3 VSOL 1182/2017-A-111
č. j. KSBR 28 INS 27027/2015 3 VSOL 1182/2017-A-111

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

dlužnice: Lansdowne Invest, s.r.o., IČ: 24800422 sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno zastoupená Vítem anonymizovano , anonymizovano bytem Jankovcova 1344/59, 170 00 Praha 7

o žádosti věřitelky č. 1 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, sídlem Lipová 181, 251 01 Dobřejovice, o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce,

o odvolání věřitelky č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-93

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, nepřiznal věřitelce č. 1 RALT COMPANY s.r.o. osvobození od soudního poplatku za dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 9. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-62 (správně č. j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 53/2016-A-62) (výrok I.), a nevyhověl žádosti věřitelky č. 1 RALT COMPANY s.r.o. o ustanovení bezplatného právního zástupce (výrok II.). 2. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že předpokladem pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. není rozhodnutí o osvobození od soudního poplatku podle § 138 o.s.ř. Pokud takové rozhodnutí zatím nebylo vydáno, účastník však splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, může soud zástupce ustanovit a splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků se posuzuje jako otázka předběžná pro ustanovení bezplatného právního zástupce podle § 30 o. s. ř. Soud vyložil, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků je třeba přihlédnout

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

k výdělkovým a majetkovým poměrům žadatele o osvobození od soudního poplatku, a je třeba také zkoumat, zda ze strany žadatele se nejedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Věřitel č. 1 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení bezplatného právního zástupce nikoli z důvodu své nemajetnosti, ale z důvodu, že aktuálně probíhá několik desítek totožných řízení, v nichž navrhovatel podal shodná dovolání, a celková výše soudních poplatků a nákladů na právní zastoupení jej zatěžuje nad únosnou míru. Soud prvního stupně zmínil, že je mu z úřední činnosti známo, že na jednotlivé subjekty koncernu C.M.B., jehož je dlužník účastníkem, je aktuálně vedeno 41 insolvenčních řízení, které blíže označuje, s tím, že procesní situace v těchto řízeních není stejná, a nejsou vydávána ani totožná rozhodnutí. Věřitel č. 1 nadto není ani ve všech těchto řízeních účastníkem řízení (není přihlášeným věřitelem) a v těchto řízeních nepodal shodná dovolání, za něž by byl povinen hradit soudní poplatky, případně, v nichž by bylo nutno jeho zastoupení advokátem jako v případě dovolání. Z celkem 39 řízení, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků, věřitel č. 1 podal dovolání pouze ve čtyřech řízeních. Při posuzování otázky zřejmě bezúspěšného uplatňování nebo bránění práva odkázal soud prvního stupně na závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 20 Cdo 922/2011, a v rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015, sen. zn. 21 ICdo 17/2015, a uzavřel, že v případě řádných i mimořádných opravných prostředků musí být dáno objektivní oprávnění podat opravný prostředek založené na tom, že napadeným rozhodnutím byla odvolateli způsobena újma na právech, která se posuzuje čistě z procesního hlediska. Za situace, kdy věřitel č. 1 podal dovolání do výroku týkajícího se ustanovení insolvenčního správce a insolvenční správce ustanovený napadeným výrokem byl v mezidobí (v tomto případě po rozhodnutí odvolacího soudu, ale ještě před podáním dovolání) změněn rozhodnutím věřitelů na schůzi věřitelů, a tato změna byla insolvenčním soudem potvrzena, se věřitelem č. 1 podané dovolání stalo bezpředmětným z důvodu, že ani případné odklizení dovoláním napadeného výroku o ustanovení insolvenčního správce nemůže vést k jinému výsledku, než k tomu, jehož bylo již dříve dosaženo rozhodnutím schůze věřitelů a následným potvrzením rozhodnutí schůze věřitelů o změně insolvenčního správce. Podané dovolání do výroku týkajícího se ustanovení insolvenčního správce je tak nutno hodnotit jako zjevně bezúspěšné uplatňování práva, a v takovém případě nelze věřiteli č. 1 přiznat osvobození od soudních poplatků. Věřiteli č. 1 proto nelze přiznat osvobození od soudních poplatků, ani pokud by to jeho majetkové poměry odůvodňovaly, a z téhož důvodu také u něho nejsou dány předpoklady pro ustanovení bezplatného právního zastoupení. Soud se nicméně zabýval i jeho majetkovými poměry a uzavřel, že uvedený věřitel úplně a pravdivě nevyplnil prohlášení o svých majetkových poměrech a řádně své majetkové poměry nedoložil. Věřitel č. 1 ve svém prohlášení uvedl, že jeho jediným majetkem jsou pohledávky ve výši 2.036.000 Kč a zůstatek na účtu ve výši 357,68 Kč, soudu je však z úřední činnosti známo, že věřitel č. 1 má- podle svých vlastních tvrzení-i další majetek, a to v podobě stáda krav. Pokud jde o daňová přiznání, tato předložil pouze za roky 2014 a 2015. Na věřitele č. 1 nelze pohlížet jako na osobu nemajetnou a zcela neschopnou zajistit si finanční prostředky k úhradě soudních poplatků a nákladů právního zastoupení v celkové výši 40.000 Kč. Ve vlastnictví věřitele jsou podle jeho prohlášení pohledávky v hodnotě přes 2 mil. Kč, z daňových přiznání a rozvah vypracovaných za roky 2014 a 2015 vyplývá vlastnictví aktiv v celkové hodnotě 1,982 tis. Kč v roce 2015 a roční úhrnný čistý obrat 1 mil. Kč. 3. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 1 včasné odvolání. Odvolatel poukázal na to, že v současné době objektivně nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, kterými by mohl poplatkové povinnosti dostát, a aby se mohl nechat na své náklady právně zastoupit. Podle přesvědčení odvolatele jeho situace odůvodňuje přiznání osvobození od soudních poplatků, neboť se od

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

posledního hodnocení stavu změnila; v současné době je proti němu nařízena daňová exekuce ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Nebude-li soudem od soudních poplatků osvobozen, bude omezen na svém ústavně zaručeném právu na přístup k soudu. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že mu bude přiznáno osvobození od soudních poplatků a bude vyhověno jeho žádosti o ustanovení advokáta pro zastoupení v řízení před dovolacím soudem. 4. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 1 není důvodné. 6. Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 19. 11. 2015, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22, Krajský soud v Brně mimo jiné zjistil úpadek dlužníka Lansdowne Invest, s.r.o. (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla, IČ: 71463771, Přístavní 321/1, 170 00 Praha 7 (výrok III.). K odvolání dlužníka, insolvenčního navrhovatele a) RALT COMPANY s.r.o. a věřitele Crius Capital, SE Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. 9. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 53/2016-A-62 usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla jako věcně správné potvrdil. Proti usnesení odvolacího soudu podal insolvenční navrhovatel RALT COMPANY s.r.o. včasné dovolání podáním ze dne 12. 12. 2016, došlým soudu téhož dne, jímž navrhuje, aby dovolací soud usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 9. 2016, č. j. 3 VSOL 53/2016-A-62, a dále usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2015, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22 v napadených výrocích zrušil. Usnesením ze dne 2. 2. 2017, č. j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-74 vyzval insolvenční soud věřitele RALT COMPANY s.r.o., aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení tak, že předloží Krajskému soudu v Brně procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, s tím, že v případě, že si advokáta zvolí, je nutné, aby tato osoba již podané dovolání ve stanovené lhůtě také podepsala, vlastnoručně podepsaným podáním se s ním ztotožnila, nebo je nahradila podáním vlastním. Na výzvu soudu reagoval věřitel podáním ze dne 24. 2. 2017, v němž upřesnil své dovolání tak, že podaným dovoláním navrhuje, aby dovolací soud zrušil výrok citovaného usnesení Vrchního soudu v Olomouci v té části, ve které se potvrzuje výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně. Současně požádal, aby mu byl podle ustanovení § 30 o.s.ř. ustanoven advokát pro dovolací řízení, neboť má za to, že pro jeho ustanovení splňuje veškeré zákonné podmínky. Tvrdí, že ustanovení zástupce odůvodňuje ta skutečnost, že řízení je vedeno s desítkami koncernových společnosti, přičemž náklady, které mu v souvislosti s těmito řízeními vznikají, ho velmi finančně zatěžují. Má za to, že při posuzování oprávněnosti jeho žádosti je také třeba zohlednit skutečnost, že je pouze věřitelem, který se domáhá úhrady své pohledávky, kterou má za dlužníkem, a řízení není vedeno z jeho zavinění. Podle přesvědčení žadatele má nárok na bezplatnou právní pomoc, a proto by mu měl být ustanoven zástupce z řad advokátů, v opačném případě bude omezen na svém ústavně

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

zaručeném právu na právní pomoc, pokud by jeho dovolání nebylo meritorně projednáno. K výzvě insolvenčního soudu předložil věřitel Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, v němž uvedl, že za rok 2013 vykazuje ztrátu ve výši 465.945 Kč, za rok 2014 vykazuje zisk ve výši 70.618 Kč a za rok 2015 vykazuje ztrátu ve výši 157.205 Kč. Podle údajů uvedených v prohlášení věřitel nevlastní žádné nemovitosti ani žádné movité věci větší hodnoty, má bankovní účet vedený u UniCredit Bank a.s., který vykazuje ke dni 31. 3. 2017 zůstatek ve výši 357,68 Kč, a má pohledávku ve výši 2.036.000 Kč. 7. Podle ustanovení § 30 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2). 8. Podle ustanovení § 138 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí (odstavec 1). Přiznané osvobození předseda senátu kdykoli za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly (odstavec 2). Byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování (odstavec 3). 9. Účastníku lze ustanovit zástupce, jde-li o účastníka, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a zároveň, jestliže to vyžaduje ochrana jeho zájmů. 10. Soud prvního stupně se nejdříve zabýval tím, zda dovolatel splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Správně uzavřel, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků, soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatňovaného nároku a k dalším podobným okolnostem. U právnických osob, které jsou podnikateli, lze vzít v úvahu rovněž povahu jejich podnikatelské nebo jiné činnosti, stav a strukturu majetku, platební schopnost apod. Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka, se musí promítnout do závěru, zda účastník je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením). Účastník, který žádá o přiznání osvobození od soudních poplatků, je přitom povinen prokázat věrohodným způsobem své poměry, které jsou rozhodné pro posouzení důvodnosti jeho žádosti. 11. Platí, že i když to odůvodňují poměry účastníka, nelze mu přiznat osvobození od soudních poplatků, jestliže svévolně nebo zřejmě bezúspěšně uplatňuje nebo brání právo. 12. Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, které je přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, uzavřel, že pro závěr, zda jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, platí v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení, nebo v dovolacím řízení vždy stejná (shodná) hlediska. Účastník občanského soudního řízení uplatňuje ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. právo svévolně tehdy, činí-li procesní úkony nikoliv v zájmu ochrany svých

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že tím svá práva neochrání a ani ochránit nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo jinou újmu, popřípadě alespoň procesní obtíže. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, pokračoval Nejvyšší soud, jde ve smyslu § 138 odst. 1 o.s.ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku se pak jedná zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný. 13. Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dovolání věřitele č. 1 RALT COMPANY s.r.o. směřující proti usnesení odvolacího soudu do výroku, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o ustanovení insolvenčního správce, se stalo bezpředmětným z důvodu, že ani případné odklizení dovoláním napadeného výroku o ustanovení insolvenčního správce nemůže vést k jinému výsledku, než tomu, jehož bylo již dříve dosaženo rozhodnutím schůze věřitelů a následným potvrzením jejího rozhodnutí o změně insolvenčního správce, v důsledku čehož byla po rozhodnutí odvolacího soudu novým insolvenčním správcem ustanovena společnost Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. Ke stejnému závěru dospěl i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 29. 11. 2017, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015, 29 NSČR 117/2017-A-108, který v této věci již rozhodl o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 9. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 53/2016-A-62. 14. Pokud věřitel č. 1 ve svém dovolání namítá, že věc neměla být přidělena do soudního oddělení č. 28, tak z obsahového hlediska vystihuje pouze tzv. zmatečnostní vadu řízení ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1, písm. f) o.s.ř., spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen, přičemž taková zmatečnostní vada není způsobilým dovolacím důvodem (k tomu srov. opět závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci ze dne 29. 11. 2017, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015, 29 NSČR 117/2017-A-108). 15. Na základě skutečností, které vyplývají z obsahu spisu, dospěl odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně k závěru, že věřitel č. 1 RALT COMPANY s.r.o. bezúspěšně uplatňuje své právo, neboť se svým dovoláním nemůže být úspěšný, a nejsou proto splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, potažmo pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Za tohoto stavu věci není třeba se zabývat majetkovými poměry věřitele č. 1, neboť i pokud by jeho majetkové poměry případně odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků, nebylo by mu možno osvobození od soudních poplatků přiznat. 16. Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a odvolateli RALT COMPANY s.r.o. se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.