3 VSOL 1190/2013-A-24
KSOS 38 INS 28467/2013 3 VSOL 1190/2013-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostravě-Radvanicích, Dalimilova 1201/85, PSČ: 716 00, o insolvenčním návrhu věřitele Ing. Jana Hrbáče, bytem v Ostravě-Moravské Ostravě a Přívozu, Poděbradova 3055/61A, PSČ: 702 00, o vydání předběžného opatření, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.10.2013, č.j. KSOS 38 INS 28467/2013-A-4,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nařídil předběžné opatření, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Královi, se sídlem Exekutorského úřadu v Ostravě, Poděbradova 41, umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 043 EX 993/12, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS 28467/2013 k dispozici v tomto řízení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání.

Usnesením ze dne 22.11.2013, č.j. KSOS 38 INS 28467/2013-A-14 soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby ve stanovené lhůtě odstranila vady svého odvolání ze dne 15.10.2013, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 38 INS 28467/2013-A-4 ze dne 15.10.2013 tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod). Na výzvu insolvenčního soudu reagovala dlužnice podáním z 2.12.2013, ve kterém uvedla že nebude podávat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci v uvedené věci a žádá, aby v uvedeném insolvenčním řízení rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka v co nejkratší lhůtě .

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále je IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podání dlužnice ze dne 2.12.2013 odvolací soud podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) považuje za zpětvzetí odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 15.10.2013 o nařízení předběžného opatření, když z jeho obsahu lze dovodit, že dlužnice netrvá na projednání podaného odvolání a naopak se domáhá toho, aby soud v řízení pokračoval a rozhodl o jejím úpadku. Jelikož toto podání, posouzené jako zpětvzetí odvolání, bylo doručeno soudu dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení (§ 218c o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu