, sen. zn. 29 NSČR 30/2010, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 96/2011).

10. Neuvedení odvolacích důvodů v odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, má za následek neprojednatelnost odvolání. Odvolací soud proto postupoval podle

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. -3-KSBR 32 INS 7187/2017

ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. a usnesením ze dne 4. 1. 2018, č. j. KSBR 32 INS 7187/2017, -B-14 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení odstranila vady svého odvolání tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí či postupu soudu a čeho se svým odvoláním domáhá, přičemž dlužnice byla současně poučena o tom, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě řádně odstraněny, soud rozhodne o odmítnutí jejího odvolání. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 8. 1. 2018 a ke dni vydání tohoto rozhodnutí dlužnice na usnesení odvolacího soudu žádným způsobem nereagovala.

11. Jelikož se nepodařilo vady odvolání odstranit, přičemž se jedná o takové vady, které brání pokračování v odvolacím řízení, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. za použití ustanovení § 211 o. s. ř. a rozhodl o odmítnutí odvolání dlužnice, aniž by se mohl zabývat věcnou správností napadeného rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 18. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.