3 VSOL 1160/2013-A-13
KSBR 27 INS 33284/2013 3 VSOL 1160/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Větrná 885, 686 05 Uherské Hradiště (adresa pro doručování Pod Zvonicí 2022/8, 697 01 Kyjov), o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2013, č.j. KSBR 27 INS 33284/2013-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka, doručený dne 22.11.2012, podaný s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení. Na odůvodnění uvedl, že pro vylíčení skutečností, osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek, je určen bod 06 formuláře, který dlužník vyplnil nedostačujícím způsobem. Dlužník uvedl, že má 2 věřitele (E-HAV, s.r.o. a Město Uherské Hradiště) a 2 splatné peněžité závazky, které není schopen hradit více jak 30 dnů po jejich splatnosti, a pohledávky jsou po něm vymáhány. O úpadku, věřitelích a závazcích není v návrhu uvedeno nic bližšího. Dlužník minimálně dva své věřitele neoznačil dle § 103 insolvenčního zákona a v návrhu absentují konkrétní informace o výši a splatnosti pohledávek alespoň dvou těchto věřitelů, které není dlužník schopen plnit. Dlužník sice výši svých jednotlivých závazků specifikoval v bodě 21 formuláře, ale i zde chybí konkrétní údaje o splatnosti minimálně dvou dlužníkových závazků vůči dvěma různým věřitelům a alespoň dva věřitelé dlužníka nejsou řádně označeni

(dlužník neuvedl u jednotlivých věřitelů identifikační číslo, adresu nebo sídlo). Ze skutečnosti, že vůči dlužníku jsou vedena exekuční řízení bez bližších informací o tom, zda lze či nelze v rámci těchto řízení dosáhnout uspokojení vymáhaných pohledávek, nelze dovodit žádnou z vyvratitelných domněnek úpadku. Z návrhu proto podle soudu prvního stupně nelze zjistit, zda se dlužník nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti. Soud proto postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že své věřitele zcela dostačujícím způsobem identifikoval na listu s názvem Doplnění oddílu 6 -charakteristika závazků a věřitelů a svoji platební neschopnost rovněž prokázal přílohami připojenými k návrhu na povolení oddlužení. Dále v seznamu závazků tučnou větou upřesnil, že splatnost závazků je měsíc po poslední úhradě, popř. před vydáním vykonatelného rozhodnutí nebo před zesplatněním pohledávky. Podle obsahu odvolání žádal, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že jeho insolvenční návrh se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 IZ, musí insolvenční návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Podává-li insolvenční návrh dlužník, musí v něm podle § 103 odst. 2 IZ uvést rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen své peněžité závazky plnit, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu insolvenční soud uložil.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Z obsahu předloženého insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal rozhodnutí o úpadku. V bodě 06 návrhu tvrdil, že řada věřitelů zahájila proces vymáhání svých pohledávek po dlužníkovi, a proto zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, resp. je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, přičemž své platby zastavil v roce 2012 a počátkem roku 2013. V Doplnění oddílu 6 -charakteristika závazků věřitelů , učiněném na samostatné listině, dlužník uvedl, že jeho věřitelem je E-HAV s.r.o. se sídlem Vaňkova 2684/13, 750 02 Přerov, IČ 27841812, s pohledávkou z titulu úvěru ve výši 581.350 Kč, tento závazek je vykonatelný a stal se splatným v únoru 2013 . Dalším věřitelem je Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, s pohledávkou ve výši 3.000 Kč, tento závazek je vykonatelný a stal se splatným v roce 2012 . Shodné údaje vyplývají i se seznamu závazků dlužníka, jehož správnost a úplnost dlužník potvrdil svým podpisem.

Takto vylíčená skutková tvrzení v insolvenčním návrhu dlužníka jsou dle odvolacího soudu způsobilá naplnit znaky úpadku, jak jsou vymezeny v ustanovení § 3 odst. 1 IZ, neboť z nich vyplývá, že dlužník má dva věřitele (§ 3 odst. 1, písm. a/ IZ), které konkretizoval (názvem, sídlem a identifikačním číslem), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti (závazek vůči věřiteli E-HAV s.r.o. se stal splatným nejpozději posledního dne měsíce února 2012, závazek vůči věřiteli město Uherské Hradiště se stal splatným nejpozději 31.12.2013). Z uvedeného zároveň logicky vyplývá, že dlužník tyto závazky neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž je založena domněnka neschopnosti dlužníka hradit splatné závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ a odst. 2 písm. b/ IZ).

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že z označení rozhodnutí, vydaných ve vykonávacím řízení pro vymožení dlužníkových závazků (spisovými značkami, 007 EX 19/2012-1, 103 EX 26187/12-18) lze dovodit závěr o existenci pohledávky po lhůtě splatnosti, ovšem bez údaje o tom, jak dlouho je pohledávka po lhůtě splatnosti (viz závěry uvedené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 1/2008 ze dne 27.1.2010, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010). Vylíčení rozhodujících skutečností o úpadku dlužníka může vyplývat i z údajů v seznamu závazků, pokud tento seznam obsahuje zákonné náležitosti (viz závěr formulovaný Nejvyšším soudem v jeho usnesení ze dne

20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011).

Na rozdíl od soudu prvního stupně je odvolací soud názoru, že již z obsahu insolvenčního návrhu dlužníka, kterému odpovídají údaje v seznamu závazků, lze dovodit skutková tvrzení způsobilá osvědčit znaky úpadku dle ust. § 3 odst. 1 IZ. Insolvenční návrh netrpí vadami, které by bránily dalšímu pokračování v řízení.

Proto postupoval odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 23. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu