3 VSOL 1177/2017-A-115
č. j. KSBR 28 INS 27029/2015 3 VSOL 1177/2017-A-115

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci

dlužníka: Megantic Invest s.r.o., IČO: 24288241 sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno zastoupený obecným zmocněncem Vítem Zaorálkem bytem Jankovcova 1344/59, 170 00 Praha 7

o žádosti věřitele č. 12: RALT COMPANY s.r.o., IČO: 02138816 sídlem Lipová 181, 251 01 Dobřejovice

o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce

o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2017, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-97,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně nepřiznal věřiteli č. 12 RALT COMPANY s.r.o. osvobození od soudního poplatku za dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2016 č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-64 (správě č.j. KSBR 28 INS 27029/2015, č.j. 3 VSOL 49/2016-A-64) (výrok I.) a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení bezplatného právního zástupce (výrok II.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

2. Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 19. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-31, soud k návrhu věřitele rozhodl o úpadku dlužníka (výrok I.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla, advokáta AK Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, IČ 714 63 771 (výrok III.). Na základě odvolání, podaného věřitelem proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně, kterým byl insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Jan Jukl, Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. 9. 2016, č.j. 3 VSOL 49/2016- A-64 (správně č.j. KSBR 28 INS 27029/2015, 3 VSOL 49/2016-A-64), potvrdil usnesení soudu prvního stupně o úpadku dlužníka a ustanovení insolvenčního správce. Dne 12. 12. 2016 podal věřitel dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2016 (správně 21. 9. 2016), kterým napadl výrok III. rozhodnutí odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok III. usnesení soudu prvního stupně o ustanovení insolvenčního správce. 3. Na první schůzi věřitelů konané dne 17. 10. 2016 bylo přihlášenými věřiteli rozhodnuto o odvolání dosavadního insolvenčního správce Mgr. Jan Jukla a o ustanovení Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 294 14 873 novým insolvenčním správcem, usnesení schůze věřitelů insolvenční soud potvrdil svým usnesením ze dne 17. 10. 2016. 4. Podáním doručeným soudu dne 24. 2. 2017 věřitel požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. V žádosti uvedl, že insolvenční řízení je vedeno s několika desítkami koncernových společností, o nichž soud rozhodl obdobně. Věřitel se s rozhodnutím soudu neztotožňuje, a proto podal dovolání ve všech případech, v nichž všech má být zastoupen, a částka potřebná na právní zastoupení by ho zatížila nad únosnou mez. 5. Podáním doručeným soudu dne 5. 5. 2017 požádal věřitel o osvobození od soudního poplatku. V žádosti uvedl, že insolvenční řízení je vedeno s několika desítkami koncernových společností, o nichž soud rozhodl obdobně. Věřitel se s jeho rozhodnutím neztotožňuje, a proto podal dovolání ve všech případech a je povinen uhradit soudní poplatek ve všech těchto řízeních. V souhrnu se jedná o částku, která ho zatěžuje nad únosnou mez, přičemž nepřiznáním osvobození by mohlo dojít k narušení jeho práva na přístup k soudu. 6. Na základě údajů o majetkových poměrech věřitele, uvedených v Prohlášení o majetkových poměrech a jeho přílohách, doručeném soudu dne 13. 4. 2017, a skutečností, známých z jeho rozhodovací činnosti, soud prvního stupně dospěl k následujícím závěrům: -Za stavu, kdy věřitel podal dovolání do výroku o ustanovení insolvenčního správce, který však byl rozhodnutím schůze věřitelů dne 17. 10. 2016 odvolán z funkce, a do funkce byl zvolen nový insolvenční správce, stalo se podané dovolání bezpředmětným. I případné odklizení dovoláním napadeného výroku o ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem nemůže vést k jinému výsledku, než jakého bylo již dříve dosaženo rozhodnutím schůze věřitelů o změně insolvenčního správce, následně potvrzeného insolvenčním soudem. Věřitelem podané dovolání do výroku o ustanovení insolvenčního správce je tudíž zjevně bezúspěšným uplatňováním práva, a již proto mu nelze přiznat osvobození od soudních poplatků. -Z celkového počtu 39 insolvenčních řízení, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků, věřitel podal dovolání ve 4 řízeních (nejedná se tedy o několik desítek řízení, v nichž věřiteli podáním dovolání vznikla poplatková povinnost). Výše soudního poplatku za podané dovolání činí 2.000 Kč a poplatková povinnost věřitele za všechna podaná dovolání představuje částku 8.000 Kč. Předběžnou výši nákladů za právní zastoupení ve věřitelem vedených dovolacích řízeních soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

vyčíslil částkou cca 40.000 Kč . Po zhodnocení věřitelem tvrzených majetkových poměrů soud uzavřel, že na něj nelze pohlížet jako na osobu nemajetnou a zcela neschopnou zajistit finanční prostředky k úhradě soudních poplatků a nákladů právního zastoupení ve vyčíslené výši 40.000 Kč. -Věřitel své majetkové poměry soudu řádně nedoložil. V prohlášení o majetku uvedl, že jeho jediným majetkem jsou pohledávky ve výši 2.036.000 Kč a zůstatek na účtu ve výši 357,68 Kč. Soudu je však z jeho úřední činnosti známo, že dle svých tvrzení má i další majetek, a to stádo krav, jehož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka DESPERADOS a.s. se jako jeho vlastník domáhá, a v jiných řízeních, v nichž požádal o osvobození od soudního poplatku, v prohlášení uvedl, že vlastní kolový traktor. Přes výzvu soudu rovněž nepředložil úplné ověřené účetní závěrky za období let 2014 až 2016, včetně příloh. 7. Soud prvního stupně uzavřel, že v případě věřitele se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Současně, byť nepředložil pravdivě vyplněné prohlášení o majetkových poměrech, jeho majetkové poměry přiznání osvobození od soudních poplatků neodůvodňují. Z těchto důvodů soud žádosti věřitele o osvobození od soudních podpatků nevyhověl. 8. Vzhledem k tomu, že předpokladem pro ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř. je, že účastník splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nelze za situace, kdy u věřitele tyto předpoklady nejsou dány, jeho žádosti o ustanovení zástupce vyhovět. 9. Usnesení soudu prvního stupně napadl věřitel RALT COMPANY s.r.o. odvoláním, neboť s ním nesouhlasil. 10. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění jeho pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 11. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. 12. Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. 13. Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem),

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2). 14. Odvolací soud odkazuje na závěry soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka, uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, přičemž jako zásadní pro posuzování opodstatněnosti žádosti věřitele o osvobození od soudního poplatku za podané dovolání hodnotí to, že dne 17. 10. 2016 došlo usnesením schůze věřitelů k odvolání JUDr. Jana Jukla z funkce insolvenčního správce dlužníka, a současně byl rozhodnutím schůze věřitelů, potvrzeným usnesením insolvenčního soudu, ustanoven nový insolvenční správce. JUDr. Jan Jukl, proti jehož osobě věřitel podaným dovoláním brojí, již nadále insolvenčním správcem dlužníka není. Dovolání věřitele proti výroku III. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2016, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015, 3 VSOL 49/2016-A-64, kterým byl potvrzen výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-31 o ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem dlužníka, je zcela zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva. Závěr soudu prvního stupně, že již proto věřitel nesplňuje předpoklady pro přiznání osvobození od soudního poplatku za podané dovolání, je správný. 15. Správnost tohoto závěru vyplývá rovněž z odůvodnění následně vydaného usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2017, č.j. KSBR 28 INS 270297/2015, 29 NSČR 116/107- A-112, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí dovolání dlužníka, směřujícího proti výroku III. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2016, č.j. KSBR 28 INS 270297/2015, 3 VSOL 49/2016-A-64, kterým odvolací soud potvrdil výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2015, č.j. KSBR 28 INS 27029/2015-A-31, jímž byl insolvenčním správcem dlužníka ustanoven Mgr. Jan Jukl. V něm dovolací soud vyslovil závěr, že v rozsahu, v němž dovolání dlužníka směřovalo proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu ohledně ustanovení insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla, se dovolání stalo bezpředmětným, když insolvenční soud usnesením ze dne 17. října 2016, č. j. KSBR 28 INS 27029/2015-B-40, které nabylo právní moci téhož dne, potvrdil odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení nového správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s. 16. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že podané dovolání věřitele je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, a proto jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku nelze vyhovět (ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř.). Dalšími důvody, pro které soud prvního stupně neshledal žádost věřitele důvodnou, se již nebylo třeba zabývat. 17. Vzhledem k tomu, že věřitel nesplňuje předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, nelze vyhovět jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (ustanovení § 30 odst. 1 o.s.ř.). 18. Odvolací soud z výše uvedených důvodů napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci, věřiteli RALT COMPANY s.r.o. a zástupci věřitelů se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 29. ledna 2018

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.