3 VSOL 1174/2013-B-19
KSOS 13 INS 15809/2012 3 VSOL 1174/2013-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem v Albrechticích, Loucká 779, PSČ: 735 43, IČ: 47173556, o nepotvrzení volby věřitele zástupcem věřitelů, o odvolání věřitele č. 14 SIDAN Co. invest a.s., se sídlem v Ostravě, Přívozu, Na Náhonu 1123/20, PSČ: 702 00, IČ: 28607465, zastoupeného Mgr. Petrem Knittlem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Sokolská tř. 871/6, PSČ: 702 00 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.5.2013, č.j. KSOS 36 (13) INS 15809/2012-B-6,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nepotvrdil volbu věřitele č. 14-SIDAN Co. invest a.s. zástupcem věřitelů.

Proti tomuto usnesení podal na schůzi věřitelů konané dne 16.5.2013 věřitel č. 14 SIDAN Co. invest a.s. včasné odvolání.

Podáním ze dne 1.7.2013, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu 2.7.2013, vzal věřitel své odvolání ze dne 16.5.2013 v celém rozsahu zpět a navrhl, aby soud odvolací řízení zastavil.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále je IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Jelikož odvolání věřitele bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, odvolací soud rozhodl ve smyslu shora citovaného ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení (§ 218c o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů), věřiteli, o jehož odvolání bylo rozhodováno a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 9. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu