3 VSOL 1204/2017-P25-10
č. j. KSBR 26 INS 33363/2013 3 VSOL 1204/2017-P25-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , IČO: 65371593 bytem Loděnice 135, 671 75

o přihlášce pohledávky věřitele AB 5 B.V., registrační číslo 34192873, sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zastoupeného advokátem Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M. sídlem Svobodová 136/9, 128 00 Praha 2

o procesním nástupnictví

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2017, č. j. KSBR 26 INS 33363/2013-P25-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v insolvenčním řízení bude pokračovat místo věřitele AB 5 B.V., registrační číslo 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, se společností AB 4 B.V., registrační číslo 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. 2. V důvodech rozhodnutí uvedl, že věřitel v průběhu insolvenčního řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení, a to dříve, než bylo toto řízení pravomocně skončeno, přičemž subjektem, který po zániku věřitele převzal jeho práva a povinnosti, je společnost AB 4 B.V. Soud proto rozhodl podle ustanovení § 107 odst. 1, 3 o.s.ř. o procesním nástupnictví.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítl, že v dané věci věřitel ztratil způsobilost být účastníkem řízení po několikáté v řízení. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není. 6. Podle ustanovení § 107 o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 2). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odstavec 4). 7. Soud prvního stupně rozhodl správně, jestliže rozhodl o pokračování v řízení tak, že namísto věřitele AB 5 B.V. bude v řízení pokračováno se společností AB 4 B.V. 8. Z obsahu spisu vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila pohledávku společnost AB 5 B.V. v celkové výši 145.535,97 Kč. Podáním z 13. 12. 2016 sdělil zástupce věřitele, že společnost AB 5 B.V. se sídlem v Nizozemsku zanikla s účinností ke dni 18. 10. 2016, a to v důsledku fúze sloučením se společností AB 4 B.V. se sídlem v Nizozemsku. Toto tvrzení doložil výpisem z obchodního rejstříku právního nástupce-společnosti AB 4 B.V., z něhož vyplývá, že společnost AB 5 B.V. zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 34192873 zanikla sloučením se společností AB 4 B.V., která je zapsána v obchodním rejstříku pod číslem 34186049. 9. V řízení tak bylo prokázáno, že po zahájení řízení věřitel, který přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihlášku pohledávky, zanikl-ztratil způsobilost být účastníkem řízení, a to ve formě fúze sloučením se společností AB 4 B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, se sídlem v Nizozemsku, která se tak stala právním nástupcem zaniklého věřitele, to je převzala veškerá práva a povinnosti zaniklého subjektu. Povaha věci umožňuje, aby v řízení bylo pokračováno s právním nástupcem zaniklé společnosti, a proto soud prvního stupně rozhodl zcela správně v souladu s ustanovením § 107 o.s.ř. o procesním nástupnictví. 10. Námitka dlužníka, že v průběhu insolvenčního řízení ztratil věřitel způsobilost být účastníkem řízení po několikáté, důvodná není, neboť v tomto řízení je o procesním nástupnictví

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

rozhodováno poprvé; nicméně i kdyby způsobilost být účastníkem řízení ztratil přihlášený věřitel několikrát, neměla by tato skutečnost vliv na věcnou správnost napadeného rozhodnutí. 11. Z výše uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 23. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.