3 VSOL 1160/2015-B-34
KSOS 22 INS 32685/2012 3 VSOL 1160/2015-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem v Oseku nad Bečkou 66, PSČ 751 22, o zrušení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.8.2015, č.j. KSOS 22 INS 32685/2012-B-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice Dany anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí uvedl, že v době schválení oddlužení měla dlužnice čistý příjem v průměrné výši 24.555 Kč a dále měla příjem z darovací smlouvy ve výši 9.500 Kč. Ze zpráv insolvenční správkyně vyplynulo, že dar byl zasílán nepravidelně a příjem nedosahoval takové výše, jak bylo předpokládáno, očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů dosahovalo pouze 8,69%, navíc dlužnici vznikl po schválení oddlužení dluh vůči obci Osek nad Bečvou. Po jednání, které se konalo dne 27.2.2015, dlužnice svůj dluh vůči obci Osek nad Bečvou uhradila, nicméně 10.7.2015 byl soudu doručen přípis dárce dlužnice, ve kterém odstoupil od darovací smlouvy. Insolvenční správkyně ve své zprávě o plnění oddlužení ze dne 30.6.2015 uvedla, že dosud nebyl dar plněn a aktuální uspokojení nezajištěných věřitelů po 24 měsících oddlužení je 3,39% a nelze očekávat, že by došlo k uspokojení minimálně z 30%. Soud odkazem na závěry uvedené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013, senátní značka 29 NSČR 12/2013 uzavřel, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona s odůvodněním, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem, a protože dlužnice není podnikatelkou, bylo rozhodnuto o nepatrném konkursu v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) a odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení, proti výrokům I. a II., podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém uvedla, že po celou dobu oddlužení se snažila navyšovat svůj příjem, aby byli nezajištění věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře, to se jí však nedařilo. Její snahy získat další příjem byly bezvýsledné, nepodařilo se jí obstarat ani nového dárce. Pracuje v pojišťovně Kooperativa a.s., má sice základní plat fixní, ovšem další vyšší příjem záleží na odměnách za uzavřené smlouvy. V případě, že je pojistná smlouva následně ze strany klienta vypovězena, musí již vyplacenou odměnu zase pojišťovně vrátit. Tvrdí, že si našla nového dárce, který jí bude na základě darovací smlouvy přispívat na její oddlužení takovou částkou, aby do oddlužení včetně srážek ze mzdy měsíčně přišla částka 20.520 Kč. Pokud by tato částka skutečně přicházela, předpokládá, že by byli nezajištění věřitelé s ohledem na možné zbývající časové období plnění splátkového kalendáře nakonec uspokojeni minimálně ve výši 30%.

Insolvenční správkyně navrhla, aby rozhodnutí soudu bylo potvrzeno v případě, že dlužnici se nepodaří navýšit její příjem uzavřením nové darovací smlouvy.

Podle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Ostravě 20.12.2012 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud shledal, že dlužnice splňuje předpoklady pro povolení oddlužení, a proto usnesením ze dne 18.2.2013, č.j. KSOS 22 INS 32685/2012-A-10 zjistil úpadek dlužnice, insolvenční správkyní ustanovil Ing. Martinu Mitinovou, a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 10.6.2013, č.j. KSOS 22 INS 32685/2012-B-3 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od července 2013 do června 2018; toto usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v důsledku změny poměru uspokojení věřitelů bylo následně 3x změněno, celková výše nezajištěných závazků dlužnice činí 2.393.623 Kč. Dlužnice uzavřela darovací smlouvu s panem Martinem Jadlovským, který se zavázal platit dlužnici počínaje měsícem červencem 2013 finanční částku ve výši 9.500 Kč. Finanční prostředky z daru však byly ze strany dárce poskytnuty pouze v měsících červenci a srpnu 2013 tak, jak vyplývá ze zpráv o plnění oddlužení předkládaných insolvenční správkyní. Přípisem z 8.7.2015 nadto dárce pan Martin Jadlovský sdělil, že odstupuje od darovací smlouvy s odůvodněním, že darovací smlouvu sepsal s dlužnicí v dobré víře s tím, že bude vše řádně splácet a že jí může pomoci. Po sepisu darovací smlouvy však došlo ke změně poměrů na straně jeho družky, a i na jeho straně, neboť v roce 2013 se mu naskytla možnost koupě bytu pro něho a jeho rodinu, a proto si vzal hypoteční úvěr na koupi bytu, v důsledku čehož došlo k rapidnímu snížení příjmu rodiny a zvýšení nákladů, a proto poskytování darované částky 9.500 Kč by nebylo možné. Proto od darovací smlouvy odstupuje z důvodu finanční tísně s okamžitou platností. Vzhledem k tomu, že nebyly poskytovány prostředky ze strany dárce, nebyli věřitelé uspokojováni v předpokládaném rozsahu, a proto bylo u Krajského soudu v Ostravě 27.2.2015 nařízeno jednání, u kterého bylo konstatováno jednak to, že dlužnici za trvání účinků schválení oddlužení splátkovým kalendářem vznikl dluh vůči obci Osek nad Bečvou a dále to, že splátkový kalendář ze strany dlužnice není plněn, což dlužnice zdůvodnila tím, že se dostala do tíživé situace v důsledku pracovní neschopnosti, nicméně její měsíční příjmy by se měly zvýšit a rovněž tak dar z uzavřené smlouvy by měl být plněn. Ze zprávy o plnění oddlužení č. 4 z 30.6.2015 vyplývá, že dar není plněn, dlužnice nesplňuje podmínky pro oddlužení, za 24 měsíců trvání účinků schváleného oddlužení na splátky věřitelům bylo poukázáno 81.249 Kč, což představuje míru uspokojení věřitelů 3,39%. Poté, co insolvenční soud obdržel odstoupení pana Martina Jadlovského od uzavřené darovací smlouvy, rozhodl nyní napadeným usnesením s odůvodněním, jak výše uvedeno.

Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 8.12.2015 vyplývá, že za období od července do listopadu 2015 přišlo na účet majetkové podstaty 36.628 Kč; v červenci 16.254 Kč-z toho bylo věřitelům vyplaceno 15.254 Kč, v srpnu 14.595 Kč, v září 3.754, v říjnu 968 Kč a v listopadu 968 Kč.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

V průběhu odvolacího řízení předložila dlužnice novou darovací smlouvu, uzavřenou dne 21.10.2010 s paní Danou Juránkovou coby dárkyní, která se zavázala, že bude počínaje měsícem listopad 2015 ke každému 15. dni v měsíci, po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, nejdéle po dobu 32 měsíců, poskytovat dlužnici dar v takové výši, aby součet zabavitelné části mzdy a daru byl vždy 20.520 Kč s tím, že dar bude poskytován k rukám insolvenční správkyně. Vzhledem k tomu, že na základě uzavřené darovací smlouvy měla být dárkyní darována podpora ve výši zhruba 17.562 Kč měsíčně, odvolací soud vyzval dárkyni, aby předložila přehled svých příjmů tak, aby byla ověřena její schopnost poskytovat dlužnici dar v tak vysoké částce. Ze strany dárkyně nebylo na výzvu odvolacího soudu reagováno; u jednání odvolacího soudu pak dlužnice sama uvedla, že dárkyně nemá příjmy na to, aby jí mohla poskytovat dar v tak vysoké částce a potvrdila tak odvolacímu soudu, že dar ze strany paní Dany Juránkové nebude poskytován vůbec. Jediným příjmem dlužnice je pouze její příjem z pracovního poměru; tento příjem dlužnice je však příliš nízký na to, aby dlužnice po zbývající dobu trvání účinků schváleného oddlužení byla schopna uspokojit své věřitele minimálně v rozsahu 30% výše jejich pohledávek. V měsíci listopadu 2015 zbývalo do ukončení oddlužení plněním splátkového kalendáře 31 měsíců. Výše nezajištěných pohledávek věřitelů činí 2.393.623 Kč. Do konce června 2015 bylo na splátky věřitelům zaplaceno 81.249 Kč a do konce listopadu 2015 by mohlo být na splátky věřitelům použito (z toho, co přišlo na účet majetkové podstaty v období červenec až listopad 2015) po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně 28.760 Kč, celkem 110.009 Kč. Podle propočtu odvolacího soudu vychází, že dlužnice po 60 měsících trvání oddlužení splátkovým kalendářem by uspokojila své věřitele v částce 167.948 Kč, což představuje poměr uspokojení 7,02%. Nadto nutno zdůraznit, že odvolací soud při svém propočtu vycházel z průměrného příjmu dlužnice 13.616 Kč, tj. průměrného příjmu, který dlužnice dosahovala do 30.6.2015 s tím, že v době rozhodování odvolacího soudu byl příjem dlužnice v důsledku její pracovní neschopnosti mnohem nižší.

Jak již správně uvedl soud prvního stupně, Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 28.2.2013, senátní značka 29 NSČR 12/2013, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 77/2013 uzavřel, že lhůta pěti let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky, předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, postup podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen. Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, neboť je nepochybné,

že dlužnice s ohledem na výši svých příjmů nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, byť řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil ve výrocích I. a II.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 22. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu