3 VSOL 1180/2016-A-27
KSOS 14 INS 23479/2015 3 VSOL 1180/2016-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 47165065, bytem Lechowiczova 2842/15, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, adresa pro doručování: Ostrava-Vítkovice, Zengrova 9/658, o insolvenčním návrhu věřitele PROMET REAL s.r.o., identifikační číslo osoby: 27830411, se sídlem 28. října 3138/41, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, zastoupeného JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Preslova 9, PSČ 702 00, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 14 INS 23479/2015-A-21,

takto:

I. Odvolání dlužnice proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IV. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 14 INS 23479/2015-A-21 zjistil úpadek dlužnice Věry anonymizovano (výrok I.), návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítl (výrok II.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok III.), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Radima Dědice, Ph.D. (výrok IV.), učinil další výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 12.10.2016 (výroky V. až IX.). isir.justi ce.cz

Dne 8.7.2016 bylo soudu doručeno podání dlužnice ze dne 7.7.2016, označené jako odvolání, k č.j. KSOS 14 INS 23479/2015-A-21 v němž uvedla, že dne 22.6.2016 obdržela usnesení soudu prvního stupně a podává odvolání do jeho výroků II., III. a IV., přičemž nesouhlasí s konkursem a navrhuje, aby odvolací soud tyto výroky změnil tak, že jejímu návrhu na povolení oddlužení vyhoví.

Soud prvního stupně svým usnesením ze dne 18.7.2016, č.j. KSOS 14 INS 23479/2015-A-23 dlužnici vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení odstranila vady odvolání doručeného soudu dne 8.7.2016 tak, že uvede v čem spatřuje nesprávnost odvoláním napadených výroků II.-IV. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 14 INS 23479/2015-A-21, nebo postupu soudu (odvolací důvod),čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh), tedy jakým způsobem má o odvolání odvolací soud rozhodnout (zda má např. změnit napadené rozhodnutí soudu prvního stupně /a v jakém směru/ nebo ho má zrušit apod.) s tím, že opravené a doplněné odvolání je třeba podat ve dvou vyhotoveních. Současně dlužnici poskytl poučení o tom, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny a pro tyto nedostatky nebude možno pokračovat v odvolacím řízení, odvolací soud odvolání odmítne. Výzva k doplnění odvolání byla dlužnici doručována na korespondenční adresu, kterou uvedla ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu ze dne 2.11.2015 i v odvolání, a byla jí doručena v pondělí dne 1. srpna 2016 postupem podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. Dlužnice na výzvu soudu nereagovala.

Podle ustanovení § 7 zákona č. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

V daném případě odvolání dlužnice nemá zákonem předepsané náležitosti. Z podaného odvolání je zřejmé, kterému soudu je určeno, proti kterému rozhodnutí insolvenčního soudu směřuje a které výroky tohoto rozhodnutí odvolatelka napadá s tím, že nesouhlasí s konkursem a navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že jejímu návrhu na povolení oddlužení vyhoví; odvolání proti výrokům II., III. IV. usnesení však neobsahuje uvedení odvolacích důvodů (§ 205 odst. 2 o.s.ř.).

Nutno uvést, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (srov. ustanovení § 4 odst. 2 IZ) se pokládá za rozhodnutí soudu prvního stupně v insolvenční věci, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, tedy zejména neuvedení odvolacích důvodů v odvolání je okolností, která brání pokračování odvolacího řízení, neboť zakládá jeho neprojednatelnost (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Odvolatelka byla již soudem prvního stupně postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. řádně vyzvána k doplnění odvolání, a ten jí současně poskytl poučení o následcích neuposlechnutí této výzvy, tudíž nebylo třeba postupovat podle ustanovení § 93 odst. 1 IZ.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka přes řádnou výzvu a poskytnuté poučení své odvolání podle poučení nedoplnila, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 7 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice proti výrokům II. a III. usnesení soudu prvního stupně odmítl.

Ve výroku IV. odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil, neboť v odvolání proti tomuto výroku dlužnice žádné důvody, respektive žádné přípustné důvody ve smyslu ustanovení § 26 IZ, neuvedla a vady, k nimž by odvolací soud při přezkumu rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce do funkce byl povinen přihlížet (§ 212a odst. 5 o.s.ř.), se z obsahu spisu nepodávají.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 24. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu