3 VSOL 1206/2015-P9-14
KSOS 22 INS 33668/2014 3 VSOL 1206/2015-P9-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Frenštát pod Radhoštěm, Za Střelnicí 918, PSČ 744 01, identifikační číslo osoby: 62369393, o přihlášce pohledávky věřitele č. 9 EL-Inkasní a Clearingová CZ a.s., se sídlem Praha 10, Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 00, identifikační číslo osoby: 28068904 (číslo přihlášky P9), o odvolání věřitele č. 9 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 7. 2015, č. j. KSOS 22 INS 33668/2014-P9-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, rozhodl, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 9 (číslo přihlášky P9) EL-Inkasní a Clearingová CZ a.s. se nepřihlíží a přihláška se odmítá (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným soudu dne 16. 3. 2015 přihlásil uvedený věřitel do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 7.192.500 Kč. Výzvou ze dne 20. 4. 2015, jež byla věřiteli doručena dne 25. 5. 2015, vyzval insolvenční správce věřitele k doplnění nebo opravě přihlášky (doložení dokladů osvědčujících existenci a vlastnictví přihlášené pohledávky), k doplnění stanovil věřiteli lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a současně jej poučil, že k pohledávkám, jejichž přihlášky nebyly ve stanovené lhůtě řádně doplněny nebo opraveny, stejně jako k nevyčísleným pohledávkám, se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Lhůta k doplnění marně uplynula dne 9. 6. 2015. Podáním, doručeným soudu dne 11. 6. 2015, požádal věřitel o prodloužení lhůty k doplnění listin do 30. 6. 2015, přičemž soud této žádosti vyhověl, přihláška pohledávky však řádně a včas doplněna nebyla. S odkazem na ustanovení § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), soud prvního stupně uvedl, že vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě byly splněny všechny podmínky podle tohoto ustanovení a přihláška pohledávky nebyla na základě výzvy insolvenčního správce doplněna (opravena), rozhodl v souladu s ustanovením § 185 IZ tak, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží a tato se odmítá.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání bez bližšího odůvodnění.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je nutno zrušit a vrátit věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ustanovení § 176 IZ, za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle ustanovení § 177 IZ, k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j. KSOS 22 INS 33668/2014-A-13 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla anonymizovano a insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Alena Schmidtová. Současně soud, mimo jiné, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Dne 16. 3. 2015 věřitel EL-Inkasní a Clearingová CZ a.s. přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 7.192.500 Kč, splatnou od 14. 1. 2015, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl garanční závazek dlužníka postoupen na věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7. ledna 2015 . K dalším okolnostem pak uvedl pohledávka ve výši 300.000 USD přepočtena podle kursu na devizovém trhu zveřejněném ČNB ke dni úpadku, tj. 14. 1. 2015 . Pohledávku přihlásil jako nezajištěnou, nevykonatelnou. Výzvou ze dne 20. 4. 2015, doručenou věřiteli dne 25. 5. 2015, vyzvala insolvenční správkyně věřitele EL-Inkasní a Clearingová CZ a.s., aby přihlášku pohledávky P9, doručenou soudu dne 16. 3. 2015 ve věci dlužníka Pavla anonymizovano doplnil o doklady osvědčující existenci a vlastnictví pohledávky přihlášené ve výši 7.192.500 Kč (listinu osvědčující právní důvod vzniku pohledávky, smlouvu o postoupení z 7. 1. 2015) . Výzva obsahuje údaj o tom, že doplnění přihlášky je nutno zaslat do 15 dnů od doručení této výzvy na adresu Krajského soudu v Ostravě, a obsahuje poučení o tom, že přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Věřitel podáním ze dne 9. 6. 2015 požádal o prodloužení lhůty k doplnění dokladů do 30.6.2015 s tím, že s ohledem na účast zahraničního partnera nebyli schopni zajistit doručení požadovaných listinných podkladů, když tyto nebyly, zřejmě administrativní chybou a nedopatřením, doloženy již k samotné přihlášce pohledávky. Vzhledem k tomu, že do 30.6.2015 vyžadované listiny předloženy nebyly, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Nutno zdůraznit, že přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a musí obsahovat (v rozsahu, ve kterém nestanoví insolvenční zákon jinak) i náležitosti předepsané ustanovením § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě obecných náležitostí tak musí přihláška pohledávky obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, přičemž důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Věřitel musí v přihlášce pohledávky uvést takové skutečnosti, jimiž vylíčí skutek (skutkový děj), na jehož základě uplatňuje svůj nárok, a to v takovém rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci, to je nemožnost záměny s jiným skutkem. Přihlášku pohledávky pak lze podat podle ustanovení § 176 IZ pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (§ 21 vyhlášky č. 311/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

V přezkoumávané věci věřitel EL-Inkasní Clearingová CZ a.s. podal přihlášku své pohledávky na předepsaném formuláři, jeho přihláška pohledávky je však vadná, neboť neobsahuje důvod vzniku přihlášené pohledávky. Uvedení údaje o tom, že důvodem vzniku je garanční závazek dlužníka , který byl postoupen na věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7. ledna 2015 nepředstavuje vylíčení rozhodujících skutečností, z nichž by bylo možno dovodit skutek, na jehož základě věřitel svůj peněžitý nárok ve výši 7.192.500 Kč uplatňuje.

Za tohoto stavu tak nepochybně byl dán důvod k postupu insolvenční správkyně podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ. Nicméně k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, může insolvenční soud přistoupit pouze tehdy, jestliže byl věřitel k odstranění vad své přihlášky pohledávky insolvenčním správcem řádně vyzván a nejpozději do uplynutí lhůty určené věřiteli insolvenčním správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky tyto vady neodstranil.

V přezkoumávané věci však nelze výzvu insolvenční správkyně ze dne 20. 4. 2015 považovat za řádnou výzvu ve smyslu ustanovení § 188 IZ, neboť tato výzva neobsahuje poučení věřitele o tom, že jeho přihláška pohledávky postrádá vylíčení rozhodujících skutečností a neobsahuje správné poučení o tom, jak má věřitel svou přihlášku pohledávky doplnit nebo opravit, pouze vyzývá k doplnění o doklady osvědčující existenci a vlastnictví pohledávky , resp. listinu osvědčující právní důvod vzniku pohledávky, smlouvu o postoupení z 7. 1. 2015 . K tomu odvolací soud poznamenává, že obsahuje-li přihláška pohledávky právní důvod vzniku přihlašované pohledávky, tedy vylíčení skutkových okolností, z nichž lze usuzovat na existenci této pohledávky, avšak věřitel nepředloží listiny, jimiž má být pohledávka prokázána, případně listina, jíž má být prokázáno, že ten, kdo uplatňuje přihlášku pohledávky, je jejím věřitelem (že na něho byla pohledávka postoupena), je to důvodem pro případné popření pohledávky podle ustanovení § 192 IZ.

Je zřejmé, že soud prvního stupně se tím, že výzva insolvenční správkyně podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ není výzvou řádnou-jak shora vyloženo-nezabýval, a rozhodl-li o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, neboť věřitel na základě této nesprávné výzvy nereagoval, zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

V dalším řízení insolvenční správkyně opět vyzve věřitele EL-Inkasní a Clearingová CZ a.s. k opravě přihlášky pohledávky ze dne 13. 3. 2015, došlé soudu dne 16. 3. 2015 tak, že ve stanovené lhůtě doplní vylíčení rozhodujících skutečností, na nichž se tvrzená pohledávka ve výši 7.192.500 Kč zakládá, tedy uvede takové skutkové okolnosti, z nichž lze usuzovat na existenci této pohledávky, včetně uvedení údaje o původním věřiteli dlužníka, a vyzve jej k předložení listin prokazujících tvrzené skutečnosti. Současně věřitele poučí o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je že nedoplní-li věřitel vylíčení rozhodujících skutečností, z nichž lze usuzovat na existenci jím přihlášené pohledávky, nebude se ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 IZ k jeho přihlášce pohledávky přihlížet a přihláška pohledávky bude odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 26. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu