3 VSOL 1209/2014-A-20
KSOS 14 INS 36061/2013 3 VSOL 1209/2014-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Radky anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 1593/1, PSČ 708 00, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Říman s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 871/6, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25398172, a b) Pera anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Havlíčkovo nám 731/16, PSČ: 708 00, o odvolání věřitele a) Říman s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.9.2014, č.j. KSOS 14 INS 36061/2013-A-11

takto:

Odvolací řízení o odvolání věřitele a) Říman s.r.o. se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10.9.2014, č.j. KSOS 14 INS 36061/2013-A-11 insolvenční řízení zastavil (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil navrhovateli Říman s.r.o., aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil v kolcích nebo na blíže označený účet soudu soudní poplatek za podaný insolvenční návrh, který činí podle položky 4 bodu 1 písm. c) Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč (výrok III.).

Podle odůvodnění citovaného rozhodnutí soud prvního stupně postupoval podle ustanovení § 130 odst. 1 insolvenčního zákona, neboť insolvenční navrhovatel -věřitel Říman s.r.o. svůj insolvenční návrh, doručený soudu dne 13.12.2013, jímž bylo insolvenční řízení zahájeno, podáním, doručeným soudu dne 19.8.2014, vzal zpět (§ 129 odst. 1 insolvenčního zákona). Výrok II. odůvodnil soud prvního stupně odkazem na ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že žádný z účastníků náhradu nákladů řízení nepožadoval , a výrok III., o uložení povinnosti navrhovateli zaplatit soudní poplatek, ustanovením § 4 odst. 1, písm. e) zákona o soudních poplatcích.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti výroku III., podal věřitel Říman s.r.o. odvolání, v němž namítá, že v daném případě, kdy řízení bylo zastaveno, jeho poplatková povinnost zanikla. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části zrušil.

Je třeba uvést, že po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení insolvenčního řízení, a poté, co bylo uvedené rozhodnutí doručeno odvolateli (dne 10.9.2014) a dlužnici (dne 23.9.2014), došel insolvenčnímu soudu dne 26.9.2014 další insolvenční návrh věřitele Petra anonymizovano , ten však odvolání proti tomuto rozhodnutí nepodal [srov. ustanovení § 107 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů-dále jen IZ ].

Dříve, než odvolací soud o podaném odvolání rozhodl, odvolatel podáním ze dne 3.10.2014 vzal své odvolání v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Vzhledem k tomu, že v této věci navrhující věřitel Říman s.r.o. vzal své včas podané odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, v plném rozsahu zpět, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a navrhujícím věřitelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 19. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu