3 VSOL 1178/2014-B-34
KSBR 30 INS 31893/2012 3 VSOL 1178/2014-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Radějov 42, PSČ 696 67, zastoupené JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, PSČ 695 01, o způsobu řešení úpadku dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.9.2014, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-29,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužnice (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs (výrok II.), který bude veden jako nepatrný (výrok III.) s tím, že prohlášením konkursu přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužnici, pokud souvisí s majetkovou podstatou, na insolvenční správkyni Mgr. Zuzanu Zajícovou (výrok IV.) a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 18.12.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 14.3.2013, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-A-13 rozhodl soud o úpadku dlužnice, povolil její oddlužení, ustanovil do funkce insolvenční správkyni, vyzval věřitele dlužnice k přihlášení pohledávek a na den 7.5.2013 nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů, tuto následně odročil na den 2.7.2013, a po té k návrhu dlužnice na den 16.8.2013. Na programu schůze věřitelů, jejíž termín byl určen na 16.8.2013, bylo pod bodem 5 zařazeno hlasování nezajištěných věřitelů o způsobu řešení oddlužení dlužnice. Dlužnice se na schůzi věřitelů dne 16.8.2013 bez omluvy nedostavila, ačkoliv jí usnesení o (odročeném) termínu schůze bylo doručeno dne 26.7.2013 a v usnesení o úpadku a povolení oddlužení byla poučena o nezbytnosti její účasti a o tom, že pokud se bez omluvy nedostaví, může insolvenční soud rozhodnout o neschválení oddlužení a řešení jejího úpadku konkursem. Usnesením ze dne 6.9.2014, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-12, vyzval insolvenční soud dlužnici, aby se do 15.10.2013 písemně vyjádřila k námitkám věřitelky č. 11 JUDr. Marty Výmolové proti schválení jejího oddlužení, dlužnice na výzvu nereagovala, přestože jí bylo usnesení obsahující výzvu k vyjádření doručeno dne 21.9.2013. Dále soud dlužnici usnesením ze dne 14.3.2014, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-27, vyzval, aby se ve lhůtě 7 dnů vyjádřila k okolnostem, za nichž došlo ke změně zápisu osoby vlastníka nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 126 pro k.ú. Radějov u Strážnice, obec Radějov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, které byly sepsány do soupisu majetkové podstaty dne 24.7.2013 (dále též jen Nemovitosti ). Ani v tomto případě dlužnice na výzvu soudu nereagovala, ačkoliv jí usnesení obsahující výzvu bylo doručeno dne 19.3.2014 a jejímu zmocněnci dne 20.3.2014. Na tomto skutkovém základě soud, s odkazem na ust. § 395 odst. odst. 2 a § 405 odst. 1,2 insolvenčního zákona, dovodil, že dlužnice v průběhu insolvenčního řízení hrubě porušila své povinnosti, neboť přes poučení insolvenčního soudu se bez omluvy nedostavila na schůzi věřitelů a následné výzvy insolvenčního soudu vydávané v rámci jeho dohlédací činnosti zcela ignorovala. Dosavadní výsledky insolvenčního řízení dokládají lehkomyslný a nedbalý přístup dlužnice k plnění povinností v insolvenčním řízení, proto soud neschválil oddlužení dlužnice a rozhodl o řešení jejího úpadku konkursem (výroky I., II.). Výroky III., IV. a V. usnesení soud odůvodnil odkazem na úpravu § 314, § 315, § 245 a § 246 insolvenčního zákona.

Proti výrokům I. a II. usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání. Uvedla, že soud dovodil její lehkomyslný a nedbalý přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení ze skutečnosti, že se bez omluvy nezúčastnila schůze věřitelů, jejíž termín byl určen na den 16.8.2013, a nevyjádřila se k okolnostem, za kterých došlo ke změně vlastníka Nemovitostí. Argumentovala tím, že jako osoba práva neznalá zmocnila k zastupování v insolvenčním řízení Jiřího Beneše, který jí sdělil, že na schůzi věřitelů dne 16.8.2013 není její osobní účast nutná a že celou záležitost vyřídí sám . Proto se dlužnice spolehla na to, že její zástupce se na schůzi věřitelů dostaví a plnohodnotně ji zastoupí . Stejný důvod uvedla i ve vztahu k soudem uložené povinnosti, aby se písemně vyjádřila k okolnostem změny vlastníka Nemovitostí. Podle názoru dlužnice její přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení nelze podřadit pod úpravu § 395 odst. 2 insolvenčního zákona, neboť se spolehla na svého zástupce, kterého o všem informovala a jehož pokyny bezezbytku plnila. Proto se v odvolacím řízení domáhá zrušení napadených výroků I. a II. usnesení soudu prvního stupně a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1.1.2014 (ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., dále též jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, a 5 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Skutečnosti o dosavadním průběhu insolvenčního řízení, uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správné a odpovídají obsahu předloženého insolvenčního spisu, z něhož dále vyplývá, že dlužnice v seznamu majetku připojeném k insolvenčnímu návrhu uvedla jako svůj majetek, který není předmětem zajištění, také Nemovitosti. Dle připojeného výpisu z katastru nemovitostí tyto nabyla dne 9.12.2010 na základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.11.2008. V usnesení ze dne 14.3.2013, č.j. KSBR 30 INS 31 893/2012-A-13, kterým zjistil úpadek dlužnice, soud mimo jiné nařídil přezkumné jednání a určil termín konání schůze věřitelů, na jejímž programu bylo hlasování o způsobu oddlužení dlužnice, na den 7.5.2013. Ve výroku VIII. insolvenční soud předvolal k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů i dlužnici, jejíž účast je nezbytná, a současně ji poučil, že je povinna zúčastnit se schůze věřitelů osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů s tím, že jestliže se bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li její omluvu důvodnou, může insolvenční soud rozhodnout o neschválení oddlužení a řešení úpadku dlužnice konkursem. Dne 3.5.2013 předložila insolvenční správkyně dlužnice Mgr. Zuzana Zajícová soudu soupis majetkové podstaty dlužníka, datovaný 27.4.2013, ve kterém jsou sepsány také Nemovitosti. Přezkumné jednání proběhlo dne 7.5.2013 za účasti dlužnice a poté na základě žádosti dlužnice, insolvenční správkyně a zástupce věřitelky č. 11 soud schůzi věřitelů odročil na den 2.7.2013. Podle úředního záznamu ze dne 2.7.2013 dlužnice soud telefonicky požádala o odročení schůze věřitelů svolané na den 2.7.2013 z důvodu pracovní neschopnosti (kterou následně doložila) a soud její žádosti vyhověl usnesením ze dne 12.7.2013, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-9, kterým schůzi věřitelů odročil na den 16.8.2013. Usnesení bylo dlužnici doručeno na adresu jejího bydliště dle návrhu tak, jak je uvedeno v odůvodnění napadeného usnesení. Dle protokolu o schůzi věřitelů dne 16.8.2013 se dlužnice bez omluvy schůze nezúčastnila. Následně soud usnesením ze dne 6.9.2013, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-12 vypraveným k poštovní přepravě téhož dne (doručeným jak uvedeno v odůvodnění přezkoumávaného usnesení) dlužnici uložil, aby se do 15.10.2013 písemně vyjádřila ke skutečnostem uvedeným v doplnění námitek věřitelky č. 11 JUDr. Marty Výmolové proti schválení oddlužení. Současně k projednání námitek proti schválení oddlužení dlužnice nařídil jednání na den 5.11.2013, k němuž předvolal i dlužnici. Dne 10.9.2013 byl soudu doručen návrh dlužnice na zproštění insolvenční správkyně funkce, podaný prostřednictvím jejího zástupce Jiřího Beneše, k němuž je připojena procesní plná moc, udělená dlužnicí zástupci dne 30.7.2013 k zastupování v insolvenčním řízení. Po té, co soud usnesením ze dne 7.10.2013, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-17 návrh dlužnice na zproštění insolvenční správkyně její funkce zamítl, byla soudu dne 24.10.2013 doručena omluva dlužnice z jednání dne 5.11.2013. Důvodem omluvy byla plánovaná zahraniční dovolená dlužnice, kterou doložila cestovní smlouvou a pokyny účastníka leteckého poznávacího zájezdu Peruánská odyssea , konaného ve dnech 27.10.2013-8.11.2013. Podle úředního záznamu ze dne 5.11.2013 dlužnice soudu telefonicky téhož dne sdělila změnu adresy svého bydliště na Radějov 42, PSČ 696 67 . Z výpisu z katastru nemovitostí pořízeného soudem ke dni 13.2.2014, vyplývá, že jako vlastníci Nemovitostí jsou v katastru evidováni Miroslav anonymizovano a Rozália anonymizovano , a to na základě souhlasného prohlášení o vrácení daru ze dne 11.11.2013. Usnesením ze dne 14.3.2014, č.j. KSBR 30 INS 31893/2012-B-27, které bylo doručeno dlužnici i jejímu zástupci jak uvedeno v odůvodnění napadeného usnesení, soud vyzval dlužnici, aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení písemně vyjádřila k okolnostem, za nichž došlo ke změně vlastníka Nemovitostí. Dlužnice na výzvu soudu nereagovala. Insolvenční správkyně ve své zprávě o činnosti ze dne 25.3.2014 soudu sdělila, že po zjištění, že Nemovitosti zapsané do majetkové podstaty jsou v katastru nemovitostí evidovány jako vlastnictví rodičů dlužnice, kontaktovala dlužnici a sjednala s ní schůzku na den 25.3.2014. Dlužnice se z dohodnuté schůzky omluvila textovou zprávou bez uvedení důvodu a na pokusy o telefonický kontakt nereaguje. Správkyně navrhla, aby soud neschválil oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs, neboť dlužnice neplní své podstatné povinnosti v insolvenčním řízení a z jejího chování je patrný nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení. Ke zprávě insolvenční správkyně připojila kopii listiny označené jako Souhlasné prohlášení o vzniku SJM učiněné podle § 40 odst. 3 vyhl.č. 26/2007 Sb. , ve které jsou jako účastníci označeni dlužnice, Miroslav anonymizovano , anonymizovano a Rozálie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Radějov 42, PSČ 696 67 (dále též jen Prohlášení ), podle něhož dlužnice prohlásila, že dne 3.11.2013 převzala výzvu k vrácení daru, datovanou dne 3.11.2013, kterou akceptuje a výslovně souhlasí se zpětným zápisem vlastnictví nemovitostí pro manžele anonymizovano . Prohlášení je datováno dne 11.11.2013 a obsahuje podpisy osob, které je učinily, s legalizační doložkou Obecního úřadu v Radějově, podle níž podepsané osoby uznaly podpisy za vlastní dne 11.11.2013.

Podle § 395 odst. 2 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Podle § 399 odst. 2, věta třetí IZ dlužník je povinen zúčastnit se schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.

Podle § 405 odst. 1, 2 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení. Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Ze shora uvedeného vyplývá, že dlužnice se bez omluvy nedostavila na schůzi věřitelů, svolané k projednání způsobu řešení jejího úpadku a hlasování o jeho přijetí, ačkoli termín jejího konání byl soudem řádně a včas dán dlužnici na vědomí a byla poučena o nezbytnosti své osobní účasti na schůzi a možných následcích neúčasti. Tímto jednáním dlužnice hrubě porušila svou povinnost v insolvenčním řízení dle § 399 odst. 2 IZ. Námitka dlužnice, že v době konání schůze věřitelů byla zastoupena zástupcem s procesní plnou mocí, který jí sdělil, že její účast není nutná, nemůže být důvodná již proto, že dlužnice byla o nezbytnosti své osobní účasti a důsledcích neúčasti na schůzi soudem řádně poučena a nemohla se, i přes svou neznalost práva, důvodně domnívat, že její zástupce celou záležitost vyřídí sám . Pokud přesto spoléhala na plnohodnotné zastoupení svým zástupcem na schůzi věřitelů, nelze její přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení hodnotit jinak než jako lehkomyslný a nedbalý.

Dlužnice rovněž přistupovala nedbale k plnění povinností, které jí v insolvenčním řízení uložil soud. Nesplnila soudem uloženou povinnost vyjádřit se ke skutečnostem, uvedeným v doplnění námitek věřitelky č. 11 JUDr. Marty Výmolové proti schválení oddlužení (ve vztahu k nesplnění této soudem uložené povinnosti v odvolání ničeho ani neuváděla), a nevyjádřila se v soudem určené lhůtě ani později k okolnostem změny osoby vlastníka Nemovitostí, k čemuž byla soudem vyzvána. Nemovitosti přitom uvedla jako své vlastnictví v seznamu majetku, připojeném k insolvenčním návrhu a o změně jejich v katastru nemovitostí evidovaného vlastníka musela dlužnice ke dni 19.3.2014, kdy jí byla doručena výzva soudu, vědět, a to s ohledem na datování legalizační doložky svého podpisu na Prohlášení dne 11.11.2013. Námitka dlužnice v odvolání, že tuto povinnost nesplnila, protože se spolehla na svého zástupce, kterému v řízení udělila procesní plnou moc, nemůže obstát, neboť vztah mezi dlužnicí a jejím procesním zástupcem a případné porušení povinností zástupce účastníka (§ 28, § 28a o.s.ř.) je z hlediska plnění povinnosti ukládané soudem v řízení účastníku (dlužnici) nevýznamný.

Odvolací soud se zcela ztotožnil se soudem prvního stupně v závěru, že v této věci vyšly v průběhu insolvenčního řízení najevo skutečnosti dle § 395 odst. 2 IZ, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu dlužnice na povolení oddlužení, a je dán důvod pro neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice (§ 405 odst. 1, 2 IZ). Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a II. podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Časovými souvislostmi omluvy dlužnice z jednání soudu, nařízeného na den 5.11.2013 z důvodu doložené plánované zahraniční dovolené do Peru, která měla proběhnout ve dnech 27.10.2013 až 8.11.2013, telefonického sdělení dlužnice soudu ze dne 5.11.2013 o změně adresy jejího bydliště (které jako bydliště dlužnice odvolací soud rovněž uvedl v záhlaví svého usnesení) a výslovného potvrzení dlužnice o převzetí výzvy k vrácení daru dne 3.11.2013, tedy v době, kdy měla být v zahraničí, se nebylo v odvolacím řízení třeba pro nadbytečnost zabývat.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu