3 VSOL 1180/2017-A-114
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSBR 28 INS 27030/2015 Krajský soud v Brně 3 VSOL 1180/2017-A-114 pracoviště Husova 15 601 95 Brno Vyřizuje: Miroslava Kupková telefon: 585532319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz Datum: 25. ledna 2018

Bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení odvolání věc sp. zn. KSBR 28 INS 27030/2015, neboť ze strany soudu prvního stupně nebyly podle ustanovení § 210 odst. 2 o. s. ř. doposud učiněny potřebné úkony k odstranění nedostatku odvolání. Z odvolání věřitele Crius Capital, SE, IČO 36862070, sídlem Križná 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, ze dne 19. 9. 2017 (č. l. A-99), učiněného v listinné podobě a opatřeného pouze nečitelným podpisem, nevyplývá, kdo za věřitele podle ustanovení § 21 o. s. ř. (upravující jednání právnických osob), podal opravný prostředek; tato skutečnost není seznatelná ani z doplněného odvolání věřitele Crius Capital, SE ze dne 14.11.2017 (č.l. A-104). Nedostatek odvolání věřitele Crius Capital, SE, spočívající v neuvedení osoby jednající za věřitele bude třeba odstranit výzvou tomuto věřiteli podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. k doplnění odvolání o uvedení osoby, která za věřitele při podání odvolání jednala, a k doložení toho, že konkrétní osoba je za věřitele oprávněna jednat, s poučením o možných následcích v případě neodstranění nedostatku odvolání. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení spočívající v neuvedení osoby jednající za věřitele při podání odvolání odstranit, bude namístě řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE, zastavit podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. V opačném případě, nechť je spis s odvoláním věřitele Crius Capital, SE, opětovně předložen odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková isir.justi ce.cz