3 VSOL 1181/2017-A-112
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSBR 28 INS 27027/2015 Krajský soud v Brně 3 VSOL 1181/2017-A-112 pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 5855396319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 31. ledna 2018

Bez věcného vyřízení

Vracíme věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. KSBR 28 INS 27027/2015 bez věcného vyřízení, neboť soud prvního stupně doposud neučinil podle § 210 odst. 2 o. s. ř. potřebné úkony k odstranění nedostatku odvolání. V daném případě byla věc předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání věřitele č. 4 Crius Capital, SE, IČO 36862070, sídlem Krížna 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-94, jímž nebylo vyhověno žádosti věřitele č. 4 o ustanovení bezplatného právního zástupce. Odvolání bylo učiněno podáním ze dne 19. 9. 2017 (založeno na č. l. A-97), a doplněno bylo podáním ze dne 14. 11. 2017 (založeno na č.l. A-102). Z odvolání uvedeného věřitele, to je podání ze dne 19. 9. 2017 (založeno na č.l. A-97), učiněného v listinné podobě a opatřeného pouze nečitelným podpisem, však není zřejmé, kdo za věřitele podle ustanovení § 21 o.s.ř. (jež upravuje jednání právnických osob) opravný prostředek podal; tato skutečnost není seznatelná ani z doplněného odvolání věřitele Crius Capital, SE ze dne 14.11.2017 (č.l. A-102)-uvedené podání ze dne 14. 11. 2017 není opatřeno ani podpisem jednající osoby. Nedostatek odvolání věřitele Crius Capital, SE, spočívající v absenci údaje o osobě jednající za věřitele bude třeba odstranit výzvou tomuto věřiteli podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. k doplnění odvolání a uvedení osoby, která za věřitele při podání odvolání jednala, a k doložení toho, že konkrétní osoba je za věřitele oprávněna jednat, spolu s poučením o následcích neodstranění nedostatku odvolání. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci údaje označujícího osobu jednající za věřitele při podání odvolání odstranit, bude na místě řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE zastavit postupem podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. Bude-li uvedený nedostatek podmínky řízení odstraněn, předloží soud prvního stupně spis odvolacímu soudu s odvoláním věřitele Crius Capital, SE s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu isir.justi ce.cz