3 VSOL 1171/2015-A-13
KSOL 10 INS 16270/2015 3 VSOL 1171/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníků a) Kateřiny Stejskalové, nar. 9. 5. 1984, bytem Zábřeh, Na Hrádku 1397/8, PSČ 789 01 a b) Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Rovensko č.p. 59, PSČ 789 01, korespondenční adresa: Zábřeh, Na Hrádku 8, PSČ 789 01, o insolvenčním návrhu dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 21. 9. 2015, č. j. KSOL 10 INS 16270/2015-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníků podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že návrhem dlužníků, doručeným soudu dne 22. 6. 2015, bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dlužníci insolvenční návrh spojili s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh obsahoval vady v povinných přílohách , postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, vyzval dlužníky usnesením ze dne 18. 8. 2015, č. j. KSOL 10 INS 16270/2015-A-6, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doložili seznam závazků s uvedením svých věřitelů, který musí být dlužníky podepsán a musí v něm být výslovně uvedeno, že je správný a úplný. Dále byli dlužníci vyzváni k předložení originálu výpisu z rejstříku trestů, listin prokazujících výši čistého příjmu dlužníků a dlužník b) byl vyzván, aby uvedl, které z jeho závazků pocházejí z podnikatelské činnosti a aby v návaznosti na to doložil souhlasy věřitelů, jejichž pohledávky vznikly v souvislosti s podnikáním dlužníka, s řešením dlužníkova úpadku formou oddlužení. Usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 20. 8. 2015, dlužníci však na výzvu soudu nereagovali.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Odvolatelé potvrdili, že byli vyzváni k doplnění insolvenčního návrhu, dlužník b) však jezdí jako řidič kamionové dopravy, od druhé poloviny srpna do první poloviny září byl mimo území České republiky a výzva k doplnění návrhu mu nebyla doručena. Po příjezdu do České republiky zjistil, že má návrh doplnit, návrh byl doplněn a zaslán dne 21. 9. 2015, tento den však bylo vydáno odvoláním napadené usnesení. Odvolatelé navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníků není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, došlým soudu dne 22. 6. 2015. Dlužníci podali návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři s tím, že pro podání insolvenčního návrhu využili bod 07 tohoto formulářového návrhu. Skutkově uvedli, že mají 19 peněžitých závazků, jež jsou vykonatelné, a jsou 30 dnů po lhůtě splatnosti, a dále že zastavili platby podstatné části svých peněžitých závazků. Závazky vůči věřiteli Mgr. Drapáčovi a vůči věřiteli OSSZ Šumperk jsou po splatnosti již od roku 2009, závazky vůči věřitelům Generali Pojišťovna a.s., Severomoravská plynárenská, Triglav pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, MUDr. Lee Grundlové a OSSZ Šumperk jsou po splatnosti od roku 2010, závazky vůči věřitelům Janě Novákové, Vlastě Morchové, MOBIL GROUP a České spořitelně jsou po splatnosti od roku 2011 a závazek vůči věřiteli ČKP je po splatnosti od roku 2012. V bodě 19 ( závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) označili celkem sedm závazků vůči šesti věřitelům, uvedli vždy údaj k popisu závazku, k označení rozhodnutí, k označení věřitele a k výši závazků, v bodě 20 ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné ) označili 19 závazků vůči 16 věřitelům, uvedli vždy údaj k popisu závazku, k označení rozhodnutí, k označení věřitele a k výši závazku. K návrhu dlužníci připojili, mimo jiné, seznam pohledávek a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením, že údaje zde uvedené jsou úplné a správné. Dále předložili tzv. Žádost o přiložení příloh z předchozího řízení , obsahující údaj o tom, že dlužníci žádají o přiložení příloh z předchozího řízení vedeného pod sp. zn. KSOL 10 INS 114/2015 s tím, že návrh bude doplněn ve lhůtě 15 dnů o nový seznam věřitelů a seznam majetku. Dne 18. 8. 2015 došel soudu seznam majetku, opatřený podepsaným prohlášením o jeho úplnosti a správnosti-zvlášť seznam majetku podepsaný dlužnicí a) a seznam majetku podepsaný dlužníkem b), tzv. příloha k seznamu závazků dlužníka-seznam zaměstnanců, prohlášení dlužnice a) o tom, že ke dni podání návrhu není podnikatelem, a že její závazky nepochází z podnikatelské činnosti, prohlášení dlužníka b) o tom, že ke dni podání tohoto prohlášení není podnikatelem a některé jeho současné závazky pochází z podnikatelské činnosti, seznam dlužníků dlužníka a seznam osob, vůči nimž mají dlužníci vyživovací povinnost, a dále byla předložena pracovní smlouva, uzavřená mezi zaměstnavatelem Zuzanou Langerovou, Rudolfov 5/1594, IČO: 87641844, a dlužnicí a). Usnesením ze dne 18. 8. 2015, č. j. KSOL 10 INS 16270/2015-A-6 Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci uložil dlužníkům, aby ve stanovené lhůtě, mimo jiné, doplnili insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že doloží seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, a poučil je o tom, jaké údaje musí tento seznam závazků obsahovat a že předložený seznam musí dlužníci podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Současně byli dlužníci poučeni o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej podle ustanovení § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítne. Usnesení s výzvou k doplnění insolvenčního návrhu bylo doručováno dlužníkům zvlášť na adresu Zábřeh, Na Hrádku 1397/8, PSČ 789 01, a doručeno jim bylo v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 o.s.ř. dne 20. 8. 2015. Ve stanovené lhůtě dlužníci na výzvu soudu nereagovali. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé, IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věty třetí, IZ, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst. 1, písm. a) až c) IZ vyplývá, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu, jejíž obsah je (současně) insolvenčním zákonem (v ustanovení § 104 odst. 2 až odst. 4 IZ) rovněž definován.

Vzhledem k tomu, že dlužníci povinnost předložit současně s insolvenčním návrhem i seznam závazků nesplnili, soud prvního stupně správně podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužníky k doplnění insolvenčního návrhu v tomto směru, dlužníky poučil o tom, jaké údaje musí uvedené seznamy obsahovat a také je řádně poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je o odmítnutí návrhu.

Vzhledem k tomu, že dlužníci na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovali, soud prvního stupně postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníků podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Je pravda, že dne 22. 9. 2015, to je následující den poté, co soud prvního stupně rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, dlužníci do spisu seznam závazků předložili, nicméně tímto seznamem se odvolací soud již nezabýval. Vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh totiž nelze odstraňovat až poté, co insolvenční soud rozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu (v odvolacím řízení); k případnému odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až poté, co soud prvního stupně rozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, se tudíž nepřihlíží (srov. závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sen. zn. 1 VSPH 5/2008-A, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky pod č. 11/2009).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 25. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu