3 VSOL 1178/2013-P23-7
KSOS 25 INS 13441/2013 3 VSOL 1178/2013-P23-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka FISH INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 870/27, PSČ 110 00, identifikační číslo: 27426602, o přihlášce pohledávky věřitele č. 21 (č. přihlášky 23) Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem U studny 255, Dolní Jirčany, Psáry, PSČ 252 44, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.11.2013, č.j. KSOS 25 INS 13441/2013-P23-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku č. P23 věřitele č. 21 Oldřicha anonymizovano s tím, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele s touto přihláškou v insolvenčním řízení.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 173 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je IZ ) uvedl, že věřitel č. 21 Oldřich Šmuk přihlásil svou pohledávku ve výši 25.685.000 Kč po uplynutí 30 denní lhůty k přihlášení pohledávek, určené rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 28.8.2013. Lhůta pro přihlašování pohledávek skončila totiž dnem 27.9.2013, přihláška pohledávky věřitele však byla dána na poštu až dne 31.10.2013 a insolvenčnímu soudu byla doručena dne 4.11.2013, tj. po uplynutí lhůty stanovené k podání přihlášek. Soud proto podle ustanovení § 185 IZ pozdě přihlášenou pohledávku odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž namítal, že se o úpadku společnosti FISH INVEST, a.s. dozvěděl náhodně, když jej Hynek Sochor ujišťoval o tom, že zapůjčené peníze vrátí. Po nahlédnutí do obchodního rejstříku pak zjistil, že proti dlužníkovi je vedeno insolvenční řízení, proto neprodleně podal přihlášku své pohledávky k soudu. Odvolatel dále uvedl, že z portálu www.justice.cz také zjistil, že po uplynutí lhůty k podání přihlášek (tj. po 27.9.2013) byly podány i jiné opožděné přihlášky, doručené insolvenčnímu soudu ve dnech 30.9.2013, 7.10.2013 a 19.11.2013, které nebyly soudem odmítnuty. Skutečnost, že tyto opožděné přihlášky nebyly soudem odmítnuty a jeho přihláška soudem odmítnuta byla, považuje za diskriminující, neboť důvěřoval vlastníku společnosti, který jej o tom, že již v květnu 2013 podal insolvenční návrh, neinformoval. Podle názoru odvolatele tímto postupem soudu nemůže být, jako věřitel, krácen na svých právech. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá.

Je třeba uvést, že článek II-přechodné ustanovení-zákona č. 294/2013 Sb., jímž byl v mezidobí, s účinností od 1.1.2014 změněn zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ze shora citovaného přechodného ustanovení zákona č. 294/2014 Sb. vyplývá, že i pro odvolací řízení se použijí ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1.1.2014, avšak s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly do 31.12.2003, zůstávají zachovány a posuzují se podle dosavadních právních předpisů.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28.8.2013, č. j. KSOS 25 INS 13441/2013-A-26 zjistil úpadek dlužníka FISH INVEST, a.s. (výrok I.), ustanovil insolvenčním správcem Ing. Davida Papouška (výrok II.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok IV.) a mimo jiné dále vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok VIII.).

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 28.8.2013. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. tak začala věřitelům běžet lhůta k přihlášení pohledávek dne 29.8.2013 a konec této lhůty připadl na pátek 27.9.2013 (pracovní den). Věřitel však podal přihlášku pohledávky k přepravě na poštu teprve dne 31.10.2013 (krajskému soudu byla doručena 4.11.2013), tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Nutno zdůraznit, že insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, to je ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon v § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, což však není případ odvolatele.

Námitka věřitele, že o úpadku dlužníka nevěděl a že až koncem října 2013 po nahlédnutí do obchodního rejstříku zjistil, že je vedeno insolvenční řízení, není důvodná.

O zahájení insolvenčního řízení i o rozhodnutí o úpadku dlužníka byli věřitelé, tedy i odvolatel, vyrozuměni vyvěšením vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku na úřední desce insolvenčního soudu, a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 3 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013), který je veřejně přístupným informačním systémem veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a § 2, písm. i/ IZ). Tímto způsobem byla také všem věřitelům dlužníka doručena i výzva k podávání přihlášek, která byla součástí rozhodnutí o úpadku. Jiný způsob vyrozumívání věřitelů insolvenční zákon nepředpokládá a insolvenčnímu soudu neukládá, pokud se nejedná o známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některých z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ). Pokud věřitel, přestože byl zákonným způsobem vyzván k přihlášení své pohledávky, takto neučinil, jedná se o jeho vlastní pochybení. Byla-li přihláška pohledávky podána k insolvenčnímu soudu opožděně, není již důvodu zkoumat příčiny opožděného podání přihlášky, to je, zda došlo ke zmeškání lhůty pro podání přihlášky vinou věřitele či nikoli. Prominutí zmeškání lhůty, včetně lhůty k podání přihlášky, totiž v insolvenčním řízení není podle ustanovení § 83 IZ přípustné.

Námitka odvolatele o diskriminačním postupu soudu vůči němu je rovněž nedůvodná. Podle insolvenčního rejstříku byla jiná přihláška pohledávky (č. P22 věřitele č. 20), doručená insolvenčnímu soudu dne 7.10.2013, odmítnuta pro opožděnost usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.12.2013, č.j. KSOS 25 INS 13441/2013-P-22-3. Další zmiňovaná přihláška pohledávky, která měla být dle odvolatele podána dne 30.9.2013 (přihláška pohledávky č. P 20, věřitele č. 19), sice byla soudu doručena 30.9.2013, podle údajů, uvedených na obálce, v níž byla písemnost zasílána soudu, však byla odevzdána poště k přepravě poslední den lhůty-dne 27.9.2013, to je včas. Pokud se pak týká přihlášky pohledávky doručené insolvenčnímu soudu dne 19.11.2013, přihlašovatelem této pohledávky je zahraniční právnická osoba se sídlem na Kypru. Lze přisvědčit odvolateli, že ve vztahu k této přihlášce pohledávky insolvenční soud rozhodnutí podle ust. § 185 IZ nevydal, nicméně tato okolnost je bez významu, neboť uvedená pohledávka nebyla ani předmětem přezkumu u přezkumného jednání, jež se konalo dne 27.11.2013.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 17. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu