3 VSOL 1175/2013-P1-8
KSOS 34 INS 29449/2012 3 VSOL 1175/2013-P1-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem 5. května 286, 793 56 Rýžoviště (adresa pro doručování Sadová 108/69, 746 01 Opava 1), o přihlášce pohledávky věřitelky č. 1 Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Valech 71/18, 746 01 Opava, zastoupené Mgr. Lukášem Niedobou, advokátem se sídlem Škroupova 1114/4, Ostrava, rozhodl o odvolání věřitelky č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.1.2013 č.j. KSOS 34 INS 29449/2012-P1-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitely č. 1 Lenky anonymizovano (výrok I.) a současně věřitelku uvědomil, že právní mocí rozhodnutí končí její účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že podáním ze dne 7.1.2013 si věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice svoji pohledávku ve výši 131.652 Kč. Vyhláška o zahájení řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 26.11.2012, a usnesení o zjištění úpadku dlužnice bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.12.2012. Z výroku III. usnesení vyplynulo, že věřitelé, kteří si do vydání tohoto usnesení nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, přičemž lhůta k podání přihlášek uplynula dne 3.1.2013. Vzhledem k tomu, že věřitelka podala svoji přihlášku po uplynutí lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, postupoval soud prvního stupně dle ustanovení § 185 insolvenčního zákona a přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání, které blíže nezdůvodnila.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisu (dále je IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, ve znění do 31.12.2013 platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 uvedeného ustanovení tato lhůta nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců. Dle odstavce 4 je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením č. j. KSOS 34 INS 29449/2012-A-5 ze dne 4.12.2012, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne v 8:19 hod., zjistil úpadek dlužnice (výrok I.), ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Zuzanu Orbesovou (výrok II.), povolil oddlužení a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a současně věřitele uvědomil, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží, a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok III.). Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 4.12.2012. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 5.12.2012, přičemž třicátý den lhůty připadl na čtvrtek 3.1.2013. Odvolatelka podala svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 4.1.2013, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ), včetně pohledávek podmíněných, s výjimkou případů ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatelky. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatelky dle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím

soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřitelce a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 22. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu