3 VSOL 1171/2013-B-39
KSBR 37 INS 17312/2011 3 VSOL 1171/2013-B-39

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrastava, Nová Ves 81, PSČ 463 31, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2013, č.j. KSBR 37 INS 17312/2011-B-25,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že schválené oddlužení dlužnice Ivany anonymizovano se n e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně zrušil schválené oddlužení dlužnice Ivany anonymizovano (výrok I.) a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude řešen formou nepatrného konkursu (výroky II., III.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 21.3.2012 schválil oddlužení dlužnice, dne 6.12.2012 dlužnice soudu sdělila, že ukončila zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele a ze zprávy insolvenčního správce ze dne 15.5.2013 vyplývá, že dlužnice je v evidenci uchazečů o zaměstnání a dosud na pohledávky nezajištěných věřitelů uhradila 5,66 % jejich hodnoty. Dle sdělení příslušného úřadu práce dlužnice od 29.4.2013 nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Na jednání soudu dne 23.8.2013 insolvenční správce sdělil, že poslední platbu na pohledávky věřitelů poukázal v listopadu 2012. Dluh dlužnice na výživném činí 21.938 Kč a na odměně správce a náhradě jeho hotových výdajů 3.994 Kč. Dlužnice uvedla, že má příslib práce s dohodnutou měsíční mzdou 3.900 Kč,o čemž podá soudu zprávu do poloviny měsíce října 2014, což nesplnila. Soud proto uzavřel, že podstatnou část schváleného splátkového kalendáře nebude možno splnit a že dlužnice nepodala soudu zprávu o svých příjmech. Proto s odkazem na ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zrušil schválené oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání. Namítala, že dne 16.9. 2014 zaslala insolvenčnímu správci mailovou poštou darovací smlouvu, a poté začala správci hradit finanční částky na plnění splátek v oddlužení. Dle obsahu odvolání proto dlužnice žádá změnu napadeného usnesení tak, aby schválené oddlužení nebylo zrušeno.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je opodstatněné. Skutková zjištění soudu prvního stupně, uvedená v odůvodnění napadeného usnesení o příjmové situaci dlužnice za minulé období a její evidenci u příslušného úřadu práce jsou správná a odpovídají obsahu spisu. Dále z obsahu spisu vyplývá, že dne 12.6.2012 dlužnice soudu zaslala potvrzení zaměstnavatele o svých příjmech za dobu od ledna do dubna 2012 s tím, že jiný příjem nemá, dne 6.12.2012 soudu sdělila, že je evidována u Úřadu práce ČR-krajské pobočky v Liberci, o čemž zaslala potvrzení z něhož vyplývá, že v době od 29.11.2012 do 28.4.2013 jí byla poskytována podpora v nezaměstnanosti, dne 23.1.2013 dlužnice zaslala soudu potvrzení o svých příjmech za dobu od července do listopadu 2012 a uvedla, že jiný příjem nemá, a dne 29.7.2013 soudu sdělila, že je stále evidovaná jako uchazečka o zaměstnání a že o uzavření pracovního poměru bude soud informovat.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 20.1.2014, zaslané k žádosti odvolacího soudu, vyplývá, že ke dni 20.1.2014 činil dluh dlužnice na běžném výživném vůči dceři Andree anonymizovano , nar. 20.8.1991, částku 1.800 Kč a vyživovací povinnost dlužnice k dceři zanikla dne 30.6.2013. Na dlužném výživném dosud dlužnice dluží 45.132 Kč (pokud by řádně plnila splátkový kalendář, byl by tento dluh o 12.932 Kč nižší). Ke dni 20.1.2014 činí míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice 5,66 %.

Z listin, předložených dlužnicí až po vydání napadeného usnesení odvolací soud zjistil: -z pracovní smlouvy, datované dne 22.8.2013, uzavřené mezi dlužnicí jako zaměstnancem a Karlem Luňákem, Střelecký vrch 675, 463 31 Chrastava, IČ: 86821342, jako zaměstnavatelem, že pracovní poměr vznikl na dobu určitou do 28.2.2014 s dnem nástupu do práce 2.9.2013, měsíční mzda za vykonanou práci byla sjednána ve výši 3.900 Kč; -z výplatních lístků, předložených dlužnicí za dobu od září 2013 do prosince 2013, že průměrná čistá měsíční mzda dlužnice u jejího zaměstnavatele činila 2.849 Kč; -z darovací smlouvy, datované dne 16.9.2013, uzavřené mezi Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová Ves 81, 463 31 Chrastava, jako dárcem, a dlužnicí, jako obdarovanou, že předmětem smlouvy je pravidelné měsíční peněžité plnění ve výši 4.000 Kč, které se dárce zavazuje darovat obdarované po dobu 60 po sobě jsoucích kalendářních měsíců nebo po celou dobu trvání oddlužení s tím, že dar bude dárcem poskytován formou hotovostní platby k rukám obdarované vždy k 20. dni kalendářního měsíce, smlouva obsahuje ověřené podpisy smluvních stran a podle legalizační doložky byla podepsána dne 28.11.2013; -z vkladových lístků o vkladu na běžný účet, vystavených GE Money Bank a.s. vyplývá, že dlužnice vložila ve prospěch účtu č. 205858908/0600 dne 2.10.2013, 4.11.2013, 2.12.2013 a 3.1.2014 částky po 4.000 Kč; -z rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 5.10.2011 č.j. 7C 18/2011-52, že dlužnice byla zavázána k vyživovací povinnosti 1.800 Kč měsíčně ke své dceři Andree anonymizovano ode dne 1.3.2008 s tím, že výživné je splatné do 20. dne kalendářního měsíce, nedoplatek splatného výživného za dobu od 1.3.2008 do 30.9.2011 ve výši 60.200 Kč byla dlužnice zavázána uhradit ve splátkách po 1.000 Kč spolu s běžným výživným.

Podle § 418 odst. 1, písm. a), b) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Ze shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že na straně dlužnice došlo po té, co proběhlo jednání soudu prvního stupně dne 23.9.2013, ke změně poměrů, spočívající v získání příjmu ze mzdy a zejména v získání příjmu z darovací smlouvy. O těchto změnách však dlužnice soud neinformovala. Z nabytého příjmu z darovací smlouvy ve výši 4.000 Kč měsíčně dlužnice za dobu od 2. října 2013 do 3. ledna 2014 uhradila na splátky oddlužení 16.000 Kč a jak vyplývá ze zprávy správce ze dne 20. ledna 2014, z této částky byly uhrazeny pohledávky za podstatou, které k tomuto dni činí 1.800 Kč (na běžném výživném) a 45.132 Kč (dlužném výživném).

V důsledku nastalé změny v příjmové situaci dlužnice posuzuje odvolací soud odlišně od soudu prvního stupně otázku, zda jsou dány předpoklady, že dlužnice splní podstatnou část splátkového kalendáře. Z příjmu dlužnice na mzdě nelze, vzhledem k její výši, kalkulovat s žádnou částkou pro plnění splátek v oddlužení (§ 398 odst. 3 IZ). Do konce doby trvání účinků schváleného splátkového kalendáře je však dlužnice oprávněna k plnění dle darovací smlouvy ve výši 156.000 Kč (39 splátek po 4.000 Kč za dobu od ledna 2014 do 20. března 2017), které je účelově určeno na platby splátek pohledávek v oddlužení. Za dobu od ledna 2014 do konce trvání účinků povoleného oddlužení (poslední splátka v oddlužení je splatná ke dni 20. března 2017) je třeba kalkulovat s platbami záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 35.100 Kč (39 x 900 Kč, tato částka je maximální vzhledem ke sdělení správce o výši zapodstatových pohledávek ke dni 20.1.2014), po připočtení dluhu na běžném výživném a dlužném výživném ke dni 20.1.2014 činí celková předpokládaná suma pohledávek za podstatou 82.032 Kč. Po odpočtu této sumy od celkové částky daru ve výši 156.000 Kč, k němuž je dlužnice oprávněna, lze pro splátky pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice předběžně kalkulovat s částkou 73.968 Kč.

V řízení byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 270.198,83 Kč, částka 73.968 Kč představuje 27,38 % těchto pohledávek. Dosud dlužnice uhradila na pohledávky nezajištěných věřitelů 5,66 % jejich hodnoty. Z uvedeného vyplývá, že za stávající příjmové situace dlužnice lze důvodně usuzovat, že bude schopna po dobu trvání účinků schváleného splátkového kalendáře na pohledávky nezajištěných věřitelů uhradit 33,04 % jejich hodnoty (5,66%+27,38%). Proto odvolací soud dospěl k závěru, že nadále není dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice dle § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

Dlužnice pochybila, pokud informaci o svém příjmu z pracovního vztahu a darovací smlouvy soudu dle jeho požadavku nesdělila do poloviny měsíce října 2013 a rovněž u jednání soudu dne 23.8.2013 neuvedla nic o zániku své vyživovací povinnosti k dceři. Vzhledem k tomu, že dosud dlužnice svou oznamovací povinnost dle § 412 odst. 1, písm. d) plnila, nespatřuje odvolací soud v tomto pochybení důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1, písm. a) IZ.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že důvody pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1, písm. a), b) IZ nadále nejsou dány, a proto napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení dlužnice se nezrušuje (§ 7 IZ, 220 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 4. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu